ORG leereenheid 7 les 3, 4 en 5 - Organisatie van een evenement

ORG leereenheid 7 les 3, 4 en 5
Organisatie van een evenement
1 / 45
next
Slide 1: Slide
OrganisatieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

ORG leereenheid 7 les 3, 4 en 5
Organisatie van een evenement

Slide 1 - Slide

Organisatie van een evenement

Slide 2 - Mind map

Aanleiding van een evenement
Bijzondere gebeurtenis
Commercieel
Goed doel
Traditie
Promotie

Slide 3 - Drag question

Welke fases kent het organiseren van een evenement

Slide 4 - Slide

Initiatieffase (planningsfase)
1. Aanleiding formuleren 
2. Projectgroep samenstellen
3. Doelgroep en doel vaststellen
4. Globaal beeld van het evenement vormen
5. Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 5 - Slide

Waarom aanleiding formuleren?

Slide 6 - Mind map

Projectgroep samenstellen
Tips:
- Is een projectgroep noodzakelijk, grootte en samenstelling van de groep
- Pas de taak bij de persoon
- Taakomschrijving en verdeling moet helder zijn.
- Taken evenredig verdelen
- Vergader kort en krachtig met actielijst en besluitenlijst

Slide 7 - Slide

Waarom moet je tijdens vergaderen een actielijst bijhouden?
A
Om de overzicht te bewaren
B
Dat voor iedereen duidelijk is wat hij/zij moet doen
C
Dat je op afspraken die gemaakt zijn, kan terug komen
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 8 - Quiz

Doelgroep en doel vaststellen (1)
Deelnemers zijn de belangrijkste doelgroep

Maar hou ook rekening met: bezoekers, sponsors, ouders, omwonenden en evt. pers

Slide 9 - Slide

Doelgroep en doel vaststellen (1)
Doelgroepen analyseer je door te onderzoeken hoe ze op de volgende vlakken score:

1. motorisch
2. cognitief
3. sociaal-affectief

Wees concreet in je beschrijving.

Slide 10 - Slide

Wat is de belangrijkste doelgroep?
A
Bezoekers
B
Ouders
C
Pers
D
Alle antwoorden zijn fout

Slide 11 - Quiz

Globaal beeld van het evenement vormen
Aan de hand van je beeld               Werkzaamheden vaststellen                                                            voorbereidende draaiboek opstellen

                                                Randvoorwaarden beschrijven (budget,                                                     tijdstip, accommodatie, materialen etc.)
                                               Stel een begroting op en opdrachtgever moet goedkeuring geven aan het voorlopige programma.

Slide 12 - Slide

Voorbereidende draaiboek

Slide 13 - Mind map

Voorbereidende draaiboek opstellen
Geeft schematisch weer welke werkzaamheden door wie en wanneer voorbereid moeten zijn (plan van aanpak)

Zie de checklist op blz. 50 t/m 52 (de sportleider als organisator en sb-functionaris. 

Slide 14 - Slide

Voorbereidende draaiboek (voor volgende week)
 1. Aanstellen coördinator
 2. Organisatiecomité en werkgroep(en) aanstellen
 3. Succesfactoren: MENSEN, GELD en ACCOMMODATIE.
 4. Sterke en zwakke punten (SWOT Analyse)  
 5. Grote lijnen vaststellen van het evenement
 6. Team definitief samenstellen
 7. Plan van aanpak maken
 8. Begroting maken
 9. Contracten afsluiten
 10. Vrijwilligers werven en begeleiden

Slide 15 - Slide

Is de eerste fase (initiatieffase) van organiseren van een evenement duidelijk?
Helemaal duidelijk!
Deels begrijp ik het
Ik begrijp er niks van

Slide 16 - Poll

EINDE DEEL 1

Slide 17 - Slide

Voorbereidende draaiboek 
 1. Aanstellen coördinator
 2. Organisatiecomité en werkgroep(en) aanstellen
 3. Succesfactoren: MENSEN, GELD en ACCOMMODATIE.
 4. Sterke en zwakke punten (SWOT Analyse)  
 5. Grote lijnen vaststellen van het evenement
 6. Team definitief samenstellen
 7. Plan van aanpak maken
 8. Begroting maken
 9. Contracten afsluiten
 10. Vrijwilligers werven en begeleiden

Slide 18 - Slide

Kwaliteiten coördinator?

