Module A Les 7

Welkom! 

Vakgericht
Module A les 7
1 / 30
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Welkom! 

Vakgericht
Module A les 7

Slide 1 - Slide

Planning 
-> Terugblik vorige les
-> Uitleg Profiel- en basisdeel
-> Opdrachten 
-> Nabespreking
-> Next week :) 

Slide 2 - Slide

Terugblik vorige les

-> Zijn er vragen over het huiswerk? 
-> Zijn er andere vragen? 

Slide 3 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 60
*Voorraad beheren:
-> In een grote instelling is de kok of leidinggevende verantwoordelijk voor de voorraad
-> In kleinere instellingen, is het beheren van de voorraad een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverleners en bewoners
-> Bereid je een maaltijd bij een cliënt in de thuissituatie, dan hoort het beheer – vaak in overleg met de cliënt - bij jouw taken
-> HACCP-voorschriften en afspraken: regels over hoe je hygiënisch met voedsel werkt
-> Bekijk blz. 60

Slide 4 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 61
* THT-datum of TGT-datum:
-> Van verpakte producten weet je hoe vers ze zijn door de TGT- of de THT-datum
-> Dat staat verplicht op het etiket van alle levensmiddelen
-> TGT = ‘te gebruiken tot’
-> THT = ‘tenminste houdbaar tot’
-> Lees blz. 61

Slide 5 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 62
*Voedingsmiddelen opslaan en bewaren:
-> Zet de levensmiddelen die je net gekocht hebt achteraan
-> Als je dat doet, komen de ‘oudere’ levensmiddelen vooraan te staan
-> Je pakt die dan het eerst > Fifo: first in, first out 
*Bewaaradviezen: 
- Donker, droog, koel: max 18 gr
- Gekoeld: 3 / 4 - 7 gr
- Kamertemperatuur: 18 – 25 gr
- Vriezer: -15 - -18 gr

Slide 6 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 65
*Hygiëne:
-> Iemand die extra zorg nodig heeft, is kwetsbaar en wordt sneller ziek door micro-organismen
-> Daarom zorg je dat het bereiden van de maaltijd in een schone en veilige omgeving gebeurt
-> Bekijk voor de regels blz. 65

Slide 7 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 66
*Persoonlijk hygiëne:
-> Overal in en op je lichaam zitten goede en schadelijke bacteriën
-> Goede hygiëne begint bij jezelf, bij je persoonlijke hygiëne
-> Belangrijke punten zijn > blz. 66

Slide 8 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 68
*De HACCP-code of Hygiënecode:
-> De HACCP-code staat in een wet van de overheid
-> Iedere instelling en organisatie waar men met voedsel werkt, is verplicht de Hygiënecode te volgen
-> Vooral voor kwetsbare mensen is dat van groot belang
-> Zij zijn immers erg gevoelig voor schadelijke bacteriën

Slide 9 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 69
* Goede en schadelijke bacteriën:
-> Bacteriën zitten op voedingsmiddelen, op materialen, in de lucht om je heen, en op en in het lichaam
-> Meestal zijn ze niet gevaarlijk, ze zijn zelfs nodig bij de vertering van voedsel
-> Schadelijke bacteriën maken gifstoffen aan
-> Deze veroorzaken een voedselinfectie of voedselvergiftiging
-> Salmonellabacterie =  op rauw voedsel en op ongewassen of ongekookte groente
-> Schadelijke soort van de E. colibacterie = komt voor op rauwe producten zoals vlees en groente, maar ook in de ontlasting van mens en dier

Slide 10 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 70
*Bederf en besmettingen voorkomen:
-> Besmetting met schadelijke bacteriën voorkom je door de HACCP-code te volgen
-> Bekijk voor voorschriften je boek blz. 70

Slide 11 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 71
*Kruisbesmetting voorkomen:
-> Op ieder voedingsmiddel zitten bacteriën
-> Bij kruisbesmetting komen schadelijke 
bacteriën van het ene product op het andere

Slide 12 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 72 t/m 87
*Zelf lezen uit het boek:
-> HACCP-code en schoonmaak blz. 72
-> Schimmels blz. 73
-> Bewerkt voedsel bewaren blz. 74
-> Taken bij de maaltijdbereiding blz. 75
-> Afruimen, opruimen en schoonmaken blz. 79
-> Veilig omgaan met materialen blz. 87

Slide 13 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 78
*Tafelmanieren:
-> Voor, tijdens en na het eten gelden afspraken over de manier waarop je de maaltijd gebruikt = tafelmanieren
-> Die afspraken zijn voor een deel hygiëneregels en voor een deel fatsoensregels
-> Niet alleen voor gezinnen met kinderen, maar ook voor oudere cliënten       -> Regels zorgen voor rust aan tafel
-> Zo hebben mensen veel meer tijd en aandacht voor het eten
-> Algemene afspraken zie blz. 78

Slide 14 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 81
*Samenwerken met de cliënt:
-> Het zorgplan als uitgangspunt
-> Vooraf taken en afspraken bespreken

