1.2 India als trots van het Britse Rijk DMBHC1- 1.2 Brits kolonialisme in India
(1765-1885)
1 / 50
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lessonHC1- 1.2 Brits kolonialisme in India
(1765-1885)

Slide 1 - Slide

Sir Robert Clive (toekomstig gouverneur van Brits- India) ontmoet Mir Jafar (koning van de Bengalen) na afloop van de Slag bij Plassey

Slide 2 - Slide

Hoe ontstond Brits-India?
- Hoe werd het bestuurd?
- Waardoor kwam Indiase nationalisme op?
- Welke economische ontwikkelingen waren er in India? 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

India voor Britse bezetting

Slide 5 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen dat het Britse handelsmonopolie in India voordelen had voor de Britse handelaren, maar ook voor de Indiase bevolking en de Indiase vorsten.
 • Je kunt de Britse handelswijze in India in de 17e eeuw, met factorijen en handelsposten , beschrijven en verklaren
 • Je kunt uitleggen waarom het Verdrag van Allahabad het einde betekende van de invloed van de Mogolvorsten op het bestuur van India.

Slide 6 - Slide

Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?
Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse rijk naar India. Sinds het begin van de 17e eeuw had de East India Company hier factorijen van waaruit zij handel dreef met de Mogol-vorsten.

Slide 7 - Slide

Het ontstaan van Brits India
 • ±75% van India was in handen van de Mogols.
 • De vorsten van deze dynastie regeerden India sinds het begin van de 16e eeuw.
 • Aan het begin van de 17e eeuw vestigden zich handelaren van De Republiek, Portugal en Engeland zich aan de kust van India

Slide 8 - Slide

EIC:Handelsmonopolie voor de Britten
 • De mogulvorsten vonden het prima dat de handelaren zich aan de kust van India vestigden: immers meer handelaren betekende meer handel en meer winst (ook voor de Mogulvorsten).
 • Ruwe katoen en zijde waren populair bij de Europeanen, net als bewerkte stoffen en tapijten die door de Indiërs werden gemaakt.
 • Deze producten werden geruild tegen producten waar de Indiërs behoefte aan hadden, zoals goud, zilver en porselein.

Slide 9 - Slide

 • Britten kwamen niet om te heersen over India maar om handel te drijven
 • Om effectief te handelen richten de Britten de East India Company (EIC) op in 1600. Deze handelscompagnie was vergelijkbaar met de VOC uit de Republiek.
 • Beiden compagnieën hadden, namens hun land, het monopolie op handel met Azië.
 • Britse handelaren die wilden handeldrijven met India waren dus verplicht om zich aan te sluiten bij de EIC.

Slide 10 - Slide

 • Een derde overeenkomst met de VOC, is dat beide compagnieën het recht hadden om geweld te gebruiken om hun handel te beschermen. 
 • De EIC streefde naar handelsmonopolies in India.
 • De Mogolvorst Djehangir beloofde de Engelsen echter een handelsmonopolie voor alle handel met het Mogol-rijk.

Slide 11 - Slide

factorij 
Factorij

Slide 12 - Slide

Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?
Samenvatting: Toen de positie van deze vorsten verzwakte, breidde de East India Company haar macht over India uit. Het Verdrag van Allahabad in 1765 betekende het begin van het Britse rijk in India. Al snel heerste de East India Company over een groot deel van het Indiase subcontinent en was het innen van belasting een belangrijke inkomstenbron.


Slide 13 - Slide

Het Verdrag van Allahabad (1765)
 • Gedurende de 18e eeuw verminderde macht van de Mogolvorsten in India. De Mogolvorsten verloren hun greep op de lokale vorsten in de verschillende provincies. Deze lokale vorsten gingen steeds meer hun eigen gang en sloten zelf handelsverdragen.
 • De EIC deinsde er niet voor terug om met militaire inzet de Britse (handels)belangen in India te verdedigen of te vergroten. De Slag van Buxar  vormde een belangrijke aanleiding voor het Verdrag van Allahabad

Slide 14 - Slide

Het Verdrag van Allahabad (1765)
 • In 1765 werd de Mogolvorst Shah Alam II gedwongen, door Robert Clive, het Verdrag van Allahabad te tekenen. Hierin stond dat de East India Company (EIC) voortaan de belastingen zou in innen de veroverde provincies, en niet langer de Mogolvorst. 
 • De EIC gebruikte de belastingopbrengsten om het leger te bekostigen en om handelsinvesteringen doen en om deze populaire handelsproducten (indigo, katoen, opium en thee) sneller te verkrijgen.

Slide 15 - Slide

Het Verdrag van Allahabad (1765)
 • De Britten wilden meer grip krijgen op de binnenlandse handelstromen in India. De onafhankelijke bania's (tussenpersonen) werden vervangen door tussenpersonen die in dienst waren van de EIC.
 • De invloed  (en de macht) van de Britten op het binnenland van India nam sterk toe.
 • India werd steeds belangrijker binnen het Britse Rijk. Het Verdag van Allahabad was het formele begin van het Britse Rijk.
 • India werd indirect bestuurd vanuit Engeland. Dat hield in dat een EIC het land bestuurde namens het moederland.

Slide 16 - Slide

Ondertekening van het Verdrag van Allahabad, door  Shah Alam II en Sir Robert Clive 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 19 - Slide

Brits India in  1909.
Roze zijn Britse provincies (dus direct onder Brits bestuur) en geel zijn kleine vorstendommen (dus indirect onder Brits bestuur)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Leerdoelen deel 2 

 • Je kunt het verband tussen de Industriële Revolutie in Groot- Brittannië en de opkomst van het modern imperialisme uitleggen.
 • Je kunt verklaren waarom in 1857 de Grote Indiase Opstand  tegen het Britse gezag uitbrak en je kunt benoemen welke gevolgen deze opstand kreeg.
 • Je kunt het belang van de opening van het Suezkanaal voor de Britse handel uitleggen.
 • Je kunt de motieven voor de oprichting van het Indian National Congres benoemen.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Welke beeldelementen laten zien dat de Britten de Indiase bevolking overheersen.
- Benoem 2 elementen.

Slide 25 - Open question

Britse normen en waarden in India
 • Geloven in India
  Islam
  Hindoeïsme,
  daarnaast waren er verschillende kleinere geloven met elk hun eigen rituelen. Britten zij hier kritisch op.
 • In de loop van de 19e eeuw: protest van Britten tegen sommige gebruiken van de Indiërs. Britse parlement wil Indiase samenleving een Britse samenleving maken. (White Man's Burden)

Slide 26 - Slide

Britse normen en waarden in India

 • Gebruiken die in strijd waren, of in strijd leken, met deze Britse samenleving moesten verdwijnen.
 • VB:  sati
  Weduwenverbranding

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

De Grote Indiase opstand
 • Toen het in 1857 toch tot een opstand kwam onder ontevreden Indiase soldaten sloegen de Britten deze hard neer.  
 • In India was een middenklasse ontstaan die een Engelse scholing had gehad. Velen werkten voor EIC als bestuurder of tussenhandelaar. De leveranciers hadden baat bij een goede verhouding met de Britten.
 • Toch was er ook onvrede bij de Indiërs, vooral als religieuze gewoontes door de Britten ter discussie werden gesteld. Soms kwamen de Indiërs dan in opstand.  Deze opstanden werden snel neergeslagen.

Slide 29 - Slide

De Grote Indiase opstand
 • In 1857 :grote opstand 
  Breidde zich snel uit tot een volksopstand. In enkele weken tijd werd in grote delen van India het Britse koloniale gezag weggevaagd.
 • Aanleiding:  Schietoefeningen met een nieuw geweer, om het laden van het geweer makkelijker te maken werden de kogels ingevet.
 • Het gerucht ging dat de kogels waren ingevet met koeien-/ varkensvet


Slide 30 - Slide

De Grote Indiase opstand
 • Hierop sloegen Indiaase soldaten aan het muiten. Ze vermoorden hun Britse officieren en trokken op naar Delhi. Onderweg werden vele Europeanen vermoord door de opstandelingen.
 • De opstand sloeg over naar andere legerregimenten en ontwikkelde zich snel tot een volksopstand tegen de EIC.
 • In enkele weken tijd werd de macht van de Britten in Noord- India weggevaagd.
 • Het kostte de Britten ruim een jaar om de opstand neer te slaan.

Slide 31 - Slide

De Grote Indiase opstand: oorzaken
 • Arrogantie van de EIC,
  de EIC had bijna alle bevolkingsgroepen tegen zich in het harnas gejaagd.
 • Oppermachtigheid van de EIC,
  in het begin was de EIC een handelscompagnie, die samenwerkten met Mogolvorsten. Via verdragen en oorlogen wist de EIC haar macht uit te breiden. In 1857 stond 2/3 van India onder direct bestuur van de EIC en het overige gedeelte van India werd bestuurd door vorsten die de opppermacht van de EIC erkenden.

Slide 32 - Slide

De Grote Indiase opstand: oorzaken
 • Het verengelsen van de Indiase samenleving
  De EIC vond dat ze ook een taak hadden om India uit zijn "achterlijkheid" te verlossen. Bestuursvormen, economie, belasting en de infrastructuur moesten allemaal worden hervormd naar Brits model.

Slide 33 - Slide

Einde aan de Mogol- dynastie
 • In 1858: Britten slaan de Grote Indiase Opstand neer.
  Er werd besloten dat India onder direct bestuur van de Britse regering kwam te staan.De EIC bleef wel de dagelijkse gang van zaken in India regelen, maar had geen macht meer.

Slide 34 - Slide

Samenvatting: Bij de controle over het Britse rijk en voor het afdwingen en beschermen van de handel speelden de Royal Navy en het Brits-Indische leger een grote rol. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren. Migratie vanuit Groot-Brittannië was er nauwelijks. Een kleine groep Britten voerde het bestuur over miljoenen Indiërs. Zij maakten hierbij gebruik van het bestaande inheemse bestuur.
Hoewel de Britten talrijke Indiase religieuze en sociale gebruiken afwezen, accepteerden veel Indiërs hun gezag. Toen het in 1857 toch tot een opstand kwam onder ontevreden Indiase soldaten sloegen de Britten deze hard neer. India kwam daarna onder direct gezag van de Britse regering. Koningin Victoria werd keizerin van India.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Einde aan de Mogol- dynastie
 • Het Britse gezag werd strenger, waardoor er nog minder ruimte kwam voor de Indiase gewoontes en gebruiken.
 • Het kleine beetje macht dat de Mogolvorst nog had werd nu ook door de Britten overgenomen, dit was het definitieve einde van de Mogol- dynastie.

Slide 37 - Slide

Einde  Mogol- dynastie
 • Queen Victoria werd keizerin van Brits- Indië in 1876, duidelijkheid over het feit dat India behoorde tot het Britse Rijk.
 • Past binnen het modern imperialisme .

Slide 38 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Dit was mogelijk omdat de  britten werden ondersteund door een miljoen Indiërs. De britten gebruikte de plaatselijke vorsten en machthebbers. De normale Indiér zag slechts zelden een brit. 

Voor controle van het rijk en bescherming van de handel werd de Royal Navy ingezet. 
 • suez kanaal gaat open 1869 (niet meer om Afrika heen varen)
 • zeereizen ging sneller door de vervanging van zeilschepen door stoomschepen

 • ook werd de controle over India groter door de aanleg van het spoorwegennetwerk.

Slide 39 - Slide

Indiërs willen deelnemen aan het bestuur
 • ‘Verengelsing’ van India: Engels steeds meer voertaal, Brits onderwijs, Brits rechtsysteem etc. 
 • Indische bovenlaag wordt steeds ‘Britser’ -> willen gaandeweg ook invloed in het bestuur.
 • Britten willen vooral Indiers ‘opvoeden’ maar geen macht delen (alles voor, niets door het volk?)
 • Oprichting Indian National Congress: poging van hoogopgeleide Indiërs om (beperkte) invloed te krijgen in het bestuur.
 • Opvallend: samenwerking tussen Indiërs uit alle delen van India.
 • Britten zien INC als bedreiging: zijn bang dat ze alle macht in India willen.
 • Uitbreiding Britse koloniale macht nog steeds prioriteit.

Slide 40 - Slide

India wordt grondstoffenleverancier én afzetmarkt

 • Begin Industriele Revolutie verandert rol van India.
 • India wordt leverancier van grondstoffen ipv eindproducten.
 • Omvorming van India tot plantagekolonie -> katoen, maar ook andere (niet-inheemse) gewassen zoals tabak.
 • Grondstoffen worden in GB verwerkt tot eindproducten en (deels) in India weer verkocht.
 • GB bepaalt hoeveelheid en omvang van productie.
 • Verslechtert de concurrentie positie van Indiase nijverheid.

Slide 41 - Slide

Treinen en het Suezkanaal 
 • Spoorwegaanleg in India om vervoer van grondstoffen en eindproducten te vergemakkelijken.  
 • Suezkanaal in Egypte verkort reis tussen Europa en Azie.
 • Kanaal komt grotendeels onder controle van GB en FR.
 • Aanleg kost vele Egyptische arbeiders het leven.

Slide 42 - Slide

Suezkanaal

 • Door het Suez-kanaal werd de reis van Engeland naar India vijf weken in plaats van vier maanden. 

Slide 43 - Slide

Economie van Brits-India
- India boven alles een wingewest
- 'Een geschenk uit de hemel' (18e ook belastinginkomsten)
- Ontstaan van plantages (thee, katoen): India belangrijkste leverancier ruwe katoen en jute
-India werd een grote afnemer van katoenen stoffen uit Engeland (einde voor Indiase huisnijverheid) (vanaf 1830)
- thee uit Assam
** 1900 het ooit zo welvarende India nu een zeer arm land

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

Op welke punten verschillen Gordon en Mangal van mening? Hoe zie je dat in deze scene?

Slide 46 - Open question

Aanleiding
Oorzaken
Gevolg
V.S. wordt onafhankelijk van Engeland
Suikerplantages op Jamaica en Barbados zijn niet meer winstgevend
Mogolvorsten verliezen macht aan de lokale vorsten
Verhouding tussen Engeland en India veranderd. Engeland gaat India koloniseren.
Verdrag van Allahabad
Engeland wil meer grip krijgen op binnenlandse handel in India

Slide 47 - Drag question

Examenvraag

Slide 48 - Slide

Correctievoorschrift

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Video