Regenten en Vorsten

Regenten en vorsten
1600-1700
1 / 37
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 37 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Regenten en vorsten
1600-1700

Slide 1 - Slide

KA 24: de bijzonderen plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.

Slide 2 - Slide

Stapelmarkt
Moedernegotie

Slide 3 - Slide

Handelskapitalisme
Handelskapitalisme: 

Kapitalisme waarbij handelaren een leidende rol hebben.


Slide 4 - Slide

Handelscompagnieën
 • Winsten uit de moedernegotie werden geïnvesteerd in handelscompagnieën. 
 • Handelscompagnieën voeren naar Azië 
 • De eerste handelscompagnie leed verlies, maar er was wel bewezen dat Hollanders naar Azië konden varen.
 • Met deze kennis vertrokken steeds meer schepen vanuit de Republiek naar Azië.

Slide 5 - Slide

Handelscompagnieën
 • - minder risico
 • - meer geld/macht
 • delen in winst en verlies

Slide 6 - Slide

 • 1602 opgericht. 
 • Doel: handelsmonopolie op de specerijenhandel 


Slide 7 - Slide

De VOC had een handelsmonopolie in Azie
 • Handelsmonopolie

 1. alleenrecht om op Azie te varen (handelen) dus geen andere Nederlandse ondernemingen.
 2. Schepelingen mochten zelf ook niet handelen in specerijen
 3. VOC mocht verdragen sluiten, oorlog voeren en handelsposten stichten

Slide 8 - Slide

De West-Indische Compagnie

Handelsmonopolie op 
West-Afrika en Amerika
- Kapersbrieven
Zilvervloot
Plantagekolonie

Slide 9 - Slide

WIC en de driehoekshandel
 • Driehoekshandel
 • Kleding, ijzer, goud naar Afrika
 • Slaven naar Amerika
 • Rietsuiker, tabak en koffie naar de Republiek

Slide 10 - Slide

De wereldeconomie

De wereldeconomie


Door alle handel onstond een wereldeconomie en konden producten overal terecht komen.

Slide 11 - Slide

Wie had de meeste macht en invloed in de Republiek?
Staten - Generaal of gewestelijke staten?

De raadspensionaris (woordvoerder Holland in SG; het rijkste gewest)? of de
regenten: mannen uit rijke handelsfamilies

Slide 12 - Slide

Stadhouder
De stadhouder was de legeraanvoerder Staatse leger en de voorzitter gewestelijke staten; hij benoemde ook stadsbestuurders
Deze stadhouder heet Maurits van Oranje

Slide 13 - Slide

Staten-Generaal

- Bepaalden het buitenlandse beleid.
- Bepaalden de verdediging van het land.
- In de Staten-Generaal zaten afgevaardigden van de gewestelijke Staten.
- Staten Generaal werd voorgezeten door de raadspensionaris

Slide 14 - Slide

Staten-Generaal en Gewestelijke Staten

Slide 15 - Slide

Het bestuur van de republiek
 • Republiek der zeven verenigde Nederlanden
 • zeven staten (gewesten) met soevereiniteit, die met elkaar samenwerkten
 • Hoogste bestuur in elk gewest waren de Staten
 • In de staten zaten edelen en vertegenwoordigers van de stad
 • De besuurders --> regenten

Slide 16 - Slide

Waarom was Oldenbarnevelt belangrijk?
- voorkwam dat Republiek aan particularisme ten onder ging
- stond aan de wieg vd VOC

Slide 17 - Slide

Particularisme
De wens van steden, streken en gewesten om vast te houden aan de eigen rechten (privileges) en alleen op te komen voor het eigen belang. 


Slide 18 - Slide

Door particularisme religieuze tolerantie
- Wetenschap werd niet belemmerd door religieuze zaken 

- Uit heel Europa kwamen geleerde naar de Republiek om onderzoek te doen dat 'thuis' niet was toegestaan.

Slide 19 - Slide

 Twaalfjarig Bestand
 • Oorlog kost geld:De Republiek en Spanje sluiten een wapenstilstand ->Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
 • goed voor de handel!

Slide 20 - Slide

Machtstrijd
raadpensionaris <-> stadhouder
Staatsgezinden <-> prins- of oranjegezinden

Slide 21 - Slide

Staatsgezinden 
Johan van Oldenbarnevelt
* vrede met Spanje
* beter voor de handel
1609 Twaalfjarig bestand
*gematigd calvinistisch 
* steden mochten zelf soldaten inhuren tegen boze oranjegezinden
Oranjegezinden 
Maurits van Oranje
* oorlog tegen Spanje
* verdienen: oorlogsproducten
1609 Twaalfjarig Bestand
* orthodox calvinistisch 
 * opperbevelhebber dus ondermijning gezag:
Van Oldenbarnevelt wordt veroordeeld voor landverraad

Slide 22 - Slide

Aan de slag:
Aan de slag: opdr. 1 6.2 samen
                       2 & 3Slide 23 - Slide

Vrede van Münster - opdr 4

Slide 24 - Slide

Vrede van Münster
De Vrede van Münster (1648)

Slide 25 - Slide

De Gouden Eeuw
* Regenten
*Stadhouder en Raadspensionaris
*Stadhouderloze periode (1650 - 1672)

Slide 26 - Slide

Absolutisme

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Het Ancien Régime, de koning: 
- Ancien Régime(de Oude Orde).
- De maatschappijstructuur in West-Europa           voor de Franse Revolutie  - standen.
- Koning aan het hoofd 
- Koning neemt alle belangrijke beslissingen
- (oorlog of vrede tot hoe hoog de belastingen moeten zijn)

Franse koningen:
- Lodewijk(Louis) XIV(14e), XV(15e) en XVI(16e)        dachten dat zij het hoogste gezag over hun        onderdanen rechtstreeks van God hadden          ontvangen("Droit devin") 
Kaart uit 1708 van Europa 

Slide 29 - Slide

absolutisme 

Slide 30 - Slide

Act of Navigation 1651
Mercantilisme

Slide 31 - Slide

Versailles buiten
Versailles binnen

Slide 32 - Slide

Edict van Nantes (1598)

De Hugenoten kregen recht op het uitoefenen van hun geloof.

Herroeping d.m.v. het Edict van Fontainebleau (1685).

Zo'n 200.000 Hugenoten slaan op de vlucht. 

Slide 33 - Slide

Rampjaar 1672

Slide 34 - Slide

Rampjaar 1672

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

8 samen
maken: 5 en 6

lezen 6.3

Slide 37 - Slide