Slide 15 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 85
*Verbale en non-verbale communicatie:
-> Een gesprek is meer dan wat gezegd wordt
-> Toon, gezichtsuitdrukking, houding, handelingen en gebaren spreken mee
-> Die geven signalen af die belangrijk kunnen zijn
-> Daarom kijk en luister je goed en probeer je de signalen op te vangen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 87
*Veilig werken:
-> Veiligheidsvoorschriften voor de situatie en de omgeving / eigen  (bv tillen, beschermende en hygiënische kleding en schoenen, omgaan met scherpe voorwerpen)
-> Zorgvuldig met electra (stekkers, snoeren, vocht)
-> Materialen, apparaten en machines 
-> Gevaarlijke situaties voorkomen

Slide 18 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 91
*Zorgen voor de cliënt:
-> Een cliënt bevindt zich in een kwetsbare positie
-> Ziekte of ouderdom maakt dat hij uit gewone doen is en hulp moet accepteren
-> Hulp moeten vragen kan voelen als een teken van onvermogen of van zwakte
-> Lees blz. 91

Slide 19 - Slide

Week: 7 Profieldeel 2: Bereiden van maaltijden blz. 92
*Gevaarlijke situaties voorkomen:
-> Je assisteert bij het koken volgens afspraak en taakverdeling
-> Je houdt de gedragingen van de cliënt in de gaten

Slide 20 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 38
*Formele en informele groepen:
-> Als je activiteiten gaat doen met een groep, heb je te maken met groepsprocessen
-> Formele groep = is een groep die door de organisatie is gemaakt (klas)
-> Informele groepen = omdat de groepsleden dit zelf willen (vriendenclub)

Slide 21 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 38
*Horizontale- en verticale groepen:
-> Horizontale groep = de leeftijd van de deelnemers gelijk of de deelnemers hebben dezelfde leeftijdscategorie (kinderdagverblijf, basisschool)
-> Verticale groepen = de deelnemers  hebben verschillende leeftijden (buitenschoolse opvang)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 39
*Homogene en heterogene groepen:
-> Homo betekent ‘gelijk' >  in een homogene groep hebben de deelnemers een gemeenschappelijk kenmerk (alleen vrouwen)
-> Hetero betekent ‘verschillend’ > deelnemers zijn verschillend groep met mannen en vrouwen is een voorbeeld van een heterogene groep

Slide 24 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 40
* Groepscultuur:
-> ‘Cultuur is het geheel van waarden, normen en gewoonten die mensen aan elkaar doorgeven'
-> Bij cultuur draait het om de waarden en de normen in een groep
-> Waarden en normen zijn de ideeën en regels die er zijn
-> Waarden = dingen waar iemand waarde aan hecht, die iemand belangrijk vindt
-> Normen = gedragsregels die bij de waarden horen
-> De waarde eerlijkheid heeft bijvoorbeeld als norm dat je niet liegt

-> Groep kan een gemeenschappelijke cultuur hebben, dit noem je de groepscultuur              
 -> Groepscultuur is de manier waarop de verschillende personen uit de groep met elkaar omgaan

Slide 25 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 41
*Ontwikkelingsfasen van een groep:
-> In een groep gebeuren dingen die zorgen dat de samenwerking en relaties verbeteren, verslechteren of veranderen
-> Professor Tuckman heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop groepen mensen zich vormen
-> Volgens Tuckman kun je bij de ontwikkeling van een groep vijf verschillende fasen (stappen) herkennen: 1. Vorm fase - 2. Storm fase - 3. Norm fase-  4.Prestatie fase - 5. Afscheids fase

Slide 26 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 42
*Ontwikkelingsfasen van een groep:
-> 1. Vormfase: de groep wordt gevormd, deelnemers onderzoeken wie iedereen is, mensen die initiatief nemen en mensen die afwachten
-> 2. Stormfase: groepsleden kennen elkaar een beetje, iedereen probeert zijn eigen plaats in de groep te veroveren, eerste meningsverschillen en ruzies ontstaan
-> 3. Normfase: echte groep, kennismaking is geweest en de ‘storm’ is voorbij, deelnemers kennen elkaar en weten wie wat kan en ook wie iets niet kan (er ontstaat groepscultuur) 
-> 4. Prestatiefase: echte groep, deelnemers werken als vanzelf met elkaar samen
-> 5. Afscheidsfase: groep valt uit elkaar, deelnemers vertrekken, of omdat de groep ophoudt te bestaan (groep 8 op de basisschool)

Slide 27 - Slide

Week: 7 Profieldeel 5: Assisteren bij sociale en recreatieve activiteiten blz. 45
* Cyclisch proces:
-> Het model van professor Tuckman is een cyclisch proces is
-> De verschillende stappen worden doorlopen en beginnen na de laatste stap weer opnieuw

Slide 28 - Slide

Nabespreking
-> Waar liepen jullie tegenaan?
->  Wat zouden jullie de volgende keer anders willen?
->  Zijn er vragen?

Slide 29 - Slide

Next Week :) 
-> Boek:  Basisdeel 6: Voeding
-> Hele boekje (deel is herhaling van profieldeel)

-> Boek: Profieldeel 5: Assisteren bij soc activiteiten
-> Blz 45 t/m 64
*Maak de opdrachten

-> Oefentoets Module A!!

Slide 30 - Slide