kwaliteitswetten

Wetten 
 • Vroeger: Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BoPZ)
 • Sinds 1 januari 2020 nieuwe wetten ( De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet  zorg en dwang)

1 / 46
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Wetten 
 • Vroeger: Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BoPZ)
 • Sinds 1 januari 2020 nieuwe wetten ( De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet  zorg en dwang)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wet zorg en dwang
Regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van:
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 2 - Slide

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) onderscheidt negen categorieën onvrijwillige zorg:

 1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen;
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid;
 3. Insluiten;
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam;
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen;
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten;
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Dwang kan alleen worden toegepast als er 
sprake is van 'ernstig nadeel'

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is 'ernstig nadeel'?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Ernstig nadeel
Wzd omschrijft ernstig nadeel als ‘het bestaan van of het ernstig risico op’:
• levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
• ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders;
• ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders;
• ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
• bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander
raakt
• de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept;
• de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wilsonbekwaam
In sommige situaties kan een patiënt zelf niet (meer) zijn wensen kenbaar maken. Iemand is dan wilsonbekwaam. 

Een patiënt is wilsonbekwaam als hij:

 • De informatie over zijn ziekte niet kan begrijpen
 • Zelf geen beslissing over zijn behandeling kan nemen
 • Of de gevolgen van een beslissing niet kan overzien.
 • Een persoon die niet voor zichzelf kan beslissen is wilsonbekwaam.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Zorgleefplan
De Wet zorg en dwang stelt eisen aan het opstellen van een zorgleefplan 
 1. Het zorgleefplan wordt z.s.m., maar uiterlijk binnen 6 weken na start van de zorg opgesteld.
 2. Het zorgplan houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. 
 3. De zorgverantwoordelijke bespreekt het zorgplan met de cliënt.
Wanneer het zorgplan niet voldoet aan de zorgbehoefte en er een risico bestaat op ernstig nadeel voor de cliënt en/of zijn omgeving ->stappenplan. 


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Voorbeelden van onvrijwillige zorg
 • Iemand met dementie. Deze zorgvrager mag niet van het terrein van de zorginstelling af, want hij zou verdwalen.
 • Iemand die nog thuis woont en zichzelf verwaarloost. Hij zal tegen zijn wil moeten douchen.
 • Mensen met een verstandelijke beperking die zichzelf soms systematisch verwonden. Zij moeten ’s nachts in een speciale bedstee met zachte wanden slapen. Die bedstee is afgesloten.
 • Mensen die geen remmingen kennen bij het eten of drinken. De koelkast moet dan op slot om gezondheidsschade te voorkomen.Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)


De Wvggz geldt voor zorgvragers bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De Wvggz kent twee procedures om te komen
 tot verplichte zorg:
  

 1. een zorgmachtiging via de rechter
 2. een crisismaatregel via de burgemeester

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De zorgmachtiging via de rechter


De zorgmachtiging is een machtiging van de rechter 
waarmee verplichte zorg toegepast kan worden bij 
iemand met een psychische stoornis die ernstig nadeel 
tot gevolg heeft.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

WvGGZ omschrijft ernstig nadeel als 
‘het bestaan van of het ernstig risico op’:
 • levensgevaar voor de cliënt of iemand anders;
 • ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders;
 • ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders;
 • ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders;
 • ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders;
 • bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander
  raakt
 • de situatie dat de cliënt met hinderlijk bedrag agressie van anderen oproept;
 • de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Crisismaatregel via de burgemeester

