Voorlichting en preventie

Programma
Herhaling vorige week
Eindopdrachten doornemen
Verschil advies instructie en voorlichting
Oefening
Zelfstandig aan het werk
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Programma
Herhaling vorige week
Eindopdrachten doornemen
Verschil advies instructie en voorlichting
Oefening
Zelfstandig aan het werk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Fases van preventie
Primaire preventie

Secundaire preventie

Tertiaire preventie


Voorkomen van ziekte
Opsporen en behandelen van ziekte
Beperken van de gevolgen van een ziekte
Microniveau             Mesoniveau                  Macroniveau

Slide 2 - Slide

Micro, individu
Meso, doelgroep
Macro, bevolkingsgroep
Universeel
Selectief
Geindiceerd
Zorggerelateerd
Kraamvrouw advies geven over het voorkomen van borstontsteking
Rookverbod openbare instellingen
Zorgvrager met obesitas voorlichting geven over voorkomen smetplekken.
Griepprik voor ouderen

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Preventie op doelgroep
Doelgroep:
Universele preventie
Selectieve preventie
Geïndiceerde preventie
Zorggerelateerde preventie
 • Als verpleegkundige stimuleer je een oudere zorgvrager om regelmatig kleine stukjes te lopen.
 • Een zwangere vrouw en haar partner geef je voorlichting over het risico van roken en alcohol drinken tijdens de zwangerschap.
 • Een kraamvrouw geef je advies en instructie over het voorkomen van een borstontsteking.
 • Bij een dementerende zorgvrager ben je extra alert op veiligheidsrisico’s. Je zorgt ervoor dat de familie en mantelzorgers zich hier ook bewust van worden en leren omgaan met iemand die dementerend is.

Een zorgvrager wil zelf zijn wond verzorgen. Je geeft hem dan niet alleen informatie over het materiaal dat hij moet gebruiken en de manier van verbinden. Je vertelt hem ook hoe hij kan voorkomen dat zijn wond geïnfecteerd raakt en hoe hij de wondgenezing kan bevorderen.
Bij een zorgvrager die bedlegerig is, ben je extra alert op het ontstaan van decubitus.
Een zorgvrager met obesitas maak je bewust van het verhoogde risico op smetplekken.
Bij een zorgvrager die blijvend moet katheteriseren, geef je voorlichting over het voorkomen van urineweginfecties en over de mogelijke hulpmiddelen die er zijn.
Wanneer een zorgvrager minder mobiel is, informeer je hem over de mogelijkheden van (openbaar) vervoer en waar hij die informatie kan vinden.

 • De griepprik voor ouderen en chronisch zieken om de kans op griep te verkleinen en daarmee gezondheidsschade te voorkomen of te beperken;
 • De dtp-prik voor alle kinderen om te voorkomen dat ze kinderverlamming krijgen;
 • Het gebruik van de pil om ongewenste zwangerschap te voorkomen;
 • Het regelmatig draaien van zorgvragers die lang in bed moeten liggen om decubitus te voorkomen;
 • De ‘sproetenbus’ aan het strand waar mensen sproeten of moedervlekken kunnen laten beoordelen om eventuele symptomen van huidkanker te signaleren
 • Bevolkingsonderzoek

Slide 4 - Slide

Universele preventie richt zich op de gezonde bevolking (of delen daarvan) en bevordert en beschermt actief de gezondheid van de bevolking;

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico. richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden;

Geïndiceerde preventie richt zich op mensen met beginnende klachten en voorkomt dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening;

Zorggerelateerde preventie richt zich op mensen met een ziekte of aandoening en voorkomt dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.
Eindopdracht voorlichtingsmateriaal
1. Kies een onderwerp waarover je voorlichting wil geven.

2. Verzamel informatie over de zorgvrager(s). Zorg dat je goed op de hoogte bent van doelgroep waarvoor je het voorlichtingsmateriaal maakt. Onderzoek bijvoorbeeld het bestaande kennisniveau zodat je weet aan welke informatie behoeft is. En onderzoek ook het communicatieniveau zodat je weet op welke manier de informatie het best overgebracht dient te worden.
3. Verzamel informatie over het onderwerp waarover je voorlichting gaat geven.
4. Onderzoek de relatie van je onderwerp tot het vergroten van zelfmanagement voor de zorgvrager.
5. Ga op zoek naar verschillende voorbeelden van voorlichtingsmateriaal en vergelijk deze op vorm en inhoud.
6. Maak een eerste opzet en zorg voor structuur in het verhaal.
7. Bespreek je eerste opzet met je groepsgenoten en vraag feedback.
8. Werk het eindproduct helemaal uit, zorg voor een correcte bronvermelding en lever in ter beoordeling.


