MODUL 3: VVE aanbieden

MODULE 3: VVE aanbieden
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

MODULE 3: VVE aanbieden

Slide 1 - Slide

Waar staat VVE voor?

Slide 2 - Mind map

Wat weet jij van VVE?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Video

Wat zegt de theorie ?
VVE staat voor:
voor- en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie vindt plaats in de kinderopvang en/of de peuteropvang. Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep 1 en 2 van de basisschool. 
Dus leeftijd tussen 2-6 jaar

Slide 5 - Slide

Wat zegt de theorie ?
 • VVE is bedoeld voor kinderen met een (taal)achterstand
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kan de ontwikkeling van deze kinderen al op vroege leeftijd stimuleren.
 • De Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) verplicht gemeenten om een kwalitatief goed voorschools aanbod te hebben voor alle kinderen met een risico op een onderwijsachterstand.

Slide 6 - Slide

Wet OKE:
. Het voornaamste doel van deze wet is het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen en het verbeteren van de kwaliteit van de peuteropvang. In de Wet OKE staan specifieke voorwaarden voor de kwaliteit van de VVE. Denk hierbij aan de groepsgrootte, het aantal uren per week en de opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers. De GGD beoordeelt deze wettelijke kwaliteitseisen.

Slide 7 - Slide

Welke ontwikkelingsgebieden komen volgens jou aanbod bij het aanbieden van VVE?

Slide 8 - Open question

Theorie zegt
VVE is gericht op het stimuleren en extra ondersteunen van de taalontwikkeling van een kind. Maar ook  rekenvaardigheid, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind ontwikkelt zich niet op maar een gebied tegelijk. Ontwikkelingsaspecten overlappen elkaar vaak. Je spreekt bij activiteiten die speciaal gericht zijn op de persoonlijke groei van een kind op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk van brede ontwikkeling.

Slide 9 - Slide

Doelen voor het jonge kind
Als pedagogisch medewerker die VVE aanbiedt, ga jij daar dus mee aan de slag. Om meer duidelijkheid te hebben over wat de kinderen zouden moeten kennen en kunnen, zijn er landelijke doelen vastgelegd; de SLO-doelen voor het jonge kind. SLO is de Stichting Leerplanontwikkeling. Per leergebied (of vak) heeft SLO voor peuters en kleuters niet alleen doelen, maar ook een korte uitleg over de manier waarop kinderen bepaalde onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan.

(Stichting Leerplanontwikkeling. Organisatie die, in opdracht van de overheid en in samenwerking met alle relevante partijen, de leerlijnen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo ontwikkelt.)

Slide 10 - Slide

Wat wist je nog niet en wat weet je nu wel van VVE?

Slide 11 - Open question

Volgende Les

 • VVE methoden en ouderbetrokkenheid bespreken 
 • Verwerkingsopdrachten maken

Slide 12 - Slide

Planning noteer in je agenda
 • 23 november 2023
 • 30 november 2023
 • 7 december 2023
 • 14 december 2023
 • 11 januari 2024 ( zelftoets en introductie vervolg VVE) 
 • 18 januari 2024 ?

Slide 13 - Slide