WGBO/Wkkgz

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe het rechtssysteem in Nederland eruit ziet.
 • Kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO en Wkkgz

Slide 2 - Slide

Nederlandse 
          rechtsstaat

 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten/Trias Politica
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht

Slide 3 - Slide

Wat is het 
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
Eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad en provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; Politie en openbaar ministerie 
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad 

Slide 4 - Slide

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd
 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 5 - Slide

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 6 - Slide

Wetgevende Macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Regels uitvoeren
Conflicten beslechten
Regels maken

Slide 7 - Drag question

Tot zover het algemene rechtssysteem in Nederland 

Slide 8 - Slide

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 9 - Slide

Rechtspositie zorgvrager

vastgelegd in de WGBO
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
 • Recht op eigen beslissingen
 • Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond Ethisch                dilemma's     
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtspositie stagaire/ leerlingen Stagiaire/leerling

Slide 10 - Slide

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 11 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener
 • Toestemming voor een medische behandeling
 • Inzage in het medisch dossier
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen

Slide 12 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 13 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 14 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken (informed consent)
 • Dossier bijhouden
 • Beschermen van privacy

Slide 15 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 16 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 17 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als verpleegkundige fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 18 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 20 - Quiz

Wat houdt WGBO in ?
A
Wat er in het zorgdossier moet staan
B
De rechten en plichten van clienten en zorgverleners

Slide 21 - Quiz

Een buurvrouw belt over hoe het gaat met haar oude buurman van 86 die gisteren bij jou is opgenomen. Hoe ga je hier mee om vanuit de WGBO?

Slide 22 - Open question

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Video

Wkkgz
Wet kwaliteiteiten, klachten en geschillen zorg

Slide 25 - Slide

Wat denk je dat het doel is van de Wkkgz, en wat wordt erin geregeld?

Slide 26 - Open question

Wkkgz
Doel: Klachten in de gezondheidszorg openbaar maken, en om hiervan te kunnen leren.
Regelt het volgende:
- Betere snellere aanpak van klachten m.b.v. klachtenfunctionaris
- Veilig melden incidenten
- Sterkere positie van de zorgvrager
- Uitbreiding meldplicht van zorgaanbieders

Slide 27 - Slide

Bespreken in 3-tallen
Opdracht 2A en 2B, daarna klassikaal terugkoppeling

Slide 28 - Slide