WAW periode 3-Hoofdstuk 4 Observeren deel 2A

WAW week 2A Observeren
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

WAW week 2A Observeren

Slide 1 - Slide

Observeren

Slide 2 - Mind map

Stageopdracht
Hoe ging het?
Wat vond je gemakkelijk?
Wat waren struikelblokken?
Welke theorie uit de vorige lessen heb je kunnen gebruiken?

Wat zijn de ervaringen m.b.t. observeren van je mentor?

Slide 3 - Slide

Observeren hoofdstuk 4
Doelen:
• Je kent het gevaar van interpretatie binnen het uitvoeren van een observatie.
• Je kan een observatie uitvoeren middels een observatieplan en deze toepassen in de praktijk

Slide 4 - Slide

Opdracht
1. Wat zie je?
2. Schrijf op wat je ziet
3.markeer geel wat in jouw observatie objectief beschreven is en groen wat subjectief beschreven is.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Interpretatie
Bij een interpretatie geef je betekenis over hetgeen dat je gezien hebt.

Wat kunnen de gevaren zijn deze interpretaties?

Slide 7 - Slide

Eisen aan een betrouwbare observatie en rapportage:
1. valide: Je observatie beantwoord alleen het vraagstuk/ doel
2. betrouwbaar: Het moeten waarneembare gedragingen zijn en geen interpretaties.
3. Objectief: waarneembaar gedrag en geen meningen of oordeel.

Slide 8 - Slide

Rapporteren: het observatieverslag
1. persoonlijke gegevens van de geobserveerde
2.achtergrond informatie van de geobserveerde
3. aanleiding en doel van de observatie
4. de observatie zelf: feitelijke, objectieve resultaten
5. conclusie
6. aanbevelingen/ adviezen

Slide 9 - Slide

Opdracht:
Lees de casus op bladzijde 99. (observatieverslag over Gijs)
Werk in 2-tallen en haal alle subjectieve zaken uit de tekst (interpretaties).
Herschrijf daarna het observatieverslag tot een objectief verslag

Slide 10 - Slide

Observatieplan
Stap 1: aanleiding/beginsituatie bepalen
stap 2: achtergrond informatie verzamelen
stap 3: vraagstelling/ observatiedoel
stap 4: observatiemethode kiezen
stap 5: observatiemiddel kiezen
stap 6: observatie situatie/ momenten bepalen
stap 7: manier van rapporteren

Slide 11 - Slide

Stageopdracht observeren en rapporteren
specifieke observatie van 1 kind
1. Overleg met je stagebegeleider welke kind jij voor dit deel van de opdracht wilt gaan observeren, waarom en wanneer.
2. Observeer 1 kind in 4 verschillende situaties, op 1 van de 5 ontwikkelingsaspecten uit deel A (in totaal dus 4 observaties).
3. Een observatie duurt tussen de 5 en 10 minuten. Iedere observatie doe je in een andere situatie, bijvoorbeeld: tijdens vrij spel, kringmoment, het maken van een werkje/ opdracht en het buiten spelen.
4. Werk de observaties beschrijvend uit en zorg dat deze objectief zijn weergegeven

Volgende les neem je het observatieverslag mee!

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide