WZD

Programma:
- kennis toetsing 
- stukje theorie 
- toepassen kennis in de praktijk 
- kennis toetsing 
-afsluiting 

Wet zorg en dwang scholing 
Wijkteam Bernisse
18 nov 2021
1 / 35
next
Slide 1: Slide
verpleegkundeBeroepsopleiding

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Programma:
- kennis toetsing 
- stukje theorie 
- toepassen kennis in de praktijk 
- kennis toetsing 
-afsluiting 

Wet zorg en dwang scholing 
Wijkteam Bernisse
18 nov 2021

Slide 1 - Slide

Waaraan denk jij bij
de Wet Zorg en Dwang

Slide 2 - Mind map

Ik weet wanneer er sprake is van WZD
Ja! Natuurlijk!
Hmmm, ik denk het te weten
Nee... geen idee

Slide 3 - Poll

Er kan sprake zijn van WZD als... (meerdere antwoorden kunnen)
A
Als de cliënt een vertegenwoordiger heeft
B
Ik even in de koelkast van de cliënt kijk of de maaltijden nog goed zijn
C
Ik medicijnen met vla/ appelmoes geef
D
Als mw. vraagt de deur achter ons op slot te doen.

Slide 4 - Quiz

Wat zijn voorbeelden/ situaties van onvrijwillige zorg?

Slide 5 - Open question

Ik weet wat ik moet doen als er sprake is van onvrijwillige zorg
😒🙁😐🙂😃

Slide 6 - Poll

Zet de te nemen stappen in de juiste volgorde...
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
stap 7
stap 8
Schakel deskundigen en disciplines 
 Bespreek de overweging met de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger.
 

Onderzoek alternatieven
De zoco gaat in overleg met een deskundige 
Volg stappenplan WZD.
Geen alternatieven gevonden 
Alternatieven opnemen in het zorgplan 
De cliënt vertoont tekenen van ongenoegen/ verzet 

Slide 7 - Drag question

Stelling: Ik ken de alternatieven bundel
timer
0:05

Slide 8 - Poll

Waar zou jij deze alternatieven bundel zoeken?
A
Careynplein / KMS
B
Vilans
C
Zorg voor Beter
D
V&VN

Slide 9 - Quiz

Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?
Ja, als de cliënt hiermee instemt
Nee
Weet ik niet
Hangt af van de situatie
Het mag niet, maar gebeurt in de praktijk wel
Ja, als dit de veiligheid voor de cliënt vergroot
Ja, als de cliënt hierdoor langer thuis kan blijven wonen

Slide 10 - Poll

Wanneer is een cliënt wilsonbekwaam?
A
Er een diagnose dementie is
B
wanneer degene met dementie niet meer in staat is om bewust beslissingen te nemen
C
Er een levenstestament of volmacht aanwezig is
D
Wanneer de arts zegt dat je niet meer thuis kan wonen.

Slide 11 - Quiz

welke kennis zou jij deze les willen vergaren?

Slide 12 - Open question

Wet zorg en dwang in vogelvlucht: 

Slide 13 - Slide

Hoe vaak komt vrijheidsbeperking in de thuiszorg voor?
Uit onderzoek is gebleken dat vier op de tien mensen met dementie die thuis verzorgd worden, hebben te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Van de mensen die te maken hadden met vrijheidsbeperking had 79% te maken met ‘onvrijwillige behandeling’ (gedwongen douchen, eten en drinken, verstoppen medicatie, wegnemen telefoon, afsluiten internet, et cetera) en ontving 41% kalmerende medicatie.

In 74% van de gevallen vroeg de familie de maatregelen aan, in 33% de thuiszorgmedewerker en in 21% de huisarts. Soms kwam het verzoek van meerdere kanten. Hoe zwaarder de belasting van de mantelzorger, hoe meer dwangmaatregelen worden toegepast


Bron: Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive Impairment at Home in the Netherlands, J. Hamers, M. Bleijlevens, M.Gulpers, H. Verbeek, in Journal of the American Geriatrics Society, 25 januari 2016.

Slide 14 - Slide

Wet zorg en dwang 
Wat is de wet zorg en dwang?
Wet zorg en dwang is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

De wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.

De wet zorg en dwang (wzd) is sinds 1 januari 2020 een feit!

Uitgangspunt Wet zorg en dwang
Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Tenzij er sprake is van ernstige nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Zelfs bij ernstig probleemgedrag of in een gevaarlijke situatie is vrijwillige zorg het uitgangspunt. Thuiszorgmedewerker krijgen hier vaak mee te maken!

bron; Kennisplein Zorg voor Beter, 2020 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Noem voorbeelden uit de praktijk, die wij zijn tegengekomen, en wat  jij toen hebt gedaan:

Slide 18 - Slide

Bron: (Vertegenwoordiging bij dementie, z.d.)

