Workshop methodisch werken_ROC

 
Methodisch werken 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

 
Methodisch werken 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student de kenmerken van methodisch werken  benoemen en uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen wat methodisch werken is. 
 • Aan het einde van de les kan de student de zes algemene levensterreinen als basis voor methodisch werken benoemen en uitleggen. 
 • Aan het einde van de les kan de student de fasen in methodisch werken benoemen en uitleggen. 
 • Aan het einde van les kan de student het Plan-do-check-act-principe (PDCA) uitleggen. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Wat weet jij je nog te herinneren van methodisch werken?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Methodisch werken
Methodisch werken= bewust handelen, volgens vooraf geplande stappen of een bepaalde wijze om een doel te bereiken. 

Slide 4 - Slide

Methodisch werken is het handelen volgens vooraf bepaalde stappen!
Door methodisch te handelen, leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken.
Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt. Denk aan wat je dagelijks doet (vaste patronen).
Als professional moet je natuurlijk wel een plan opstellen! In welke organisatie je ook werkt, elke organisatie biedt hulp en ondersteuning aan cliënten met hulpvraag. Elke organisatie heeft nagedacht over de doelstellingen die ze nastreeft en welke visie ze daarbij gebruikt. Aan de hand daarvan kiest de organisatie de methoden waarmee gewerkt wordt.

Methodisch werken is niet perse een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt.

Geef een voorbeeld hoe jij zelf methodisch werkt.
timer
1:00

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Methode
= een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te behalen. 

Kenmerken:
 • Over wie gaat het?
 • Wat wil ik met de methode bereiken?
 • Hoe ga ik te werk?
 • Wanneer neem ik welke stap?
 • Wat is de samenhang en de fasering?
 • In welke omstandigheden wordt de methode toegepast?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Bewust
situatie cliënt, 
doelen,
werkwijze, proces, 
eigen gevoelens, 
invloed eigen gedrag

Planmatig
weg waarlangs men werkt
 stap voor stap
Proces
matig
zit je op de goede weg, bijsturen
Doel
gericht
vooruitkijken en terugkijken
De vier belangrijke kenmerken van methodisch werken:

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Bij het aanbieden van een activiteit denk je na over de doelen die je voor de cliënt wilt bereiken. Daarbij ben je je bewust van de cliënt, de doelen, de visie van de organisatie waar je werkt, de werkwijze, het proces en je eigen gedrag.
timer
0:30
A
Bewust
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Procesmatig

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij welk kenmerk van methodisch werken hoort de onderstaande uitspraak?

Je werkt volgens een stappenplan om een doel te bereiken.
timer
0:30
A
Bewust
B
Procesmatig
C
Planmatig
D
Doelgericht

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Dit is vooruitkijken en terugkijken: Wat is het doel? Hebben we het doel bereikt?
timer
0:30
A
Bewust
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Procesmatig

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Tijdens de uitvoering van een activiteit moet je erop letten of je nog steeds op de goede weg zit of dat je het proces misschien moet bijsturen.
timer
0:30
A
Procesmatig
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Bewust

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Methodisch werken is gefaseerd werken
Alle methoden en plannen hebben een begin en een eind. Het methodisch werken, kent drie opeenvolgende fasen:
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Elke fase is weer onderverdeeld in stappen. Deze fasen hebben hetzelfde voor ogen:
 • Doelgericht, systematisch, procesmatig, bewust en efficiënt werken bevorderen.
 • Het mogelijk maken om een zorg- of begeleidingstraject te evalueren en verantwoording af te leggen over de geboden zorg of begeleiding.
 • Cliënten centraal stellen en hen zien als mensen die zelf richting geven aan hun leven en daarmee een gelijkwaardige, verantwoordelijke en mogelijke actieve rol hebben in het zorg- of begeleidingsproces.


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Komen de drie fasen van methodisch werken terug binnen de PDCA-cyclus?
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Methodisch werken als cyclisch proces
Alle stappen samen vormen een cirkel, het is een cyclisch proces. Cyclisch proces is een zich steeds herhalend proces.
 

Welke activiteit je ook uitzet en welk zorgplan je ook maakt, het is altijd een kwestie van het zetten van een aantal opeenvolgende stappen.
Je plant, je doet, je checkt je sluit af of je stelt bij. En dan begin je weer opnieuw.

Het doorlopen van deze stappen noemen we het PDCA-principe.Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De PDCA-cyclus
De PDCA-cyclus noemt vier stappen om tot kwaliteitsverbetering te komen:
 • Plan: Maak een plan op grond van de doelen die je wilt bereiken
 • Do: Voer het plan uit
 • Check: Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat dat je had willen bereiken
 • Act: Stel de behaalde resultaten vast of stuur bij in die alsnog te bereiken.

Ook bij PDCA-cyclus komen de drie fasen naar voren
 (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 16 - Video

This item has no instructions

00:15
Wat zijn de vier kenmerken van methodisch werken?
A
Doelgericht, planmatig, procesmatig en bewust
B
Planmatig, procesmatig, bewust en SMART
C
Doelgericht, planmatig, procesmatig en onbewust
D
Planmatig, bewust, SMART en via een methode

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

00:45
Welke fase van de PDCA-cyclus is dit?
A
Plan
B
Do
C
Check
D
Act

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

01:28
Wat doe je in de fase van check van de PDCA cyclus?
A
Voer het plan uit
B
Maak een plan op grond van de doelen die je wilt bereiken
C
Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat dat je had willen bereiken
D
Stel de behaalde resultaten vast of stuur bij in die alsnog te bereiken.

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Positieve gezondheid

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk je aan bij de term
Positieve Gezondheid?

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

NIEUW: Doel van de gezondheidszorg
* Positieve gezondheidszorg: gelet op gezond gedrag, gericht op de
                                                               leefwijze. 
* Preventieve gezondheidszorg gericht op het voorkomen van ziekte 

* Curatieve gezondheidszorg: het herstellen van iemands gezondheid.

* Palliatieve gezondheidszorg: herstel is niet altijd mogelijk. Streven naar
                                                                 minder lijden. 

Slide 22 - Slide

Positieve gezondheid:
De gedachte hierbij is dat een persoon minder risico loopt ziek te worden, wanneer hij gezond leeft.

Preventieve gezondheidszorg:
Een manier om de weerstand te verhogen tegen bepaalde ziekten is vaccineren. En tweede manier is het isoleren van een persoon met een besmettelijke ziekte. (corona)

Curatieve gezondheidszorg:
Gericht op volledige genezing (ha, kraamzorg, beh. in ZH.)

Palliatieve gezondheidszorg:
In dat geval is het streven ernaar het lijden van de persoon zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door sterftebegeleiding, of te leren omgaan met een handicap.
Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024
Achterliggende
problematiek
Positieve Gezondheid
Samenwerking
Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid werkloosheid, een beperking, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt.
Het gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar ook om het vermogen je aan
te passen, welbevinden, eigen regie, veerkracht,
participatie en zingeving.
We pakken de gezondheidsvraagstukken vanuit een breed perspectief aan, waarbij we de verschillende  domeinen overstijgen: Health in All Policies.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Positieve Gezondheid
Visie
 "Gezondheid is breder dan
de afwezigheid van ziekte en klachten. 
Elementen als veerkracht, zingeving
en zelfmanagement
staan steeds meer centraal"
Machteld Huber, oprichter

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Levensterreinen als basis voor
methodisch werken
Bij het onderzoeken van de hulpvraag besteed je aandacht aan alle levensterreinen. Welke dit zijn, hangt af van je doelgroep.

Deze zes levensterreinen die we bij methodisch werken  onderscheiden zijn:
 1. Sociaal participeren
 2. Lichaamsfuncties
 3. Zingeving
 4. Kwaliteit van leven
 5. Dagelijks functioneren
 6. Mentaal welbevinden

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • Ga samen met een cliënt de vragenlijst positieve gezondheid invullen
 • Kijk wat er uit komt en neem dit mee naar de volgende lesdag

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Volgende week
 • Gaan we aan de opdrachten werken
 • We gaan werken met peer-review tijdens de les
 • Aan het eind van de les kan de opdracht ingeleverd 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Tips en Tops

Slide 30 - Slide

This item has no instructions