Les 5 motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Motiverende gespreksvoering

Slide 1 - Slide

Doel van deze les
Aan het einde  van deze les weet ik wat motiverende gespreksvoering is en kan ik de basisonderdelen van motiverende gesprekvoering benoemen

Slide 2 - Slide

Motiverende gespreksvoering

Slide 3 - Mind map

Wat is Motiverende gespreksvoering


Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl, die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Naar aanleiding van het filmpje:
Wat is het doel van motiverende gesprekstechniek?
A
Motiveren
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 6 - Quiz

Uitgangspunten
Partnerschap: vanuit werkelijk gelijkwaardigheid werken cliënt en hulpverlener met elkaar samen. 
Acceptatie: de accepterende houding van de hulpverlener probeert de autonomie van de cliënt op volledige sterkte te laten functioneren.
Compassie: de hulpverlener doet alles om de belangen en het welzijn van de cliënt zo optimaal mogelijk te dienen
Ontlokken: de hulpverlener probeert doelgericht gedachten en gevoelens van de cliënt te onderzoeken en te begrijpen ten einde samen met de cliënt zijn intrinsieke motivatie (zijn doelen, wensen, verwachtingen en beweegredenen) te ontdekken en te versterken.

Slide 7 - Slide

Gesprekstechnieken: 4 principes
1 Engageren
2 focussen
3 ontlokken
4 plannen

Slide 8 - Slide

Fase 1: engageren
Fase 1 betreft de mate waarin iemand zich een comfortabele en actieve deelnemer in het gesprek voelt. Engageren is het proces van het vestigen van een helpende relatie die zich kenmerkt door wederzijds vertrouwen en respect. 

Valkuilen; 
- Deskundigheid;
- Voortijdig focussen;
- Etiketteren;
- Schuldvraag.  

Bevorderende factoren
1. Wensen of doelen: wat hoopte je toen je erheen ging? Waar ben je naar op zoek?
2. Belang: hoe belangrijks is het waar je naar op zoek bent, welke prioriteit heeft het?

Slide 9 - Slide

Fase 2: focussen
Focussen is een doorgaand proces van richting zoeken en behouden. Het proces van focussen bij MGV gaat om het vinden van die richting en daarbinnen meer specifieke en haalbare doelen

Doelen:
Agenda bespreken en begrijpen

Drie focusbronnen
1 de patiënt (mensen komen zelf en hebben hulpvraag)
2 de setting (bijv gedwongen opname)
3 de expertise van de hulpverlener (wanneer de hulpverlener in verloop van gesprek een ander soort verander idee krijgt)

Bij focussen kun je zowel sturen, volgen en gidsen waarbij de laatste vorm de meest effectieve is. Soms is een koers duidelijk en soms moet je samen een focus kiezen. Met name als er complexe problematiek speelt.

Slide 10 - Slide

Fase 3: ontlokken

Ontlokken is gericht op verandertaal en motivatie

Doelen:
- toestemming vragen
- exploreren wat de patiënt al weet
- navragen wat hij nog wil weten
 


Verandertaal en behoudtaal

Slide 11 - Slide

Fase 4: plannen
Fase 4 bestaat uit drie scenario’s : 
1. Het veranderplan is al duidelijk, 
2. route kiezen uit verschillende opties;
3. de weg naar het doel is nog niet duidelijk zichtbaar.

Slide 12 - Slide

Belangrijk:
Resultaten / ontwikkeling hangen samen met:
- Mate waarin de student verandertaal gebruikt
- Mate van ambivalentie (tegenstrijdige gevoelens) van student
- Juiste toepassing van technieken

Slide 13 - Slide

ambivalentie (hoe meer verandertaal, ambivalentie neemt af)

Slide 14 - Slide

Basis gesprekstechnieken
- Open vragen
- Samenvatten
- Bevestigen en ondersteunen
- Reflectief luisteren

Slide 15 - Slide

reflectief luisteren
- Wat wordt eigenlijk bedoeld?
- Wat speelt er, wat gaat er in iemands hoofd om?
- Een reflectieve uitspraak roept minder weerstand op dan een vraag
- Het zijn uitspraken die getuigen van begrip

Slide 16 - Slide

Reflectief luisteren 4 niveaus:
- Herhalen
- Herformuleren
- Parafraseren (eigen woorden)
- Reflectie van gevoel

Slide 17 - Slide

To do or not to do
Do
Don't
De ander overtuigen
Gesloten vragen
Oordelen
Confronteren
Open vragen
Samen onderzoeken
Samenvatten
Bevestigen & erkennen
Je visie opleggen
Empathie tonen
Dwingen
Strijd
Samenwerking

Slide 18 - Drag question

Uit hoeveel fases bestaat motiverende gesprekstechniek?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 19 - Quiz

Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?
A
Motivatie
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 20 - Quiz

Wat moet je juist niet doen bij motiverende gesprekstechniek? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Discussie aangaan
B
Empathie tonen
C
Meeveren met weerstand
D
Argumenten aanvoeren

Slide 21 - Quiz

Wat is de juiste volgorde van motiverende gesprekstechniek?
A
Focussen-engageren-plannen-ontlokken
B
Ontlokken- focussen- engageren- plannen
C
Engageren- focussen- ontlokken- plannen
D
Engageren- ontlokken- focussen- plannen

Slide 22 - Quiz

oefening
Oefening: uitnodigen tot verandertaal
In tweetallen: Welke verandering ben je aan het overwegen (en
waar ben je ambivalent over?)
Ga met elkaar in gesprek, geef geen advies en stel de
volgende vragen:
1) Wat zou je willen veranderen?
2) Hoe zou je dit kunnen veranderen?
3) Welke 3 redenen heb je om te veranderen?
4) Hoe belangrijk is dit voor jou? (op een schaal van 1-10…wat maakt
dat je x zegt en niet y (lager getal)
5) Geef een korte samenvatting en vraag:
“Wat denk je dat je gaat doen?

Slide 23 - Slide

Wat neem je mee naar de praktijk?

Slide 24 - Mind map

einde
lesdoel bereikt?
vragen?
tip tops

Slide 25 - Slide