Slide 19 - Mind map

Aanstellen coördinator
Welke kwaliteiten?
 • Motiveren en begeleiden
 • Draaiboek kunnen opzetten
 • Besluiten durven nemen
 • Problemen oplossen
 • Enthousiasmeren 
 • Grote lijnen uitzetten en overzicht behouden

Slide 20 - Slide

Organisatiecomité en werkgroep(en) aanstellen
 • Veel ideeën opperen (brainstormen)
 • Ordenen van ideeën en toetsen op haalbaarheid
 • Doel bepalen: Waarom een evenement, wie is de doelgroep en hoe willen we overkomen als organisatie (profilering)
 • Definitieve keuzes maken 

Slide 21 - Slide

Succescriteria
Mensen
Geld
Accommodatie
Makkelijk bereikbaar
Vrijwilligers
Baten
Voldoende sanitair
begroting
Gemeente

Slide 22 - Drag question

SWOT-analyse...waar staan de letters voor?

Slide 23 - Open question

Grote lijnen van het evenement
Activiteiten vaststellen en kijken of het haalbaar is.

Eventueel een begin maken van het uitwerken van de activiteiten.

Slide 24 - Slide

Team definitief vaststellen
Plan van aanpak maken

Slide 25 - Slide

Wat moet er in een plan van aanpak staan?

Slide 26 - Open question

Begroting

Slide 27 - Mind map

Contracten afsluiten

Slide 28 - Slide

Hoe kan je vrijwilligers inzetten?

Slide 29 - Mind map

Vrijwilligers werven en begeleiden
 • Inschatting maken hoeveel mensen
 • Informatieavond beleggen
 • Taakomschrijvingen voor de vrijwilligers
 • Hoeveel tijd is de vrijwilliger kwijt
 • Welke kwaliteiten moet een vrijwilliger hebben
 • Welke mensen vragen
 • Wie geeft leiding aan de vrijwilligers
 • Hoe bedanken na afloop
 • etc. 

Slide 30 - Slide

Wanneer zou jij je als vrijwilliger aanmelden?
Als het evenement mij aanspreekt
Als ik kennis heb van het onderwerp
Ik zal mij nooit aanmelden als vrijwilliger
Ik zal mij alleen aanmelden als iemand mij benaderd

Slide 31 - Poll

Einde deel 2

Slide 32 - Slide

voorbereidende draaiboek vs. dagdraaiboek?

Slide 33 - Mind map

Opstellen dagdraaiboek
 1. Het programma
 2. Deelnemers
 3. Organisatie
 4. Accommodatie en materialen
 5. Medewerkers, vrijwilligers
 6. EHBO 

Slide 34 - Slide

Dagdraaiboek - Programma/planning
Zorg dat het dagdraaiboek sluitend is betreft de begintijden en eindtijden

Slide 35 - Slide

Waar moet je aandenken bij het opstellen van een materialenlijst?

Slide 36 - Open question

Dagdraaiboek - wedstrijdschema
Duidelijk een wedstrijdschema maken en ook benoemen welk wedstrijdschema je hanteert tijdens het evenement. 

Denk aan: aantal deelnemers, tijd, accommodatie, aantal wedstrijden per deelnemer per dag etc.

Slide 37 - Slide

Denk aan: EHBO-kist, waar zet je het neer, gediplomeerde EHBO'er, alarmnummer, gegevens huisarts en ziekenhuis etc.

Slide 38 - Slide

Dagdraaiboek - activiteiten en plattegrond
 • Beschrijf nauwkeurig het spel met een duidelijk tekening/organisatie erbij. Moet eenvoudig te snappen zijn en je kan het eventueel bij het spel neerleggen op de dag zelf.
 • Plattegrond van de gehele organisatie van het evenement.
 • Op het plattegrond aangeven waar welk onderdeel staat en wie van de organisatoren waar staan. 

Slide 39 - Slide

Hoe bepaal je welk wedstrijdschema je gaat gebruiken?
A
Waaruit de meeste competitie naar voren komt
B
Aantal deelnemers en beschikbare tijd
C
Ligt aan de materialen die we hebben
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 40 - Quiz

Uitvoeringsfase
Werkzaamheden:
 1. Uitvoeren van alle werkzaamheden van het dagdraaiboek
 2. Coördineren van de werkzaamheden
 3. Controleren van de voortgang
 4. Uitvoeren van eventuele aanpassingen

Slide 41 - Slide

Nazorg

Slide 42 - Mind map

Nazorg
 1. Evaluatie van het evenement (hoe?)
 2. Bedanken (hoe?)
 3. Eventuele prijsuitreiking (begroting!)
 4. Verzorgen van (na) publiciteit (hoe?)
 5. Afhandelen van financiën (wat doe je met winst of verlies?) 

Slide 43 - Slide

Plaats een selfie waaruit blijkt wat je van de LessonUp vond?

Slide 44 - Open question

Bedankt!
Succes met de uitvoering van je evenement!

Slide 45 - Slide