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Alternatieven bundel 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat moet de zorgorganisatie regelen wanneer het stappenplan in gaat?
Wie is de zorgverantwoordelijke en wat houdt dit in? 
  • In de Wet zorg en dwang wordt gesteld dat dit minimaal een professional van niveau drie moet zijn.
  • De zorgaanbieder moet voor iedere cliënt een zorgverantwoordelijke aanwijzen. Zijn (of haar) taak is het opstellen, vaststellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig periodiek aanpassen van een zorgplan. De zorgverantwoordelijke overlegt met de cliënt en zijn vertegenwoordiger over het zorgplan. Verder richt de zorgverantwoordelijke een dossier voor de cliënt in
Wie is de Wzd-functionaris en wat houdt dit in? 
  • Dit kan een terzake kundige arts, orthopedagoog of gezondheidspsycholoog zijn.
Wie is de externe deskundige en wat houdt dit in? 
  • De wet stelt dat dit een (kundige) arts, gedragsdeskundige, psychiater of verpleegkundige kan zijn van buiten de organisatie. De externe deskundige moet pas worden ingeschakeld als het niet lukt de onvrijwillige zorg binnen de gestelde termijnen van de Wzd af te bouwen. De externe deskundige is een (kundige) arts, psychiater, gedragskundige of verpleegkundige die niet bij de zorg voor de cliënt betrokken is.
Informatie te vinden via de link :  www.careyn.nl/publicaties/

Slide 24 - Slide

Wat zijn belangrijke aspecten in het stappenplan?
De zorgorganisatie moet in haar beleid een aantal dingen opnemen over onvrijwillige zorg thuis:

a. Welke factoren meespelen bij de afweging om een cliënt onvrijwillige zorg thuis te bieden in plaats van de cliënt te laten opnemen;
b. Hoe de veiligheid van de cliënt bij onvrijwillige zorg thuis kan worden gewaarborgd;
c. Welke factoren meespelen in het bepalen van het aantal aanwezige zorgverleners bij het toepassen van de onvrijwillige zorg;
d. Hoe omgegaan wordt met lichamelijk verzet van de cliënt;
e. Hoe de bereikbaarheid en ondersteuning wordt geregeld;
f. Hoe grensoverschrijdend gedrag van professionals wordt voorkomen.
Het stappenplan uit het wetsvoorstel Zorg en dwang is een handvat voor een zorgvuldige werkwijze.

Slide 25 - Slide

De Wzd concreet 
De kern is: zorgvuldige besluitvorming, zoeken naar alternatieven, multidisciplinair overleg én registratie.

De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen. Hierbij wordt de situatie goed geanalyseerd en worden mogelijke alternatieven in een multidisciplinair team bekeken. 
Het doel van het stappenplan is een zorgvuldige afweging en het voorkomen van onvrijwillige zorg. In het stappenplan zoeken zorgmedewerkers steeds naar alternatieve en minder ingrijpende maatregelen. Onvrijwillige zorg moet altijd vastgelegd worden in het zorg- of ondersteuningsplan om verantwoording af te leggen én de maatregel te kunnen evalueren.

Slide 26 - Slide

Bronvermelding 
Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive Impairment at Home in the Netherlands, J. Hamers, M. Bleijlevens, M.Gulpers, H. Verbeek, in Journal of the American Geriatrics Society, 25 januari 2016.

Kennisplein Zorg voor Beter. (2020, 14 februari). Nieuwe ontwikkelingen Wet zorg en dwang. Zorg voor Beter. 

Vertegenwoordiging bij dementie. (z.d.). Alzheimer Nederland. 

Vilans, 2021 - https://www.vilans.nl/projecten/wet-zorg-en-dwang 

Wet Zorg en Dwang (Wzd) - Alles wat je moet weten. (2021, 3 mei). NCZ.


Slide 27 - Slide

Casus bespreking

Slide 28 - Slide

Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

Slide 29 - Open question

Waar geldt de Wet zorg en dwang?

Slide 30 - Open question

Waarom is de wet zorg en dwang er?

Slide 31 - Open question

Zet de te nemen stappen in de juiste volgorde...
stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
stap 6
stap 7
stap 8
Schakel deskundigen en disciplines 
 Bespreek de overweging met de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger.
 

Onderzoek alternatieven
De zoco gaat in overleg met een deskundige 
Volg stappenplan WZD.
Geen alternatieven gevonden 
Alternatieven opnemen in het zorgplan 
De cliënt vertoont tekenen van ongenoegen/ verzet 

Slide 32 - Drag question

Wat kan een vorm zijn van onvrijwillige zorg?
A
Medicatie malen en het op een lepel geven zonder dat mevrouw dit weet.
B
Familie hangt op vraag van mevrouw camera's in haar slaapkamer.
C
Na verlenen van zorg de voordeur op slot doen.
D
Volgens plan wonden van mevrouw verzorgen.

Slide 33 - Quiz

zorgverantwoordelijke
Wzd-functionaris 
externe deskundige 
De .... heeft primair tot taak om toe te zien ‘op de inzet van de minst ingrijpende vorm
van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan’.
De zorgaanbieder moet voor iedere cliënt een .... aanwijzen. Zijn (of haar) taak is het opstellen, vaststellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig periodiek aanpassen van een zorgplan. De .... overlegt met de cliënt en zijn vertegenwoordiger over het zorgplan. Verder richt de .... een dossier voor de cliënt in.
Een .... moet betrokken worden als de onvrijwillige zorg voor de tweede keer wordt verlengd. Deze personen kunnen als .... optreden:
In de ouderenzorg: een specialist ouderengeneeskunde, een psychiater, een gezondheidspsycholoog of een verpleegkundige.
De ....heeft de rol van adviseur van de zorgverantwoordelijke.

Slide 34 - Drag question

Ik weet na deze scholing wat de wet zorg en dwang inhoud.
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll