CanMeds en beroepscode

Canmeds en beroepscode
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Canmeds en beroepscode

Slide 1 - Slide

Deze les gaat over de canmedsrollen en over de beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen. 
Wat weet jij nog van de canmedsrollen

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Canmedsrollen
Wat was dat ook al weer?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

CanMedsrollen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Inhoud

CanMed Rollen
Kwaliteitsregister
Beroepscode


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

CanMed rollen / profiel
 • De CanMEDS-rollen zijn zeven rollen waarmee je in de verzorging en verpleging de functieprofielen kun beschrijven.

 • Rol van zorgverlener staat centraal

 • Een internationaal bekend en geaccepteerd model voor het omschrijven van de competenties van professionals in de zorg.Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Canmed: Canadian Medical Education Directives for Specialists.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Doel van de CanMeds rollen
Door nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn de beroepscompetentieprofielen voor de Verzorgende IG herzien. Er bestonden verschillende soorten beroepsprofielen voor Verzorgenden IG. Nu is er nog maar een beroepsprofiel.

 • De Canmeds hebben als doel de competenties, die van groot belang zijn voor de ontwikkelingen van een verbeterde zorgsector, verder te verfijnen, zodat die zorg die verleend kan worden aan zij die het nodig hebben van betere kwaliteit én professioneler is.
 •  De Canmeds geven richting aan de benodigde competenties op de diverse rollen die een verzorgende heeft.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

1. Zorgverlener = de kern van het beroep
 • Analyseert gegevens van de intake en stelt (mede) een ZLP op met zorg-ondersteuningsdoelen en passende activiteiten.
 • Signaleert veranderingen in gedrag en gezondheid en onderneemt stappen.
 •  Voert handelingen uit zoals:

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

2. Communicator
 • Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en zorgverleners.
 • Communiceert in aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager.
 • Begeleidt individuele en groepen zorgvragers en creëert een stimulerende en prettige leef- en verblijfsomgeving.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Welke gesprekstechnieken passen jullie toe in de praktijk?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

3. Samenwerkingspartner
Verbindt de zorgvrager, naastbetrokkenen en andere zorgverleners in hun samenwerking. Werkt samen met andere disciplines. Evalueert samen met alle betrokkenen de effecten van de zorgverlening, en stelt zo nodig bij.

Bijvoorbeeld:

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Met welke disciplines werken jullie samen in de praktijk?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

4. Reflectieve EBP professional:
 • Draagt bij aan kwaliteitsverbetering.
 • Werkt aan deskundigheid
 • Stelt samen met leidinggevende een POP op
 • Houdt zich op de hoogte van de actuele visie op zorg en welzijn
 • Feedback draagt de beroeps-en organisatievisie uit.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat kan je als beroepsbeoefenaar doen om je eigen deskundigheid te bevorderen en eventueel die van je collega's?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

5. Gezondheidsbevorderaar
 • Signaleert continue veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden en bespreekt en rapporteert deze.
 • Geeft informatie over ziekten en beperkingen en de gevolgen daarvan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg.
 • Geeft GVO om de eigen kracht te versterken, over een gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne in de woonomgeving en hulpmiddelen


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

6. Organisator
 • Begeleidt, instrueert en coacht nieuwe collega’s stagiaires en vrijwilligers.
 • Stemt de zorgverlening en de taakverdeling af met (keten) collega’s (=continuïteit).
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties.
 • Past risicosignalering toe en handelt volgens procedures en schakelt zo nodig collega’s in. Blijft in contact met de zorgvrager tijdens een crisissituatie.
 • Evalueert de situatie en neemt zo nodig preventieve maatregelen voor de veiligheid van de zorgvrager.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Zorg in cijfers in Nederland

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

7. Professional en kwaliteitsbevorderaar
 • Bewaakt en verbetert de kwaliteit van zorg.
 • Participeert in ontwikkel- of intervisiegroepen.
 • Volgt nauwkeurig protocollen, procedures en wettelijke richtlijnen.
 • Geeft gesignaleerde tekortkomingen in de werkwijze door aan de juiste  persoon.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Het kwaliteitsregister

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is het kwaliteitsregister?
Het Kwaliteitsregister V&V is een
online registratiesysteem, waarin
verpleegkundigen en verzorgenden
kunnen bijhouden wat zij doen aan
deskundigheidsbevordering. Het
register is via internet altijd en overal
bereikbaar

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Basis van het kwaliteitsregister
 • Het Kwaliteitsregister V&V heeft een belangrijke basis: de professionele standaard. Die professionele standaard is opgesteld door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars.

 • Deze partijen hebben gezamenlijk bepaald wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheids-bevorderende activiteiten moet doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

 • Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
 • Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in vijf jaar tijd een bepaald aantal uren werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen. (Als je niet of onvoldoende hebt gewerkt, dan kom je in aanmerking voor herregistratie door aan de scholingseis te voldoen.
 • Werkervaring alleen is niet genoeg om patiënten en cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Moet je als Verzorgende-IG BIG-gerigstreerd zijn om het beroep te mogen uitoefenen?
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Beroepscode

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden in?
 • De Beroepscode, als document met beroepsethische uitgangspunten, behoort tot de professionele standaard.
 • De Beroepscode geeft je de waarden en normen van de beroepsgroep.
 • Die waarden en normen maken duidelijk hoe je je beroep als verpleegkundige of verzorgende op een goede manier uit kunt oefenen.
 • Belangrijke waarden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de zorgvrager.
 • Daarnaast maakt de Beroepscode aan zorgvragers en hun naasten, mantelzorgers, andere zorgverleners, zorgaanbieders en de samenleving als geheel duidelijk wat zij van jou als verpleegkundige of verzorgende mogen verwachten.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Relatie Beroepscode tot tuchtrecht
 • Als BIG-geregistreerde verpleegkundige val je onder het tuchtrecht. Als verzorgende IG volg je de richtlijnen vanuit de BIG wet. Het tuchtrecht is voor de VZ.IG niet van toepassing maar je kan wel worden vervolgd als je schade toebrengt aan de zorgvrager. Maar dit gaat dan via het gewone strafrecht.
 • Beroepscode beschrijft wat volgens de beroepsgroep de norm is voor het handelen en gedrag van verpleegkundigen en verzorgende IG.
 • De beroepscode speelt een belangrijke rol bij het oordeel van het tuchtcollege over de klacht.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Als je schade brengt aan de zorgvrager als Verzorgende-IG zijnde, wordt je gestraft volgens de:
A
Tuchtrecht
B
Strafrecht
C
BIG-wet
D
Zorgrecht

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Hoe is de beroepscode opgebouwd?
Het is ingedeeld in vier hoofdstukken:

 • Algemene punten met betrekking tot de beroepsuitoefening;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de zorgvrager;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot (in)formele samenwerkingspartners;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de samenleving.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

De beroepscode is een leidraad
 • De Beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional. Hij geeft je aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt.
 • De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt.
 • De Beroepscode beschrijft niet in detail hoe je moet handelen.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions