Deskundigheid 1 - les 8

Lessen deskundigheid 1
Hoofdstuk 9 t/m 17 Kwaliteit en deskundigheid 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lessen deskundigheid 1
Hoofdstuk 9 t/m 17 Kwaliteit en deskundigheid 

Slide 1 - Slide

Les 1 - wat is kwaliteit
Hfdst. 9 – subjectieve en objectieve kwaliteitseisen, kwaliteitsvoorwaarden en kwaliteit in het pedagogisch werk

Slide 2 - Slide

Kwaliteit = 
Kwaliteitsmanagementsysteem = 
Kwaliteitszorg = 
het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënt te voldoen

Een hulpmiddel om de manier van werken in organisaties goed te organiseren en te bewaken
zorgen dat er voldaan wordt aan de eisen die in wetten en regels zijn vastgelegd

Slide 3 - Drag question

Wat is een materiële kwaliteitsvoorwaarde?
A
De sfeer binnen een organisatie
B
Het contact met collega's
C
De apparatuur die je nodig hebt om je werk te kunnen doen

Slide 4 - Quiz

Les 2 - kaders voor de beroepskracht

Hfdst. 10 – beroepscode, CAO, functieomschrijving

Slide 5 - Slide

Wat staat er in een functieomschrijving?

Slide 6 - Open question

CAO

Slide 7 - Mind map

Wat staat er in de CAO?


Minimale rechten en plichten zoals:
Werktijden
Vergoedingen
Verlof
Schorsing
Geschillenregeling
Opzegtermijn
ziekmelding

Slide 8 - Slide

Les 3 - Kwaliteit verbeteren
Hfdst. 11.1 t/m 11.3 – Verbeterplan en kwaliteitsverbetering

Slide 9 - Slide

Wat kan een aanleiding zijn voor kwaliteitsverbetering?

Slide 10 - Open question

Wat is een verbeterplan?

Slide 11 - Open question

Les 4 - Klachten en procedures
Hfdst. 11.4 t/m 11.6 – Klachtenprocedures, standaardprocedures en protocollen

Slide 12 - Slide

Waar is meer ruimte om naar eigen inzicht te handelen?
A
Procedure
B
Protocol

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Als huiswerk bij les 4 ben je op stage op zoek gegaan naar procedures en protocollen. Welke procedures en protocollen ben je op stage tegen gekomen?

Slide 16 - Open question

Les 5 - Kwaliteit beoordelen
Hfdst. 12 – Kwaliteitseisen, inspectie GGD, onderwijsinspectie, kwaliteitsbeleid

Slide 17 - Slide

Waar of niet waar: een kwaliteitssysteem begint met het opstellen van kwaliteitseisen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Kwaliteitseisen
Kwaliteitseisen worden zowel door de organisatie zelf als door de overheid opgesteld. 

Slide 19 - Slide

Les 6 - Gedragsregels en algemene wetten

Hfdst. 13 & 14 – Gedrags- en rechtsregels, algemene wetten

Slide 20 - Slide

Gedragsregels:
Regels waaraan men zich moeten houden (normen en waarden) over hoe je je hoort te gedragen (gedragscode/code of conduct).

Norm
Waarde
verwachting wat men heeft over wat wel en niet hoort

wat mensen belangrijk vinden om na te streven

Slide 21 - Drag question

Rechtsregels
Gedragsregels zijn niet af te dwingen door een rechter, rechtsregels wel. Hier zijn vier bronnen voor:Wet - bv IKK
of wet primair onderwijs
Verdrag - bv gedragscode
Jurisprudentie - bv uitleg participatiewet
Gewoonterecht - bv bedrijfscultuur

Slide 22 - Slide

Les 7 - specifieke wetgeving
Hfdst. 15, 16, 17 – Specifieke wetgeving kindcentra, jeugdzorg en onderwijs

Slide 23 - Slide

In welke wet heb je je verdiept en wat houdt deze wet in?

Slide 24 - Open question