Communicatie Beroepshouding

Communicatie Thema 5 Beroepshouding
ASPECTEN VAN DE BEROEPSHOUDING
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Communicatie Thema 5 Beroepshouding
ASPECTEN VAN DE BEROEPSHOUDING

Slide 1 - Slide

Wat is een beroepscode?
timer
0:40
A
Eigenschappen en gedrag waarvoor iemand dient te schikken om zijn beroep goed uit te oefenen
B
Een leidraad waarin staat waar de beroepsgroep voor staat en welke waarden en gedragsregels zij in hun beroepsuitoefening belangrijk vinden
C
Het geheel van waarden en normen die een beroepsbeoefenaar helpen te bepalen wat hij wel en niet moet doen
D
Beroepshoudingsaspect dat duidt op betrouwbaarheid van binnenuit

Slide 2 - Quiz

"Als MZ-er toon je ten aanzien van iedere cliënt een gelijke bereidheid om hem te helpen",
dit is één van de punten die in de beroepscode staat.
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quiz

Welke waarden kan je noemen vanuit de beroepscode?

Slide 4 - Mind map

Doelen van vandaag
 • Je kent de verschillende aspecten van de beroepshouding
 • Je weet wat je beroepshouding is en hoe deze doorwerkt in je beroepsmatig handelen, onder ander in de omgang met cliënten. 

Slide 5 - Slide

Onderwerpen
11.1 Inleiding
11.2 Het begrip beroepshouding
11.3 Grondhouding
11.4 Aspecten van een houding
11.5 Uitgangspunten voor de beroepshouding
11.6 Beroepshouding: een overzicht
11.7 Betrokkenheid tonen


Slide 6 - Slide

Beroepshouding
Onder beroepshouding verstaan we eigenschappen en het gedrag waarover iemand in zijn beroep dient te beschikken om zijn beroep goed uit te oefenen. 

Slide 7 - Slide

Grondhouding, weet je nog??
Je grondhouding is de basishouding die bij jouw persoonlijkheid hoort en onlosmakelijk verbonden is met jouw persoonlijke normen en waarden. 

Dit is zichtbaar in je gedrag.
Noem een voorbeeld??

Slide 8 - Slide

Aspecten van een houding
Een houding, dus ook je grondhouding en je beroepshouding omvat altijd 3 aspecten:

 • gevoelsmatig aspect;
 • verstandelijk aspect;
 • ethisch aspect.

Slide 9 - Slide

Aspecten van een houding
Gevoelsmatig aspect
Voorbeeld lezen blz. 158, hiervoor heb je ongeveer 2 min de tijd.

Wat roept de ander bij je op?
Wat roep een nieuwe situatie bij je op?
timer
2:00

Slide 10 - Slide

Aspecten van een houding
Verstandelijk aspect.
Je houding wordt bepaald door wat je van een ander weet. 

Wat weet je al en wat wil je te weten komen?

Slide 11 - Slide

Aspecten van een houding
Ethisch aspect.

Je houding wordt bepaald door wat jij wel en niet goed vindt en waar je waarde aan hecht.

Waar hecht Simone waarde aan?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Aspecten beroepshouding
Vanuit je grondhouding (je basis) ga jij je beroepshouding ontwikkelen, in de maatschappelijke zorg omvat deze de volgende aspecten:

 • betrokkenheid tonen;
 • inlevingsvermogen tonen (empathie);
 • respect tonen;
 • eigen grenzen bewaken;
 • echtheid, jezelf durven zijn;
 • integer zijn;
 • representatief zijn;
 • verantwoordelijkheid dragen voor je eigen taken;
 • handelend optreden;
 • geduld kunnen opbrengen.

Slide 14 - Slide

Stellingen
Wat betreft je beroepshouding is vooral het ethische aspect van je houding erg belangrijk, hierna volgen 4 stellingen.


Geef aan of je het er mee eens bent of niet en waarom!

Slide 15 - Slide

Ik zie de cliënten als gelijkwaardig medemens

Slide 16 - Open question

Ik wil goed omgaan met diversiteit bij cliënten.

Slide 17 - Open question

Ik sta open voor cliënten

Slide 18 - Open question

Ik heb een voorbeeldfunctie

Slide 19 - Open question

Beroepshouding
Betrokkenheid tonen.

Betrokkenheid is echte belangstelling en aandacht voor de cliënten hebben, maar ook weten professionele afstand weten te bewaren.

Lees op blz. 162 het stukje tekst onder het kopje betrokkenheid en geef daarna antwoord op de vragen. 
timer
2:00

Slide 20 - Slide

Wat kan er gebeuren in je werk dat je te betrokken wordt?

Slide 21 - Open question

Hoe kun je teveel betrokkenheid voorkomen?

Slide 22 - Open question

Eigen grenzen bewaken
De grenzen die jij hebt of stelt zeggen veel over de normen die jij hanteert. Je grenzen bewaken heeft te maken met zelfrespect, je hebt het recht dat anderen jou respecteren, net zo goed als jij ook de ander hebt te respecteren. 
Als MZ-er is het belangrijk je grenzen te bewaken, niet alles wat een ander doet of vraagt hoef je te accepteren.
Geef antwoord op de volgende vragen met betrekking tot jouw eigen grenzen bewaken.

Slide 23 - Slide

Jouw cliënt geeft je een zoen bij het weggaan

Slide 24 - Open question

Jouw cliënt vraagt of je een relatie hebt of waar je woont

Slide 25 - Open question

Echtheid, jezelf durven zijn
 • Je accepteert jezelf zoals je bent en hebt niet de behoefte je anders voor te doen.
 • Je respecteert je eigen gevoelens van angst, boosheid, verdriet, blijdschap, machteloosheid enz...
 • Echtheid vereist dat je je kwetsbaar durft op te stellen en toe durft te geven dat je als mens soms niet het juiste doet.

Slide 26 - Slide

Ik zie, Ik denk, Ik voel
Vorm een drietal (A,B,C)
1. A vertelt eerst alles wat hij ziet aan B: Ik zie......
2. A vertelt alles wat hij op dit moment, in deze situatie over B denkt: Ik denk......
3. A vertelt wat hij in deze situatie voelt: Ik voel...... 
B mag niet reageren op A, C observeert
Als A is uitgesproken mag B reageren en mag C vertellen wat is opgevallen 
Iedereen is een keer A, B en C

Slide 27 - Slide

ZWIJGPLICHT
 • De verplichting om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegevens, zodat het recht op privacy is gewaarborgd.

 • Schrijft ook voor dat je niet zomaar informatie doorgeeft aan familie of vrienden van de cliënt.

 • Wordt verbroken als het grote belang zwaarder weegt dan de zwijgplicht, bv. bij mishandeling, ernstig besmettelijke ziekten, suïcidale cliënten.

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

OPDRACHTEN

Praktijksituaties 
De beroepshouding van Omar
Als je klaar bent dan bespreek je de antwoorden met een ander buiten het lokaal.
 

Slide 30 - Slide

OPDRACHTEN
1. Bekijk de beroepscode voor sociaal-agogisch werkers op issuu.com
2. Geef voor de verschillende gebieden de twee voor jou belangrijkste richtlijnen aan voor je handelen volgens de tabel op de volgende dia.

Slide 31 - Slide

Onderdelen beroepscode
2 richtlijnen voor je handelen 
De beroepsuitoefening
1.
2.
De relatie met de client
1.
2.
De relatie met collega's en andere dienstverleners
1.
2.
De relatie met werkgever, directie en instelling
1.
2.
De relatie met de samenleving
1.
2.

Slide 32 - Slide