Pedagogiek periode 3.1 - les 3

Dagopening
1 Samuël 18 vers 1-9
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Dagopening
1 Samuël 18 vers 1-9

Slide 1 - Slide

Deze les
Vormen van kinderopvang (1.3)

Vormen van opvoedondersteuning (1.4)

Slide 2 - Slide

Wat is de beroepskracht-kind ratio?

Slide 3 - Open question

Wet OKE
Landelijke overheid legt verantwoordelijkheid bij kinderopvang en gemeente

Overheid geef wel kwaliteitseisen

2010: Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Slide 4 - Slide

Harmonisatie
Harmonisatie kinderopvang - peuterspeelzaal:
 • Vierogenprincipe
 • beroepskracht-kind ratio
 • pedagogisch beleidsplan
 • scholing medewerkers

Slide 5 - Slide

Vormen kinderopvang

Kinderdagverblijf
Gastouder
Buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Brede school
IKC
Peuterspeelzaal

Slide 6 - Slide

De maximale groepsgrootte op een KDV is afhankelijk van de leeftijd
Waar
Niet waar

Slide 7 - Poll

Een gastouder
A
Mag kinderen alleen bij zichzelf thuis opvangen
B
Mag thuis of bij kind thuis opvangen
C
Mag op andere locaties opvangen als ze aan eisen voldoen

Slide 8 - Quiz

Een gastouder mag maximaal 10 kinderen opvangen
Waar
Niet waar

Slide 9 - Poll

Opdracht
Voor kinderopvang heb je verschillende mogelijkheden
 • Kijk in twee- of drietallen naar de voordelen en nadelen van gewone kinderopvang of gastouders
 • Schrijf wat je hebt gevonden in steekwoorden op het bord 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang
Waar
Niet waar

Slide 12 - Poll

Tussenschoolse opvang
 • Vorm van overblijven tussen de middag
 • Valt niet onder Wet Kinderopvang
 • Geen vergoeding of subsidie mogelijk
 • Helft medewerkers moet scholing hebben gevolgd 

Slide 13 - Slide

Brede school

Slide 14 - Mind map

Integraal Kind Centrum
Verschil met Brede School - 4 pijlers IKC:
 • IKC is 1 organisatie
 • Bij IKC is 1 pedagogische visie
 • Bij IKC wordt gewerkt met 1 team
 • Bij IKC 'integraal denken': samen oplossingen zoeken

Slide 15 - Slide

Dagopening
1 Samuël 18 vers 10-21

Slide 16 - Slide

Vormen opvoedingsondersteuning

Slide 17 - Slide

Opvoedingsondersteuning
Het helpen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen, waarbij de bekwaamheid en het zelfvertrouwen
van de ouders wordt versterkt.

Slide 18 - Slide

Pyramide opvoedingsondersteuning

Verschillende niveaus van ondersteuning:
A: onderlinge steun tussen ouders of familie
B: informatie over opvoeding, bv. opvoedingscursus in de gemeente
C: Opvoedingsadvies gericht op het gezin, bv. van Jeugdgezondheidszorg
D: Opvoedingsondersteuning voor specifieke problemen, bv. van Veilig Thuis of kinderbescherming (vaak op initiatief van externe organisatie)

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Centrum voor Jeugd en Gezin
Meeste gemeenten hebben een CJG
Vanaf 2015 niet meer verplicht

Gemeente mag opvoedondersteuning en jeugdgezondheidszorg ook op een andere manier organiseren

(Zie les 1 en 2 over taken CJG)

Slide 21 - Slide

Jeugdgezondheidszorg
Voor 0-19 jaar
Gratis
Vaak uitgevoerd door GGD
Soms onderdeel van het CJG

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Wat is een wijkteam?

Slide 24 - Open question

Wijkteam
Samenwerkingsverband van beroepskrachten.
Bv. uit: onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijk werk, politie

Slide 25 - Slide

Maatschappelijk werk
Gezinscoaching
Kamertraining
Crisisopvang

Slide 26 - Slide

Deze les
Meldcode kindermishandeling
Onder toezichtstelling
Uit huis plaatsing

Slide 27 - Slide

Veilig thuis

Slide 28 - Mind map

Meldcode
Bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld moet je actie ondernemen.

Doe de test: wat weet je nog over de meldcode?
>> Volgende slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

Slide 31 - Slide

Training meldcode
Binnenkort een training over het gebruik van de meldcode door trainer huiselijk geweld en kindermishandeling

Slide 32 - Slide

De Raad van Kinderbescherming heeft drie belangrijke taken. Welke hoort er niet bij?
A
Kinderen en jongeren beschermen
B
De CAO voor kinderopvang bepalen
C
Screening van pleeg- en adoptiegezinnen
D
De rechter adviseren

Slide 33 - Quiz

Ondertoezichtstelling
Uithuisplaatsing

Slide 34 - Slide

Onder toezichtstelling
Gedwongen maatregel
Kind krijgt gezinsvoogd voor maximaal 1 jaar
Duurt tot ouders de opvoeding weer zelfstandig kunnen doen
Intensieve ambulante hulpSlide 35 - Slide

Uithuisplaatsing
Als thuis niet meer veilig is voor het kind of ouders niet voor het kind kunnen zorgen

Kind wordt in pleeggezin of instelling geplaatst
Soms in netwerk, soms in ander gezin
Moeilijke beslissing die grote gevolgen heeft voor kind

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video