шалгалт №3

Борлуулалтын хэмжээ орсон үзүүлэлт аль шинжилгээнд хэрэглэгддэг вэ
A
ашигт ажиллагаа
B
үйл ажиллагааны идэвхижүүлэлт
C
хөрөнгийн удирдлага
D
хөрвөх чадвар
1 / 11
next
Slide 1: Quiz
BiPrimary EducationAge 13

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Борлуулалтын хэмжээ орсон үзүүлэлт аль шинжилгээнд хэрэглэгддэг вэ
A
ашигт ажиллагаа
B
үйл ажиллагааны идэвхижүүлэлт
C
хөрөнгийн удирдлага
D
хөрвөх чадвар

Slide 1 - Quiz

Хөрвөх чадварыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг үзүүлэлт аль нь вэ
A
ашиг
B
борлуулалт
C
ажлын капитал
D
өр төлбөр

Slide 2 - Quiz

Ажлын капитал тооцдог үзүүлэлт
A
Эргэлтийн хөрөнгө – богино хугацаат өр төлбөр
B
(нийт одоогийн хөрөнгө – нийт өр төлбөр) / нийт хөрөнгө
C
Цэвэр борлуулалт / АК
D
Эргэлтийн хөрөнгө / богино хугацаат өр төлбөр

Slide 3 - Quiz

Борлуулалтаас олсон нэг төгрөг бүр цэвэр ашигт 20.9 төгрөг болж гарч ирж байна. Ямар шинжилгээ хийж байна вэ?
A
Нийт хөрөнгийн ашигт ажиллагааны төвшин
B
Цэвэр ашгийн маржин буюу борлуулалтын өгөөж
C
Эзний өмчийн өгөөж
D
Нийт ашгийн маржин

Slide 4 - Quiz

o Сэрэглэн мөнгөө муу зарцуулж байгаа үзүүлэлт аль нь вэ?
A
Бизнест оруулсан нэг төгрөг бүр цэвэр ашигт 0,16 төгрөг болж гарч ирж байна.
B
Бизнесийн нийт ашиг 30.9%
C
Эзний өмчид ногдох ашиг 21.7% байна.
D
Борлуулалтаас олсон нэг төгрөг бүр цэвэр ашигт 20.9 төгрөг болж гарч ирж байна.

Slide 5 - Quiz

Борлуулалт / нийт хөрөнгө
ямар үзүүлэлтийн томьёо вэ?
A
Бараа материалын эргэц
B
C
Авлага цуглуулах хугацаа
D
Нийт хөрөнгийн ачаалал

Slide 6 - Quiz

Бизнес жилд дунджаар 3 удаа бараа материалаа борлуулж дахин татдаг гэвэл аль шинжилгээний үзүүлэлт вэ
A
Авлага цуглуулах хугацаа
B
Бараа материалын эргэц
C
D
Нийт хөрөнгийн ачаалал

Slide 7 - Quiz

Сэрэглэнгийн бизнесл хөрвөр чадварын үзүүлэлтийг тооцоолоход аль үзүүлэлт нь муу гарсан үзүүлэлт нь аль нь вэ?
A
Авлага цуглуулах дундаж хугацаа нь 52 өдөр
B
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх харьцаа 1.02
C
Ажлын капиталын хэмжээ 5,090,000
D
Хөрвөх чадвар нь 37.9%

Slide 8 - Quiz

Сэрэглэнгийн бизнес дэх хөрөнгийн 45% орчим нь зээлээр санхүүжилттай байна. Энэ юу харуулж байна вэ?
A
хөрвөх чадвар
B
ашигт ажиллагааны хэмжээ
C
үйл ажиллагааны идэвхижилт
D
хөрөнгийн хэмжээ

Slide 9 - Quiz

Авлагын дансны эргэлтийн хугацаа < Өглөгийн дансны эргэлтийн хугацаа
A
сайн
B
муу

Slide 10 - Quiz

Авлагын дансны эргэлтийн хугацаа > Өглөгийн дансны эргэлтийн хугацаа байгаа үед ямар арга хэмжээ авах вэ?
A
Зардал бууруулна
B
Үйл ажиллагаагаа тэлнэ
C
Бараагаа зээлээр борлуулах хэмжээгээ нэмэгдүүлнэ.
D
Бараа зээлээр авна

Slide 11 - Quiz