LSR - Draaiboek

LSR Draaiboek!
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides.

Items in this lesson

LSR Draaiboek!

Slide 1 - Slide

Vier fasen van organiseren
Fase 1:     Initiatieffase 
Fase 2:     Voorbereidingsfase
Fase 3:     Uitvoeringsfase
Fase 4:     Nazorg 

Slide 2 - Slide

Aandachtspunten draaiboek algemeen
- Een verslag heeft een voorkant, voorzien van voor- en achternaam, studentnummer, klas,
   opleiding, vak en vakdocent (evt. SLB-er(s) en waar nodig datum) kop- en voettekst 
Een verslag heeft de volgende volgorde; voorblad, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding,
   hoofdstuk 1 t/m.... (zoek eens op google; voorwoord vs. inleiding)  
- Taalkundig; hoofdlettergebruik; namen met hoofdletters, ook bij namen
   van scholen/verenigingen
- Verdieping theorie; vaak erg algemeen beschreven (open je boeken!)
- Zorg dat je over het gehele verslag de zelfde lettertypes en lettergroottes gebruikt

Slide 3 - Slide

Fase 1: Initiatieffase 

Slide 4 - Slide

Acties/taken initiatieffase
- Aanleiding formuleren
- Projectgroep samenstellen
- Doelgroep en doel vaststellen
- Globaal beeld van het evenement vormen, vaststellen van de
   randvoorwaarden
- Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 5 - Slide

Initiatieffase
- Aanleiding formuleren; wat is de reden dat je het evenement
   organiseert, waarom? 

- Projectgroep samenstellen; wie organiseert het, welke
   kwaliteiten en valkuilen hebben deze personen?

Volgende sheets; doelgroep, globaal beeld evenement, voorbereidend draaiboek. 

Slide 6 - Slide

Doel en oriëntatie doelgroep
Aandachtspunten
- Koppeling maken met de theorie » het vak
   'ontwikkelingspsychologie (OPS)'. 
 
- Welke motorische kenmerken staan er beschreven over bijv.
   de kleuter?

- Welke cognitieve kenmerken staan er beschreven over bijv.
   het oude basisschoolkind (gr. 5-8)?

- Welke sociaal affectieve kenmerken staan er beschreven
   over bijv. de puber?


- Doel: wat wil de organisatie bereiken met het evenement;
   bijv. meer ouderbetrokkenheid bij de vereniging, nieuwe
   leden werven, stimuleren gezonde leefstijl etc.

Slide 7 - Slide

Globaal beeld evenement
Aandachtspunten 
- Beschrijf zo specifiek mogelijk 

- Verwijs bij bijv. de materialen naar de
  materiaallijst. 

- Werk je met een beperkt aantal vrijwilligers,
   geef  dan namen door. 

- Werk je met veel vrijwilligers; geef dan aan
   hoeveel er een bepaalde rol vervullen (bijv. 10
   scheidsrechters, 2 omroepers, etc. 

Slide 8 - Slide

Voorbereidend draaiboek
Aandachtspunten 
- Acties/taken zo klein mogelijk maken. 

- Duidelijke deadlines stellen; dan kun je elkaar
   hier ook op aanspreken.

- Kijken naar kwaliteiten van personen; wie kan
   welke taak goed uitvoeren en vind welke taak     ook leuk om te doen?!

- Niet te veel personen verantwoordelijk
   maken voor één taak. (Waarom?)

Slide 9 - Slide

Fase 2: Voorbereidingsfase 

Slide 10 - Slide

Voorbereidingsfase
In de initiatieffase heb je een voorbereidend draaiboek opgesteld. Alle werkzaamheden heb je hierin opgenomen en het is duidelijk wie wat wanneer doet.
  
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase zijn;
 • Uitvoeren werkzaamheden voorbereidend draaiboek
 • Opstellen dagdraaiboek
 • Plannen en uitwerken van de onderdelen van het dagdraaiboek

Slide 11 - Slide

Programma
Aandachtspunten
- Kort en bondig beschrijven wat het 
   programma is; inzichtelijk maken voor de
   deelnemers / bezoekers het is GÉÉN
   dagdraaiboek.
   
- Duidelijke tijdsaanduidingen, kleine
   tijdspaden. 

Slide 12 - Slide

Uitwerking activiteiten
Aandachtspunten
- Een vrijwilliger/medewerker moet met bijv. 
   een leskaart precies weten wat er vertelt
   moet worden, welke regels er nageleefd
   moeten worden, welke variaties en
   differentiaties er toegepast kunnen worden,
   hoe de activiteit er uit ziet en welke
   materialen er nodig zijn.

- Wat zou hier het grote voordeel van zijn voor
   jou als organisator/coördinator?

Slide 13 - Slide

Plattegrond
Aandachtspunten
- Werk waar mogelijk via Google Maps; gebruik 
   knipprogramma- Benoem waar welke activiteit plaats vindt
- Benoem waar de EHBO’er zitten
- Benoem je faciliteiten; bijv. kleedkamers 
   (aantal), toiletten, kantine etc.)

Slide 14 - Slide

Materiaallijst
Aandachtspunten
- Geen lange lijst met materiaal!

- Specificeer zo veel mogelijk per activiteit,
   

-Maak altijd iemand verantwoordelijk!

Slide 15 - Slide

Speelschema en organisatieschema
Aandachtspunten
- Zorg dat alle rondes/tijden er duidelijk in staan
- Zorg dat de onderdelen er duidelijk in staan
- Zorg dat de teams/klassen er duidelijk in staan

Bijvoorbeeld;

Slide 16 - Slide

Het dagdraaiboek
Aandachtspunten 
Maak gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers.

Het dagdraaiboek bevat in chronologische volgorde alle werkzaamheden die op de dag zelf gedaan moeten worden. Ook nu geef je weer aan wie wat moet gebeuren op welk moment. (eventueel kolom; controle/opmerkingen)

Na de opdracht vorm je meteen al een idee. Als alles duidelijk is (activiteiten, organisatievorm) dan heb je de meeste contouren van je dagdraaiboek. De overige werkzaamheden worden dan opgenomen.

Slide 17 - Slide

Het dagdraaiboek
Aandachtspunten 
- Alle activiteiten benoemen

- Duidelijke tijdspaden

- Duidelijke taakverdeling » maak
   waar mogelijk één persoon
   verantwoordelijk!

Slide 18 - Slide

Promotiemateriaal
Aandachtspunten 
Bedenk welk promotiemateriaal je wil gaan gebruiken en wat je hiervoor moet doen
Slide 19 - Slide

Fase 3: Uitvoeringsfase

Slide 20 - Slide

Uitvoeringsfase 
 • Coördineren en controleren van de werkzaamheden van het dagdraaiboek.
  - opening evenement (kan evt. door medewerkers/ vrijwilligers)  
  - aansturen van medewerkers en vrijwilligers
  - controleren van de voortgang 
  - controleren van medewerkers en vrijwilligers (coachen/aanspreken) 
  - afsluiting evenement (kan evt. door medewerkers/ vrijwilligers) 
 • Uitvoeren van eventuele aanpassingen 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Fase 4: Nazorg

Slide 23 - Slide

Nazorg
Evaluatie van het evenement
- Bedanken
   (personen, instanties) 
- Na publiciteit verzorgen  
- Afhandelen financiën 

Slide 24 - Slide

Evaluatie van het evenement

- Product evaluatie
   (gericht op doelstelling)
Procesevaluatie per fase
- Bepaling v.d. onderwerpen
- Bepaling v.d. betrokkenen
- Wijze van evalueren
- Verslaglegging 

Slide 25 - Slide