4 Ouderen in het ziekenhuis

Ouderen in het ziekenhuis
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ouderen in het ziekenhuis

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Lesdoelen
 • De student kan de risico's van een ziekenhuisopname voor een oudere patient benoemen
 • De student kan de juiste  meetinstrumenten inzetten om complicaties vroegtijdig te signaleren
 • De student kan actuele en potentiële verpleegkundige diagnoses toepassen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Kwetsbare ouderen

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

VMS
Kwetsbare ouderen
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol, vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Kwetsbare ouderen die worden opgenomen in een ziekenhuis lopen een verhoogde kans op complicaties zoals:

 • infecties
 • ondervoeding
 • delier
 • decubitus
 • aan medicatie gerelateerde bijwerkingen/fouten
 • vallen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Risicofactoren bij ouderen in het ziekenhuis

Bij ouderen is er een groter risico op een delier, ondervoeding, vallen en functieverlies. Daarnaast komt slechtziendheid en/of slechthorendheid veel voor. Deze risicofactoren vragen om goede screening.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Risicofactoren
 • Delier
 • Ondervoeding
 •  Vallen 
 • Functieverlies
 • Slechtziendheid en slechthorendheid
 • Multidisciplinaire aanpak

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Link

This item has no instructions

Delier
Acute vorm van verwardheid
Elke leeftijd voorkomen, maar ouderen hebben een verhoogde kans
 Ontstaat in korte tijd  en de symptomen fluctueren over de dag

Slide 10 - Slide

symptomen van een delier :
 • moeite hebben met concentreren en denken;
 • onsamenhangende spraak;
 • bewustzijnsstoornissen;
 • het hebben van angstige gevoelens;
 • chaotisch denken;
 • (visuele) hallucinaties;
 • verstoorde slaap-waakcyclus;
 • desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • geheugenstoornissen;
 • rusteloosheid of juist teruggetrokken;
 • ‘plukkerig’ gedrag, zoals bijvoorbeeld friemelen aan lakens, kleding;
 • geïrriteerdheid.
 oorzaken van een delier zijn:
 • medicijnintoxicatie;
 • dehydratie;
 • infecties;
 • pijn;
 • blaasretentie;
 • een grote operatie;
 • ondervoeding;
 • sepsis

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

VPK aandachtspunten delier
Screeningsinstrument delier: DOS-score
Voorlichting en begeleiding patient en naasten
Continutiteit van zorg
Veiligheid waarborgen
Structureren van de omgeving
Dag- en nachtritme bewaken
Herkenningspunten / vertrouwd persoon
Praat rustig en korte zinnen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ondervoeding
Vroegtijdige signalering
 • SNAQ-scorelijst (Short Nutritional Assessment Questionnaire)
 • MUST-scorelijst

Slide 13 - Slide

Oorzaken van ondervoeding bij ouderen kunnen zijn:
 • het doormaken van een acute ziekte, waardoor zij minder eetlust hebben;
 • verminderde eetlust (bijvoorbeeld door gebitsproblemen, depressieve klachten, angst);
 • reeds aanwezige ondervoedingsklachten
Gevolgen van ondervoeding bij ouderen:
langzamer herstel
meer en ernstiger complicaties
verminderde spiermassa
afname conditie en functioneren
verminderde hart-longcapaciteit
verminderde afweer
verhoogd risico op infecties
verhoogd risico op decubitus
vertraagde wondgenezing

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Valpreventie
Zoek een foto met daarop een hulpmiddel wat dient als VALPREVENTIE.
Je krijgt hiervoor 5 minuten de tijd.

Slide 16 - Slide

De risicofactoren voor vallen in het ziekenhuis kunnen in eerste instantie in de oudere zorgvrager zelf zitten (persoonsgerichte risicofactoren). Daarnaast kan een ziekenhuisomgeving een risicofactor zijn voor vallen in het ziekenhuis. 


hulpmiddel valpreventie

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

Interventies bij valpreventie kunnen zijn:
 • In overleg met arts eventuele medicatie aanpassen: bijvoorbeeld slaapmedicatiedosering of andere medicatie die duizeligheid kunnen veroorzaken.
 • De oudere zorgvrager informeren over het belang van het dragen van schoenen (dichte schoenen met grip).
 • Loopmiddelen zoals rollator, looprek of stok binnen handbereik van zorgvrager zetten.
 • Omgeving aanpassen: plaatsen van het nachtkastje en de infuuspaal.
 • Begeleiding van de oudere zorgvrager bij het oriënteren van zijn tijdelijk nieuwe omgeving. Uitleg geven over de patiëntenkamer, verrijdbare nachtkastje, bel binnen handbereik.
 • Uitleg geven aan de oudere zorgvrager over het bellensysteem.
 • De oudere zorgvrager voorstellen om regelmatig langs te komen voor controle.
 • Bij mictieproblemen eventueel een postoel naast het bed, zodat de zorgvrager met ‘hoge nood’ niet zelf naar het toilet haast.
Functieverlies

Slide 19 - Slide

Het vermijden van bedrust + stimuleren tot mobiliseren > functieverlies afremmen. 
Indien volledige bedrust noodzakelijk is:  wisselligging om de kans op decubitus te voorkomen. Bij verstijving van de spieren kan het helpen om de ledematen door te bewegen >fysiotherapeut.
Casus
Meneer Bakker, 83 jr., heeft Parkinson, een ziekte die wordt gekenmerkt door
stoornissen in het bewegen. Omdat hij de laatste tijd lichamelijk en geestelijk
hard achteruit is gegaan, is hij verhuisd naar een verpleeghuis. Ook loopt hij
sinds kort met een rollator. Hij heeft nog nooit eerder een rollator gebruikt,
dus het is wel even wennen. Hij komt er opeens achter hoeveel obstakels er
buiten en in het verpleeghuis zijn. Zoals het openen en sluiten van een deur,
een stoep op of een helling nemen. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Vanmiddag rond 17.00 uur is hij helaas
opnieuw gevallen in de gemeenschappelijke ruimte van het verzorgingshuis. Dit kwam doordat er een paar rollators de doorgang versperden. Hij heeft zijn heup gebroken en wordt opgenomen op de afdeling Orthopedie om geopereerd te worden. Hij ziet erg op tegen de operatie, hij is geschrokken en bang.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat ga je doen?

- Bedenk 3 verpleegkundige diagnoses voor deze casus
- Beschrijf welke disciplines betrokken zijn en wat de rol van een ieder is. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Nabespreking opdracht
Welke diagnoses stel je?
Welke disciplines zijn betrokken en wat is hun rol?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat vind jij van deze les?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Geef een tip en een top :)

Slide 26 - Open question

This item has no instructions