Zin in Zin: Ethiek

Zin in zin hoofdstuk 3: 
Inleiding in de ethiek. 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
FilosofieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 300 min

Items in this lesson

Zin in zin hoofdstuk 3: 
Inleiding in de ethiek. 

Slide 1 - Slide

Inleiding
 • Ethiek gaat in principe over goed en kwaad.
 • Maar: ieder mens zal in gelijke gevallen anders oordelen.
 • Belangrijkste vraag:
 • Welke optieken en visies spelen een rol bij ethisch handelen?

Slide 2 - Slide

Paragraaf 2:  De ethische optiek
 • Onderscheid tussen ethiek en moraal:
 • Moraal: waarden en normen
 • Ethiek: het nadenken over die waarden en normen én:
 • Hoe behoren mensen te leven?
 • Ethiek is ook: hoe je naar de werkelijkheid kijkt
 • Het is dus een bepaalde optiek

Slide 3 - Slide

Paragraaf 2: De ethische optiek
 • Er zijn verschillende soorten optieken:
 • commercieel: wat is financieel het beste?
 • juridisch: wat zegt de wet?
 • ethisch: wat is menswaardig? Wat is goed en kwaad?
 • De vragen bij deze optieken hoeven niet altijd hetzelfde antwoord op te leveren. 

Slide 4 - Slide

Paragraaf 2: De ethische optiek
 • Kernbegrippen van de ethische optiek:
 • uiteindelijk goede: is de handeling menswaardig?
 • behoren: wat behoor je te doen in een situatie?
 • doen: wat is de uiteindelijke handeling?
 • Lees blz. 35 t/m 38
  Maak opdr. 5 t/m 12. 

Slide 5 - Slide

Paragraaf 3: Ethische visies
 • Hoe los je ethische problemen op?
 • Hulpmiddel: ethischische visis = 
 • standpunten/meningen over hoe je je moet gedragen
 • Meningen kunnen ook binnen de ethiek verschillen

Slide 6 - Slide

Paragraaf 3: Ethische visies
 • Ethische visies:
 • - geven een oordeel over ethische problemen
 • - rechtvaardigen (vaak achteraf) het handelen.
 • Belangrijke stromingen
 • - gevolgenethiek
 • - beginselethiek
 • christelijke ethiek

Slide 7 - Slide

Paragraaf 3: Ethische visies
 • Gevolgenethiek:
 • een handeling is juist als die in zijn gevolgen een bepaald doel realiseert
 • Beginselethiek:
 • een oplossing dient recht te doen aan een of meer beginselen (uitgangspunten)
 • Maken opdr. 14 t/m 19. 

Slide 8 - Slide

Paragraaf 3: Ethische visies
 • Christelijke ethiek bestaat niet
 • Soms meer beginsel-, soms meer gevolgenethiek
 • Soms letter Bijbel volgend, soms vrije interpretatie
 • Wel: inspiratie uit Bijbelse waarden

Slide 9 - Slide

Paragraaf 3: Ethische visies
 • Waarden binnen Christelijke ethiek:
 • Mensen zijn beperkt in hun mogelijkheden, sommige dingen worden bepaald door God
 • Het leven is onschatbare waarde, ieder mens is uniek
 • Onbeperkte keuzevrijheid, als je een ander niet benadeeld
 • Rechtvaardigheid en solidariteit
 • Maken opdr. 20 t/m 21. 

Slide 10 - Slide

Paragraaf 4: ethische stelsels
 • Gevolgenethiek: nadruk op gevolgen
 • Hedonisme: streven naar het meeste genot (Epicurus)
 • Eudonisme: streven naar geluk/geslaagd leven (Aristoteles)
 • Utilisme: streven naar het meeste nut voor allen (Stoa)

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Paragraaf 4: ethische stelsels
 • Beginselethiek: handelen vanuit een beginsel of recht
 • Goede bedoelingen zijn belangrijker dan gevolg
 • Handelen uit neiging: eigen welzijn staat voorop
 • Handelen uit plichtsbesef: welzijn voor mensheid belangrijk
 • Kant: menswaardigheid staat centraal
 • Bij twijfel: wat als iedereen dit zou doen?

Slide 13 - Slide

Paragraaf 4: ethische stelsels
 • Deugdenethiek: "de derde weg"
 • Intenties en motieven om te handelen moeten goed zijn
 • Plato: "de deugd" is onderdeel van de persoonlijkheid
 • Belangrijkste deugden: 
 • wijsheid, dapperheid, matigheid en rechtvaardigheid
 • Deugden worden aangeleerd door opvoeding.
 • Maak opdracht 24 t/m 29

Slide 14 - Slide

Paragraaf 5: Ethiek als proces
 • 5 aspecten:
 • a. morele gevoeligheid
 • b. analyse: breng het probleem in kaart
 • c. oordeel: een beargumenteerd standpunt innemen
 • d. motivatie: drempels overwinnen om goed te handelen
 • e. handelen: breng het ook echt in de praktijk. 
 • Maken opdr. 31 en 32. 

Slide 15 - Slide

Paragraaf 6: stappenplan en cases
 • Hoe analyseer en beoordeel je een ethische case?
 • Fase 1: het formuleren van de case.
 • Bij een bestaande case is dit al gebeurd.
 • Eventueel kun je deze dan samenvatten.
 • Anders schets je de situatie en beschrijf je het dilemma. 

Slide 16 - Slide

Paragraaf 6: stappenplan en cases
 • Fase 2: welke optieken spelen een rol?
 • Je hebt hier de keuze uit:
 • Economische of commerciële politiek: met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke opbrengst krijgen
 • Juridische optiek: welke regels/wetten spelen een rol?
 • Ethische optiek: we behoren het goede te doen en menswaardig te handelen. 

Slide 17 - Slide

Paragraaf 6: stappenplan en cases
 • Fase 3: welke waarden spelen een rol?
 • Waarden zijn datgene wat uiteindelijk belangrijk is.
 • Doe dit per optiek.
 • Fase 4: wat is het ethisch probleem?
 • Welke waarden conflicteren?
 • Fase 5: Welke belanghebbenden spelen een rol?
 • Benoem iedereen die voor- of nadeel kan hebben. 

Slide 18 - Slide

Paragraaf 6: stappenplan en cases
 • Fase 6: wie is moreel verantwoordelijk?
 • Wie neemt de uiteindelijke beslissing en wie heeft invloed?
 • Fase 7: het formuleren van een oplossing.
 • Neem een standpunt in en geef argumenten.
 • Hanteer hierbij een ethische visie.
 • Maak opdracht 35 en 36.

Slide 19 - Slide

Groepsopdracht
 • Werk in groepjes van 4
 • Kies een hoofdstuk uit Zin in Zin, hoofdstuk 4 t/m 9
 • Maak een presentatie met daarin:
 • - de theorie van het onderwerp: Wat is...?
 • - welke ethische vraagstukken komen naar voren
 • - een voorbeeld-casus

Slide 20 - Slide

Presentaties
 • Houd je presentaties spannend en actief
 • Een powerpoint mag (booooring....)
 • Filmpjes, Kahoots, Prezi's, LessonUp mag zeker!

Slide 21 - Slide

I want to be entertained!

Slide 22 - Slide