DO 2 - Les 3: "Doelstellingen"

Les 3: Doelstellingen p. 54 - 73
1 / 55
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 55 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 3: Doelstellingen p. 54 - 73

Slide 1 - Slide

Inhoud van dit college
1) Lesdoelen ordenen
 • abstract --> concreet
2) Lesdoelen formuleren
3) Lesdoelen ordenen
 • volgens persoonlijkheidsdomein
 • volgens gelijksoortige operaties
4) toepassing: stage OF  didactische oefening semester 1
5) voorbereiding volgend college 
  

Slide 2 - Slide

1) Lesdoelen ordenen p. 56
VRAAG 1:
Orden de volgende soorten doelen van abstract naar concreet door ze te verslepen.
 • Lesdoel
 • Leerplandoelstelling
 • Globale doelstelling
 • Algemeen lesdoel

Slide 3 - Slide

Lesdoel
Globale doelstelling
Leerplandoel
Algemeen lesdoel

Slide 4 - Drag question

1) Lesdoelen ordenen
VRAAG 2:
Gaat het bij volgende uitspraken om:
A. Een globale doelstelling?
B. Een leerplan/algemeen lesdoel?
C. Een lesdoel?
D. Geen doelstelling?

Slide 5 - Slide

De leerlingen kunnen originele ideeën ontwikkelen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 6 - Quiz

De leerlingen kunnen technische systemen realiseren volgens het technisch proces.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 7 - Quiz

De leerlingen kunnen het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige materialen uitleggen.
A
Globale doelstelling
B
Leerplandoel/algemeen lesdoel
C
Lesdoel
D
Geen doelstelling

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Doelstellingen in het lesvoorbereidingsformulier

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

* tussentitels  
leerplan 
* onderstrepen: aansluit voorkennis
* vet: nieuw 


Slide 12 - Slide

2) Lesdoelen formuleren p. 60
Formuleringsrichtlijnen:
 • Handeling is operationeel.
 • Inhoud is voldoende concreet.
 • Condities (evt. hulpmiddelen, omstandigheden) zijn vermeld. (indien relevant)
 • Minimumprestaties zijn toegevoegd. (indien relevant)

Slide 13 - Slide

2) Lesdoelen formuleren
VRAAG 1:
Welke uitspraak klopt i.v.m. het geformuleerde lesdoel?

Slide 14 - Slide

De leerlingen weten wat
fotosynthese is.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Het lesdoel is niet geformuleerd i.t.v. leerlingengedrag.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 15 - Quiz

De leerlingen kunnen Frankrijk situeren op een kaart van Europa.
A
De handeling is niet operationeel.
B
De leerinhoud is onvoldoende concreet.
C
Condities ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 16 - Quiz

De leerlingen kunnen reanimeren.
A
De handeling is niet operationeel.
B
Condities ontbreken.
C
Minimumprestaties ontbreken.
D
Deze doelstelling is correct geformuleerd.

Slide 17 - Quiz

2) Lesdoelen formuleren
VRAAG 2:
Herformuleer het lesdoel zodat het aan alle formuleringsrichtlijnen beantwoordt.

Slide 18 - Slide

De stelling van Pythagoras kennen

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

3) Lesdoelen ordenen p. 58
Volgens persoonlijkheidsdomein
3 soorten
 • Cognitief (C)  
 • Psychomotorisch (PM) 
 • Dynamisch - Affectief - Sociaal (DAS) 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 1 (per twee)
Kies een onderwerp uit één van jullie onderwijsvakken.
Formuleer voor dit onderwerp 3 soorten lesdoelen:
 • Cognitief
 • Psychomotorisch
 • DAS
Voer twee doelen die een verschillend persoonlijkheidsdomein aanspreken in. (zie volgende slide).

Slide 25 - Slide


Slide 26 - Open question

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom p. 65
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion p. 70
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a. p. 71

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 27 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 2 (opdracht 6 pagina 77)
Bekijk de verschillende (reeksen) doelstellingen op p. 77 

Tracht in eigen woorden te vertellen wat de doelstellingen in elke reeks gemeenschappelijk hebben en wat hen onderscheidt van de vorige en volgende reeks.


Slide 28 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 3 (opdracht 7 pagina 78)
Welke omschrijving past bij welke reeks doelstellingen uit oefening 6?


Slide 29 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom p. 65
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 30 - Slide

Herziene taxonomie van Bloom

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 4 
Classificeer de cognitieve lesdoelen volgens de herziene taxonomie van Bloom:
 • Welke soort denkvaardigheid staat centraal?
 • Op welke soort kennis heeft het lesdoel betrekking?


Slide 33 - Slide

Leerlingen kunnen ondertitels toevoegen aan een video met behulp van het programma Windows Movie Maker. (Vak: informatica)
A
Feitenkennis begrijpen
B
Feitenkennis toepassen
C
Procedurele kennis begrijpen
D
Procedurele kennis toepassen

Slide 34 - Quiz

Leerlingen kunnen een dialoog uitwerken waarin de woordenschat in verband met 'het huis' aan bod komt. (Vak: Frans of Engels)
A
Feitenkennis toepassen
B
Procedurele kennis toepassen
C
Feitenkennis creëren
D
Procedurele kennis creëren

Slide 35 - Quiz

Leerlingen kunnen de lengte van de schuine zijde in een driehoek bepalen als de lengte van de rechthoekszijden gegeven is. (Vak: wiskunde)
A
Metacognitieve kennis analyseren
B
Metacognitieve kennis creëren
C
Conceptuele kennis toepassen
D
Conceptuele kennis creëren

Slide 36 - Quiz

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion p. 70
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a.

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
VRAAG 5 
Classificeer de motorische doelstellingen volgens de taxonomie van Brion.


Slide 41 - Slide

Leerlingen kunnen de techniek van het metselen in halfsteensverband nauwkeurig imiteren.
A
Waarneming
B
Nabootsing
C
Aanpassing/toepassing
D
Originaliteit

Slide 42 - Quiz

Leerlingen kunnen een eigen choreografie uitwerken waarin de geleerde basistechnieken aan bod komen.
A
Beheersing
B
Automatisme
C
Originaliteit
D
Waarneming

Slide 43 - Quiz

3) Lesdoelen ordenen
Volgens gelijksoortige operaties
 • Cognitieve doelstellingen --> herziene taxonomie van Bloom
 • Motorische doelstellingen --> taxonomie van Brion
 • DAS-doelen --> taxonomie van Krathwohl e.a. p. 71

Taxonomie = systeem om individuen of objecten (i.c. lesdoelen) onder te brengen in groepen en deze systematisch te ordenen op basis van criteria


Slide 44 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
DAS - doelen naar graad van verinnerlijking 
= mate waarin de leerling zich de waarden, attitudes, ... heeft eigen gemaakt

Slide 45 - Slide

Een film over verkeersveiligheid bekijken
Het verkeersreglement volgen om boetes te vermijden.
Uit principe nooit sneller rijden dan toegelaten.
Respect hebben voor (de veiligheid van) anderen

Slide 46 - Drag question

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide

3) Lesdoelen ordenen
Waarom lesdoelen ordenen/classificeren?
 • eenzijdigheden en tekorten opsporen
 • hulp bij ontwerpen van onderwijsleersituatie (richtinggevend voor de methode en de opeenvolging)
 • uitgangspunt bij opstellen van toetsen
 • hulp bij bepalen van basis- en verdiepingsdoelen

Slide 51 - Slide

Verder oefenen?
 1. Lesdoelen ordenen (abstract -> concreet): opdracht 1 (p. 74)
 2. Lesdoelen ordenen (persoonlijkheidsdomein): opdracht 2 (p. 74-75)
 3. Lesdoelen formuleren: opdrachten 3, 4 en 5 (pp. 75-76)
 4. Lesdoelen ordenen (volgens gelijksoortige operaties): 
 • (Herziene) taxonomie van Bloom: opdrachten (6, 7) en 8 (pp. 77-79)      
 • Taxonomie van Brion: opdracht 9 (p. 79)       
 • Taxonomie van Krathwohl e.a.: opdrachten 10 en 11 (pp. 80)

Slide 52 - Slide

Tegen volgende les
 1. Selecteer een oefening uit één van je onderwijsvakken  (check lesmethode).
 2. Breng deze oefening op papier mee (2-voud).
 3. Bereid je mondelinge instructie bij deze oefening schriftelijk voor op een apart papier.
 4. Denk aan:
        - leerlingenactiviteit
        - kennis/vaardigheden waarop je beroep doet
        - tips om de oefening aan te pakken (overweeg: 1 voordoen, 1 samen doen, ...)
        - praktische instructies: timing, schriftelijk/mondeling, groeperingsvorm, ...
  5. Denk na over hoe je de oefening kan verbeteren.

Slide 53 - Slide

Oefening: optie 1 (al onderwerp)

 1. Zoek het leerplan waarin je jouw lesonderwerp moet situeren                                                                  - Tot welke onderwijskoepel behoort je stageschool GO! --> GO-navigator, KOV --> Llinkid!       - Onderwijsclassificatie: A-stroom, 1e - 2e leerjaar, basisoptie, ...                                                              - Welke leerplandoelen staan centraal in jouw stage-opdracht? 
 2. Formuleer lesdoelen en noteer deze in het document bij de 'uitwerking lesvoorbereiding'.
 3. Besteed aandacht aan:
        - vermelding persoonlijkheidsdomein (C, DAS, PM) 
        - leerlingengedrag: De leerlingen kunnen/durven/verwoorden .. + operationeel werkwoord
        - concrete lesinhoud  +  eventueel  (minimumprestaties / condities indien zinvol)
Deel je voorbereiding met je buur en geef feedback aan elkaar.
EXTRA: Bespreek het beheersingsniveau volgens de classificaties van Bloom, Krathwohl, Brion 

Slide 54 - Slide

Oefening: optie 2
 1. Open de lesvoorbereiding van één van beide didactische oefeningen.
 2. Formuleer gepaste doelen bij je gerealiseerde les en noteer deze bovenaan in het document bij de 'uitwerking lesvoorbereiding'.
 3. Besteed aandacht aan:
        - vermelding persoonlijkheidsdomein (C, DAS, PM) 
        - leerlingengedrag: De leerlingen kunnen/durven/verwoorden ...
        - operationeel geformuleerd werkwoord
        - concrete lesinhoud
        - (minimumprestaties / condities indien zinvol)
Deel je voorbereiding met je buur en geef feedback aan elkaar.
EXTRA: Bespreek het beheersingsniveau volgens de classificaties van Bloom, Krathwohl, Brion 

Slide 55 - Slide