Zelfzorg Les 7


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg

Slide 1 - Slide

Programma
 1. AWR
 2. De vorige les
 3. Lesdoelen
 4. Theorie aan de slag
 5. Actieve werkvorm
 6. Lesdoelen evalueren
 7. Huiswerk
 8. Afsluiten


Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 3 - Slide

De eindopdracht
Voor deze eindopdracht bied je ondersteuning bij de zelfzorg.

De eindopdracht bestaat uit twee onderdelen:
 1. Vaardigheidslijst van de vaardigheidslessen op school.
 2. Gedragsobservatie op de BPV.
Beide onderdelen upload je in teams opdrachten uiterlijk 7 april 2023 voor 23:59 uur.

Opdracht:
 • De docent deelt de eindopdracht + rubric;
 • Lees de eindopdracht;
 • Lees de rubric;
 • Geef aan welk onderdeel jij wel of niet kan uitvoeren op stage.
 
Slide 4 - Slide

Gegevens die de cliënt typeren of die je informatie geven over zijn:

Slide 5 - Open question

Welke 2 soorten gegevensbronnen worden in het boek genoemd?
A
primaire & secundaire
B
de cliënt & andere bronnen
C
objectief & subjectief

Slide 6 - Quiz

Ergonomie draagt eraan bij dat je gezonder en fitter blijft door:

Slide 7 - Open question

Lesdoelen • Je laat zien hoe je doelgerichte mogelijkheden creëert voor de cliënt om de zelfredzaamheid te behouden en te vergroten die passen bij de leefomgeving van de cliënt. 

 • Je omschrijft je afgestemde ondersteuning op de beleving, behoefte en mogelijkheden van de cliënt.

 • Je legt uit hoe je de cliënt en/of de naastbetrokkenen op professionele wijze voorlichting en advies geeft .


Slide 8 - Slide

Aan de slag met de theorie 
Boek: Methodisch begeleiden
 • Thema 1 Methodisch handelen en vraaggericht werken
 • Thema 5 Verschillende plannen


 
Slide 9 - Slide

1.1. Methodisch werken
Methodisch werken betekent dat je een vaste werkwijze aanhoudt bij je begeleiding. Zo krijg je een compleet beeld van de situatie, de cliënt en zijn omgevingsfactoren. De kenmerken van methodisch werken zijn:
 • doelgericht: je richt je op het bereiken van een doel
 • systematisch: je werkt volgens vaste stappen
 • procesmatig: alle stappen sluiten op elkaar aan
 • bewust: je weet wat je doet en waarom je het doet.

In de praktijk ga je aan de slag met de eindopdracht. De rubric is een voorbeeld van methodisch werken waar jij stap voor stap je handeling laat zien. De stagebegeleider beoordeelt hoe jij dit hebt gedaan.


Slide 10 - Slide

1.2. Stappen van methodisch werken
Om methodisch te werken, volg je een vast stappenplan. Hierbij doorloop je de volgende stappen:

 1. Informatie verzamelen over de beginsituatie; denk aan de leefgebieden van de module participatie.
 2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen: ondersteuningsvraag beschrijven. Begint altijd met ondersteun mij, begeleid mij, motiveer mij, activeer mij etc.
 3. Doelen formuleren; smart- doelen. Begint met De cliënt kan binnen twee maanden met een rollator naar zijn kamer lopen.
 4. Plannen maken en uitvoeren; activiteitenplan
 5. Evalueren en zo nodig de doelen bijstellen; wat ging goed, wat ging minder en wat kan de volgende keer beter?

Slide 11 - Slide

1.3. Vraaggericht werken volgens een plan
Bij de begeleiding van een cliënt staan zijn behoeften en wensen altijd centraal. Dit heet vraaggericht werken. 
 • Zorgleefplan
 • Ondersteuningsplan
 • Begeleidingsplan

Opdracht:
 • Pak het boek methodisch begeleiden.
 • Ga naar 1.3 Vraaggericht werken volgens een plan
 • De docent wijst studenten aan die vertellen wat de verschillende plannen inhouden. 

Slide 12 - Slide

5.1. Werken met een plan
5.3. De vijf W-vragen
Naast het ondersteuningsplan (of zorgplan/begeleidingsplan) krijg je in de praktijk te maken met uiteenlopende andere plannen. Vaak zijn deze plannen afgeleid van het overkoepelende ondersteuningsplan. De volgende plannen komen veel voor:

 • activiteitenplan
 • activeringsplan
 • trajectplan
 • woonplan
 • werkplan

Tijdens de lessen participatie wordt aandacht besteed aan het opstellen van een (activiteiten)plan. 
Ook wordt er tijdens de lessen van participatie de 5-W vragen behandeld.

Opdracht:
Noem de 5-W vragen

Slide 13 - Slide

5.4. Een plan bijstellen
Als MZ-er laat je tijdens een onverwachte situatie (tijdens een activiteit of handeling):
 • je als professional niet uit het veld slaan
 • raak je niet in paniek
 • reageer je rustig
 • positief in mogelijkheden
 • bedenkt samen met de cliënt en andere betrokkenen creatieve oplossingen
 • een alternatief plan bedenken
 • dat je het doel of de tijdsplanning moet bijstellen

Slide 14 - Slide

Aan de slag met de theorie 
Boek: Communicatie en gedrag
 • Thema 8 Psycho-educatie, voorlichting en advies geven
 
Slide 15 - Slide

Aan de slag met de theorie 
Boek: Communicatie en gedrag
 • Lees thema 8 Psycho-educatie, voorlichting en advies geven
 • Maak de verwerkingsopdracht 6 & 7. De vind je in map 5.Analyseren en toepassen.
Slide 16 - Slide

Lesdoelen checken...... • Je laat zien hoe je doelgerichte mogelijkheden creëert voor de cliënt om de zelfredzaamheid te behouden en te vergroten die passen bij de leefomgeving van de cliënt. 

 • Je omschrijft je afgestemde ondersteuning op de beleving, behoefte en mogelijkheden van de cliënt.

 • Je legt uit hoe je de cliënt en/of de naastbetrokkenen op professionele wijze voorlichting en advies geeft .


Slide 17 - Slide

Huiswerk

1.Stage:
Bekijk de rubric gedragsobservatie op de BPV en bekijk of je alles hebt uitgevoerd. Bespreek met je begeleider hoe de uitvoering is gegaan en of je je aansluit op de cliënten.
Je geeft een cliënt en/of de naastbetrokkene(n) voorlichting en advies over een onderwerp dat te maken heeft met zelfzorg (stap 6 van de eindopdracht gedragsobservatie op de BPV).

Let op: Deze informatie kun je gebruiken bij stap 4,5 en 6 en het uitvoeren (wassen, mobiliteit, tillift) eindopdracht gedragsobservatie op de BPV

2. Verwerkingsopdrachten:
 • Boek Methodisch begeleiden:
 • Thema 1: Opdracht 3,4,5 en 6.
 • Thema 5: Opdracht 3 en5.Boek Communicatie en gedrag

Thema 8: Opdracht 4. 
 

Slide 18 - Slide

AFSLUITING


BEDANKT voor je inzet! 

Slide 19 - Slide