VS - par. 3 - VWO

3. Wat hebben mensen minimaal nodig?

1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

3. Wat hebben mensen minimaal nodig?

Slide 1 - Slide

Wat zijn de vier functies van de verzorgingsstaat?

Slide 2 - Open question

4 functies verzorgingsstaat
Verzorgingsfunctie (zorg)
Verzekeringsfunctie (zekerheid van inkomen)
Verbindingsfunctie (sociale cohesie)
Verheffingsfunctie (onderwijs)

Slide 3 - Slide

Functies van de verzorgingsstaat
 1. Verzorgingsfunctie: hulp aan mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen
 2. Verzekeringsfunctie: iedereen heeft de zekerheid van een inkomen als gevolg van ziekte, werkloosheid of ouderdom
 3. Verheffingsfunctie: kansen om je te ontplooien (kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt en aanleren van waarden en normen die nodig zijn om verder te komen)
 4. Verbindingsfunctie: creëren onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) 

Slide 4 - Slide

Wat is interdependentie?

Slide 5 - Open question

Interdependentie

Onderlinge afhankelijkheid.

Externe effecten:
gevolgen voor anderen dan de direct betrokkenen

Slide 6 - Slide

Externe effecten (De Swaan)
De effecten, van bijv. jouw ziekte, op anderen. Sinds de industrialisering sterk toegenomen omdat je van meer mensen afhankelijk bent (interdependentie).

Slide 7 - Slide

Hoe heet de minimumuitkering waar iedereen recht op heeft?
A
UWV
B
WIA
C
AOW
D
WWB

Slide 8 - Quiz

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Mensen zonder baan of andere uitkering komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering.


- Sociaal minimum: het bedrag wat mensen minimaal nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Welk dilemma bestaat er omtrent het sociale minimum?

Slide 11 - Open question

Sociaal minimum...


- moet hoog genoeg zijn om van te leven en deel te nemen aan de slv.- moet laag genoeg zijn om mensen te motiveren te gaan werken. En zodat mensen bereid zijn om er aan mee te betalen.

Slide 12 - Slide

Functies uitkeringen (1/2)

- Minimumbehoeftefunctie: moet sociaal mininum zijn.


- Loondervingsfunctie: zorgen voor inkomen bij ziekte, werkloosheid enz.


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Functies uitkeringen (2/2)

- Equivalentiebeginsel: er is evenredigheid tussen de premie die je betaald hebt en de hoogte van de uitkering die je krijgt.


- Solidariteitsbeginsel: zoals de WWB. Mensen met een hoger inkomen betalen meer belasting maar krijgen geen hogere uitkering.

Slide 15 - Slide

Sociale verzekeringen:

1. Werknemersverzekeringen


Verzekeren werknemers van een inkomen (equivalentie).

2. Volksverzekeringen


Sociale zekerheid voor iedereen (AOW, WWB --> minimumbehoeftefunctie)

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

De WIA is een voorbeeld van een
A
werknemersverzekering
B
volksverzekering

Slide 19 - Quiz

Twee uitgangspunten
Individuele rechten en plichten: uitkering is niet afhankelijk van huishouden

Draagkracht van de leefeenheid: uitkering is wel afhankelijk van huishouden

Slide 20 - Slide

Functies en uitgangspunten van uitkeringen
 • Minimumbehoeftefunctie (inkomen op niveau sociaal minimum zoals de bijstand) op basis van solidariteitsbeginsel (hogere lonen betalen meer belasting/premies)
 • Loondervingsfunctie (als loon door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid wegvalt. Meestal percentage van laatstverdiende loon) op basis van equivalentiebeginsel (evenredigheid tussen betaalde premie en uitkering)

Bij uitkeringen kan ook worden uitgegaan van:
 • Individuele rechten en plichten: uitkering is een individuele zaak (bij het recht op en de hoogte van de uitkering is niet van belang of iemand samenwoont of kinderen heeft)
 • Draagkracht van de leefeenheid: bij het recht op en de hoogte van de uitkering, speelt de samenstelling van het huishouden (leefeenheid) waarvan iemand onderdeel uitmaakt mee.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Alg. Wet Bijz. Ziektek. (AWBZ)


Kosten voor verpleeghuis of psych. inrichting.

Zorgverz.wet (AZW)


Kosten voor huisarts en ziekenhuis. Verplichte verzekering met eigen risico.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Omslagstelsel


Uitkeringen worden betaald van belastingen en premies (in NL).

Kapitaaldekkingsstelsel


Premies van nu worden gespaard voor later en via beleggingen worden de uitkeringen betaald.

Slide 25 - Slide

Basispakket
 • Anticonceptie
 • Erfelijkheidsonderzoek
 • Geneesmiddelen
 • Ketenzorg
 • Specialistische zorg in ziekenhuis
 • Ziekenhuisopname
 • Ziekenvervoer

Slide 26 - Slide