Sociaal netwerk - Lesweek 6

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty
Lesweek: 6
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk
Semester: 3
Docenten: Mark van Lier en Zainab Zerty
Lesweek: 6

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

ThiemeMeulenhof code invoeren
LET OP: Code moet je ingevoerd hebben op ThiemeMeulenhof. Je moet een actieve licentie hebben in de les. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
 • Sociaal netwerk
 • Netwerkgericht werken
 • Groslijst
 • Ecogram
 • Genogram
 • Netwerk cirkel van Lensink

Weet je dit niet meer zo goed? Geen ramp, neem de vorige lessen door. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Doel van de les • Afsluiting

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Doel

- Aan het eind van de les kan de student uitleggen wat de begeleidingsmethodiek systemisch werken inhoudt en hoe de student dit zou kunnen toepassen op het werkveld.
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat het verwerkingsproces is.
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een driehoekskunde is en hoe je dit kan toepassen in de praktijk.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Leesopdracht
Ga naar je licentie en ga naar je boek 'Boek: Persoonlijke begeleider spec. doelg.'. Ga naar digiboek. Ga vervolgens naar hoofdstuk 5 'Begeleidingsmethodieken'. Bladzijde 65. Ga vervolgens naar paragraaf 5.3.2. Systemisch werken.

Lees

Slide 9 - Slide

Een goed sociaal netwerk geeft de cliënt de mogelijkheid om met zo min mogelijk begeleiding adequaat te functioneren in het dagelijks leven en om mee te blijven doen in de participatiemaatschappij. Het ontbreken van een sociaal netwerk heeft vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg en vermindert de zelfstandigheid.

Systemisch werken
 • Het gaat om de cliënt in relatie tot zijn omgeving, zijn gezin, familie en vriendengroep. De mens gedraagt zich vaak in verschillende situaties op een andere manier. 

Slide 10 - Slide

Affectieve behoeften: Je wilt geliefd voelen
Materiele behoeften: Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.
Behoefte aan aansluiting:
Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij
deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol.
En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde
interesses en waarden hebben als hijzelf.
Behoefte aan sociale zekerheid: De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Welke eigenschappen zijn er opgenoemd voor een coach die systemisch begeleid?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Wat is belangrijkste bij de methodiek systemisch werken?
A
Familie
B
Vriendengroep
C
Gezin
D
Omgeving

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Welke taak heb jij NIET bij het coördineren van hulpverlening
A
Afstemmen
B
Bevooroordeeld
C
Regelen
D
Aansturen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Noem een voorbeeld
van daadkracht

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Driehoekskunde bestaat uit
A
Cliënt, ouders en professionals
B
Client, ouders en school
C
Cliënt, ouders en zussen
D
Cliënt, persoonlijk begeleider en huisarts

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Houding van ouders
Jij als MZ'er moet de ouders begeleiden in het proces van de beperking.
Houding van ouders met een migratie achtergrond kan verschillen met ouders die geen migratie achtergrond hebben.

Slide 18 - Slide

Sommige ouders weten voordat het kind geboren wordt al of het kind een stoornis of handicap heeft.
Soms komt de beperking pas na enkele maanden of jaren aan het licht. Dan zou het kunnen dat ouders veel vragen of onzekerheden heeft.
Geloof is de belangrijkste oorzaak voor het wegblijven bij de hulpverlening. Veel ouders met een migratieachtergrond bijvoorbeeld zien het krijgen van een kind met een beperking als een beproeving die hen door Allah is opgelegd.
Als het thuis niet meer gaat, neemt soms een ander familielid die zorg over. Maar er zijn ook ouders die vinden dat ze dat niet van anderen mogen vragen. Het overdragen van de zorg aan professionals doen ouders met een migratieachtergrond vaak alleen als het echt niet anders kan. Meestal speelt angst een rol. Ouders zijn bang tekort te schieten. Vaak komt het pas tot een uithuisplaatsing, als zich een crisissituatie voordoet.
Soms worden thuiswonende kinderen met een beperking schuilgehouden. Men praat niet over ze en ze komen ook niet buiten. Ze gaan niet naar school en bezoeken ook geen activiteitencentrum. Deze houding kan voortkomen uit schaamte, maar komt vaker voort uit een sterke cultuurnorm: ‘Deze kinderen houd je gewoon thuis. Mee naar buiten nemen, dat doe je nu eenmaal niet.’ Islamitische ouders geloven vaak dat ieder kind van God (of Allah) afkomstig is. Ze geloven dat God dit zo heeft gewild. De beperking wordt – anders dan je misschien denkt – vrijwel nooit als straf van God gezien. Islamitische ouders zien het eerder als een opdracht die ze hebben gekregen en die ze tot een goed einde moet brengen.
Sommige ouders nemen hun toevlucht tot religieuze rituelen in de hoop dat dit hun kind zal genezen, maar er zijn ook veel ouders die hier niet in geloven, ook al doen ze er soms wel aan mee. Denken dat het de wil van God is, beïnvloedt ook de mate van berusting. Over het algemeen zijn ouders met een migratieachtergrond meer berustend dan ouders zonder migratieachtergrond. ‘Het is nu eenmaal zo’, zeggen ze. Dit betekent niet dat ze geen verdriet of teleurstelling voelen. Die gevoelens hebben ze ook, maar het is niet gewoon daarover te praten. De cultureel bepaalde opvatting ‘over gevoelens praat je niet’ kan een rol spelen, maar ook de opvatting dat praten zinloos is.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Waarom is het een verwerkingsproces bij ouders als het gaat om een beperkt kind gaat?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verschil tussen informeel en formeel familiecontacten?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Extra opdracht
Voor de studenten die het interessant vinden. Ga naar de volgende slide en kijk naar de documentaire 'De wereld van Puck'.
Denk hierbij aan de begeleidingsmethodieken van deze les.
 • Wat herken je?
 • Wat zie je bij ouders?
 • Hoe zou jij het doen als begeleider?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Link

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Maak PBGZ: Thema 2.8 Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers:
Alle onderdelen
Opdracht 1-7
Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Thema: 2.5 Begeleidingstechnieken
Bestudeer: Begeleidingsmethodiek Systematisch werken
Opdracht: 3
Boek: Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen
Thema: 9.25 Begeleidingstechnieken Coördinatie, kwaliteitszorg, voorlichting
Bestudeer: Samenwerking met de cliënt en zijn naasten
Opdracht: 3 – 4

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Doelen van de les behaald?
Zo niet, zorg dat je tijdens de zelfstandige lessen hier mee bezig bent. Of neem contact met de vakdocen. 
Ja, behaald.
Gedeeltelijk behaald
Niet behaald.
- Aan het eind van de les kan de student uitleggen wat de begeleidingsmethodiek systematisch werken inhoud en hoe de student dit zou kunnen toepassen op het werkveld.
praktijk.

- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat het verwerkingsproces is.
- Aan het eind van deze les kan je uitleggen wat een driehoekskunde is en hoe je dit kan toepassen in de praktijk.

Slide 27 - Drag question

This item has no instructions