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht voorlichting geven

1. Kies een gezondheidsprobleem waarover je voorlichting wil geven. Dit gezondheidsprobleem kan in relatie staan tot een andere opdracht binnen dit beroepsthema, maar dat hoeft niet.
2. Stem je keuze af met je docent.
3. Verzamel gegevens over de doelgroep d.w.z. de zorgvragers en diens naastbetrokkenen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de doelgroep waaraan je voorlichting geeft.
4. Formuleer het gezondheidsdoel. Wat wil je bereiken?
5. Bepaal vervolgens de inhoud en methode. Wat wil je overbrengen en hoe ga je dat doen? Denk hierbij ook aan beeldmateriaal en taalgebruik.
6. Maak een opzet/draaiboek van je voorlichting. Zorg voor een duidelijke structuur en logische volgorde.
7. Bespreek je eerste opzet met je groepsgenoten en vraag feedback.
8. Werk de voorlichting helemaal uit.
9. Geef de voorlichting.
Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Over welke onderwerpen geef jij
VAI aan zorgvragers/mantelzorgers?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Oefening
Verdeling in subgroepen (Teams). 

Neem het ongezonde gedrag van 1 persoon als uitgangspunt (roken, te weinig lichaamsbeweging, gamen, snoepen, te weinig slapen, etc....)
1 persoon maakt gespreksverslag: hoe werd de 'zorgvrager' overtuigd? Hoe reageert hij / zij?

2 personen proberen hem / haar te overtuigen (met alle middelen die je kan bedenken) om te stoppen met dit gedrag
Bespreek na: wat is het effect? Op jou en op de 'zorgvrager'?
timer
15:00

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Openstaan
Zorgvrager wilt luisteren naar informatie
Begrijpen
Informatie afstemmen op zorgvrager
Willen
Kunnen
Doen
Blijven doen
De zorgvrager wil zelf veranderen
Zorgvrager heeft de mogelijkheden om te veranderen
Het nieuwe gedrag in de praktijk brengen
Het gedrag is een gewoonte
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

4 Basisstappen voor advies/voorlichting
 • Voorbereiding: 
 • Uitvoering: 
1. Opening 
2. Doel en planning bespreken 
3. Voorlichting geven
 • Evalueren
 • Afsluiten

 • Procesevaluatie, Bekijk of de gekozen middelen geschikt waren en of de inhoud van je boodschap voor de zorgvrager begrijpelijk was.
 • Effectevaluatie, Kijk naar het resultaat van je interventie in relatie tot het gezondheidsprobleem van de zorgvrager.
 • Kosten-batenanalyse, Bekijk of de kosten opwegen tegen de baten (opbrengsten) en of je gebruik hebt gemaakt van de meest efficiënte middelen en methoden.
Zeven W’s.:
- Wie? Is de voorlichting alleen voor de zorgvrager bestemd of is het beter om bijvoorbeeld zijn familie erbij te betrekken?
- Waarom? Welk doel wil je met de voorlichting bereiken?
- Wat? Wat is de inhoud die je wilt overbrengen?
- Wijze? Hoe ga je de voorlichting geven? Welke methode gebruik je?
- Waar? Wat is de meest geschikte plaats?
- Wanneer? Wat is het meest geschikte moment en hoeveel tijd is er nodig?
- Wie doet wat? Geef je de voorlichting zelf of is het beter als een paramedicus of arts dit doet? Belangrijk hierbij is dat er onderling goede afspraken worden gemaakt en dat wordt vastgelegd wie over wat en wanneer de voorlichting geeft.
Health Field Concept van Lalonde

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

9 december wil ik graag informatie over.....
16 december wil ik graag informatie over....

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Zelfstandig aan het werk
Ga in de teams uit elkaar en werk aan je eindopdracht of e-learnings
Mocht je vragen voor mij hebben kom dan naar de gezamenlijke ruimte

Slide 17 - Slide

This item has no instructions