Tuchtrecht

1 / 14
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Wat is tuchtrecht?
Het tuchtcollege behandelt wekelijks zaken tegen verpleegkundigen die een fout hebben gemaakt in hun werk of die nalatig zijn geweest. 
Het gaat uitsluitend om verpleegkundigen die ook daadwerkelijk in die functie werkten toen zij een fout begingen.
bv: Een verpleegkundige die als doktersassistent of operatieassistent werkt valt dus niet onder het tuchtrecht. Praktijkbegeleiders, coördinatoren en verpleegkundig docenten vallen weer wel onder dat recht: zij zijn immers actief als verpleegkundige.

Slide 4 - Slide

Wat zijn de straffen?
-Waarschuwing
-Berisping
-Geldboete (max. 4500 euro)
-Schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk)
-Gedeeltelijke ontzegging uitoefenen van het beroep
-Schrapping uit BIG-register
Sinds juli 2012 zijn naast schorsingen en doorhalingen ook berispingen en geldboetes openbaar in het BIG-register.

Slide 5 - Slide

In hoger beroep?
Er kan hoger beroep worden aangetekend bij het Centraal Tuchtcollege (CTG). De aangeklaagde en de IGZ (Inspectie Gezondheids Zorg) zijn altijd bevoegd om in hoger beroep te gaan, de klager enkel indien de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond is verklaard. Die procedure duurt gemiddeld negen maanden.

Slide 6 - Slide

wanneer kun je als verpleegkundige te maken krijgen met het tuchtrecht?
A
als je je werk als vpk niet goed uitvoert
B
als je volgens anderen tekort schieten in de zorgverlening
C
als je een fout maakt bij een VTH handeling
D
als je werk weigert

Slide 7 - Quiz

Het medisch tuchtrecht geldt alleen voor verpleegkundigen
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quiz

Wie kan een tuchtklacht indienen?
A
patiënten, nabestaanden en artsen
B
collega's van zorgverleners en rechters
C
patiënten, nabestaanden en familie
D
collega's van zorgverleners en advocaten

Slide 9 - Quiz

Welke straf kun je binnen het tuchtrecht krijgen?
A
Een waarschuwing en een berisping
B
Geldboete en schorsing inschrijving BIG-register
C
Gedeeltelijke ontzegging uitoefenen van het beroep en schrapping BIG-register
D
Alle genoemde straffen

Slide 10 - Quiz

Casus 1: schending beroepsgeheim
Klacht tegen verpleegkundige. Klacht betreft overleden moeder van klagers. In de laatste fase van haar leven is zij opgenomen in een verzorgingstehuis. In de periode dat zij nog thuis woonde heeft de verpleegkundige samen met collega’s de moeder van klagers gedurende drie maanden verzorgd. De klacht houdt in dat de verpleegkundige haar beroepsgeheim heeft geschonden en zich bij de uitvaart en condoleancebijeenkomst grievend heeft uitgelaten en evident onware mededelingen heeft gedaan (zoals de klagers hebben de vrouw vermoord, de vrouw heeft een nare periode gehad dankzij haar kinderen).

Slide 11 - Slide

Welke straf past bij casus 1?
Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht deels niet-ontvankelijk verklaard en deels kennelijk ongegrond. 
Het Centraal Tuchtcollege acht klagers ontvankelijk en verklaart de klacht alsnog grotendeels gegrond. 
Waarschuwing.

Slide 12 - Slide

Casus 2: grensoverschrijdend gedrag
Klacht van IGJ tegen (psychiatrisch) verpleegkundige die een relatie is aangegaan met een cliënt van wie zij de persoonlijk begeleider was. Volgens verweerster was cliënt erg gesloten en trok hij zich vaak terug op zijn kamer. Vanaf eind oktober 2018 kreeg verweerster gevoelens voor cliënt en hebben zij elkaar ook buiten de instelling ontmoet. Vanaf december 2018 was er sprake van een seksuele relatie. Op 19 december 2018 heeft verweerster ontslag genomen en op 1 maart 2019 is zij uit dienst getreden.
Vanaf 1 maart 2019 werkt zij als verpleegkundige bij een andere instelling op een open afdeling van de acute psychiatrie.

Slide 13 - Slide

Welke straf past bij casus 2?
Het college volstaat met de maatregel van een voorwaardelijke schorsing van zes maanden met een proeftijd van twee jaar en publicatie van de uitspraak, nu verweerster ter zitting overtuigend heeft laten blijken dat zij het laakbare van haar handelen heel goed inziet, en zij naar het oordeel van het college passende maatregelen heeft getroffen om het risico op herhaling te minimaliseren. Het college raadt verweerster aan de door haar ingezette behandeling voort te zetten zolang haar behandelaar dat nodig oordeelt en te blijven gebruik maken van de door haar huidige werkgever aangeboden intervisie.

Slide 14 - Slide