Een crisismaatregel is een beslissing van de burgemeester. Daarmee kan verplichte zorg worden geregeld in een crisissituatie waarin snel ingegrepen moet worden vanwege onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. De burgemeester baseert zich op een medische verklaring van een psychiater.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Een dementerende zorgvrager kan niet meer lopen vanwege verlammingsverschijnselen. Om te voorkomen dat zij uit haar rolstoel valt wordt een rolstoelblad op haar rolstoel gezet.
Valt dit onder WZD? Moet het stappenplan gevolgd worden?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Toelichting op antwoord: nee valt niet onder WZD
Dit is geen beperking van bewegingsvrijheid doordat zorgvrager toch al niet meer zelfstandig uit stoel op kan staan. Dan is bedhek of rolstoelblad geen onvrijwillige zorg.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat als dezelfde zorgvrager het niet fijn vindt dat het rolstoelblad op haar rolstoel zit? Valt het dan onder WZD?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Toelichting antwoord: ja
Als zorgvrager zich toch verzet dan kan dit gezien worden als beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten. Het stappenplan moet worden doorlopen.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Indicatie en financiering
WLZ
WMO
PGB
CIZ
CAK

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

WLZ Aanvraag
 • WLZ (wet langdurige zorg) intensieve zorg
 •  Langdurige zorg
 • CIZ (centrum  indicatiestelling zorg) Vergoed meeste kosten voor verblijf/dagbehandeling
 • Eigen bijdrage
 • CAK(centraal administratie kantoor) incasseert eigen bijdrage
 • Particuliere zorg valt niet onder WLZ daarvoor deel PGB (persoonsgebonden budget
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via CIZ

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitszorg
-(WLZ)Verplicht: zorgplanbespreking (z.s.m. na opstarten zorg)
* Zorgvrager moet zich er op voor kunnen bereiden
* Mantelzorg, met toestemming zv, altijd aanwezig
* Evt gebruik cliëntondersteuner
-Cliëntenraad (WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
- Klachtenregeling

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Klachtenregeling
- Met zorgverlener zelf bespreken
- Klachtenfunctionaris
-Klachtencommissie (verplicht)
-Geschillencommissie zorginstellingen
- Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
- Landelijk meldpunt zorg
(Wkkgz, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wet en regelgeving 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Met welke wetten hebben jullie te maken in de zorg?

Slide 36 - Open question

 • WGBO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet medezeggenschap cliënten in de zorgsector (Wmcz).
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
De Wvggz geldt voor zorgvragers bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen.
 • Wet zorg en dwang (Wzd) 
De Wzd is een wet voor zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking.
Wet BIG

Slide 37 - Mind map

This item has no instructions

Welke beroepsgroep hoeft zich niet te registreren
A
Fysiotherapeuten
B
Verpleegkundigen
C
Apotheker
D
Verzorgenden

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Welke beroepen vallen onder artikel 34
A
Apotheker en diëtist
B
Apothekersassistente en verzorgende
C
Verpleegkundige en Logopedist
D
Verzorgende en verloskundige

Slide 39 - Quiz

Apotheker en diëtist
Apothekersassistente en verzorgende
Verpleegkundige en Logopedist
Verzorgende en verloskundige

Je bent als verpleegkundige bevoegd om een voorbehouden handeling uit te voeren als
A
Je hiervoor een opdracht hebt gekregen
B
e jezelf bekwaam acht om de opdracht uit te voeren
C
Beide antwoorden zijn van toepassing

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Een verzorgende heeft een functionele bevoegdheid
A
Juist
B
Onjuist

Slide 41 - Quiz

Onjuist, In opdracht van. 
De verpleegkundige heeft een functionele bevoegdheid. 
Arts zelfstandige bevoegdheid. 
De Wet BIG beschermt de zorgverlener tegen ondeskundig handelen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 42 - Quiz

Onjuist, zorgvrager wordt beschermd.
Bevoegd is bekwaam
A
Juist
B
Onjuist

Slide 43 - Quiz

This item has no instructions

Dwangmaatregelen toepassen valt onder de wet
A
Wet BIG
B
WMO
C
Wvggz
D
Wzd

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

Informed consent betekent
A
Recht hebben op informatie
B
De toestemming die nodig is voor een behandeling
C
Beide

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

De bewindvoerder gaat over persoonlijke en financiële zaken
A
Juist
B
Onjuist

Slide 46 - Quiz

This item has no instructions