Les 2 Keurmerken

Cursus duurzaamheid en ketendenken
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Keurmerken en ketendenkenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Cursus duurzaamheid en ketendenken

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
Week 1: Wat is duurzaamheid
Week 2: Keurmerken
Week 3: Footprint 
Week 4: Voedselafdruk
Week 5: Keten in kaart brengen
Week 6: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Week 7: Plastic soep
Week 8: Afmaken en inleveren eindopdracht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen les 2: 
 • Jij kunt uitleggen op welke manier een keurmerk toegekend wordt
 • Jij kunt verschillende keurmerken benoemen 
 • Jij kunt beschrijven op welke manier een keurmerk wordt beoordeeld 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

een keurmerk is?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Keurmerken, wat zijn dat?
 • Onafhankelijke informatie om aankoopbeslissing te ondersteunen
 • Compact, visueel kwaliteitsoordeel
 • Inhoud van de boodschap
 • Beheer van het keurmerk
 • Betekenis consument
 • Betekenis producenten en ontwerpers

Slide 5 - Slide

Algemene inleiding over keurmerken
De overtuigingskracht van de aanbieders van producten en diensten is vaak tot in de perfectie doorgevoerd (reclamespotjes, direct mail, e.d.), wat kan leiden tot een verkeerde keuze en teleurstelling na aankoop. Bewust of onbewust zoeken consumenten daarom steun bij betrouwbaar geachte adviseurs, zoals familie, kennissen en verkooppersoneel, of bij belangenorganisaties en vaktijdschriften (Consumentengids e.d.). Ook een keurmerk is een vorm van onafhankelijke informatie die de aankoopbeslissing kan ondersteunen.
Inleiding
Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. Er zijn in Nederland veel keurmerken die zich richten op de consument. Naast de vanouds bekenden zoals Kema Keur en Goedgekeurd Ned. Ver. van Huisvrouwen, duiken regelmatig nieuwe stempels en logo's op waarvan een groot deel de titel "keurmerk" niet verdient. De meeste keurmerken zijn gedeponeerd als collectief merk en hebben een reglement voor toekenning en gebruik; hiermee is het relatief gemakkelijk om op te treden tegen misbruik. Een logo of stempel dat alleen wordt gebruikt door de eigenaar, is doorgaans alleen gedeponeerd als merk, waardoor kan worden voorkomen dat anderen het ook gebruiken.
Keurmerken worden ingedeeld naar de inhoud van de boodschap die ze overbrengen en naar de aard van het beheer van het keurmerk. Meer informatie over de besproken (en vele andere) keurmerken is te vinden in een afzonderlijk overzicht van keurmerken, erkenningsregelingen, logo's, stempels, etc.
Inhoud van de boodschap
Allereerst moeten keurmerken worden ingedeeld naar de inhoud van de boodschap die ze overbrengen. Hierin onderscheiden we totaalkeurmerken en deelkeurmerken. Een totaalkeurmerk heeft betrekking op alle voor de gebruiker relevante eigenschappen van het product of de dienst; bij een deelkeurmerk gaat het om één of enkele eigenschappen.
Een voorbeeld van een totaalkeurmerk is Goedgekeurd Keurmerkinstituut, de opvolger van het keurmerk van de Vereniging van Huisvrouwen. Geen keurmerk, maar wel een totaalbeoordeling is de kwalificatie Beste Koop, die de Consumentenbond toekent aan producten/diensten die een goede kwaliteit voor een redelijke prijs bieden. Voorbeelden van deelkeurmerken zijn Kema Keur (veiligheid elektrotechnische apparaten), Milieukeur (milieubelasting) en Wolmerk (samenstelling textielproducten).
De term ISO 9001 wordt ook vaak gebruikt in relatie tot kwaliteit; dit betreft een verwijzing naar de internationale norm voor het beoordelen van de kwaliteitszorg in organisaties. Als een bedrijf beschikt over een ISO 9001-certificaat, betekent dat alleen dat men de productie of dienstverlening goed onder controle heeft, maar het zegt weinig over het kwaliteitsniveau van de geleverde producten/diensten.
Beheer van het keurmerk
Een tweede onderscheid in keurmerken betreft de aard van het beheer. Als een keurmerk wordt beheerd door een deskundige organisatie, die onafhankelijk is van de aanvragers/houders van het keurmerk, kan het worden erkend door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl), de hoogste toezichthoudende instantie op dit gebied in Nederland. Om te worden erkend moet een keurmerkverlenende instelling deskundig personeel in dienst hebben, inspraak van belanghebbenden in het eisenniveau toelaten, onpartijdig opereren, etc. Eenmaal erkende keurmerkverlenende instellingen worden regelmatig gecontroleerd. Een erkend keurmerk mag het RvA-logo toevoegen aan zijn beeldmerk.
Keurmerken die voldoen aan de internationaal overeengekomen eisen van de Raad voor Accreditatie, worden ook wel eerstegraadskeurmerken genoemd (Riezebos en Van der Schee, 1999). Tot de tweedegraadskeurmerken horen in dit model o.a. diverse keurmerken die door branche-organisaties in het leven zijn geroepen, zoals het Wolmerk en de Keurslager. Hoewel een zekere beheersstructuur, inclusief toelatingsprocedure, wordt gehanteerd, zijn de onafhankelijkheid en de inspraak van de consument hierbij niet afdoende geregeld. De suggestie die het beeldmerk wekt, is bij tweedegraadskeurmerken onvoldoende verankerd in de beheersorganisatie. Tenslotte, derdegraadskeurmerken zijn eigenlijk geen keurmerken, ze wekken alleen de suggestie. Het gaat hierbij om stempels en logo's die de aanbieder van een product of dienst toekent aan zichzelf, zonder tussenkomst van onafhankelijke derden. In deze categorie vallen ook vermeldingen als "TNO getest", aangezien de opdrachtgever van TNO-onderzoek zelf kan bepalen welke test moet worden uitgevoerd (TNO gaat met dergelijke vermeldingen overigens niet akkoord).
Betekenis voor de consument
Voor de consument dient een keurmerk als herkenning van kwaliteit. Het bevestigt de goede keuze, of geeft zelfs een steuntje in de rug bij onzekerheid. Als ondersteuning van de aankoopbeslissing werkt het keurmerk op de plaats van aankoop, daar waar de consument zijn definitieve keuze maakt. Een (betrouwbaar) keurmerk geeft de zekerheid dat een aantal (deelkeurmerk) of zelfs alle (totaalkeurmerk) aspecten die de koper niet zelf kan beoordelen zijn onderzocht en in orde bevonden. Bovendien kan hij erop vertrouwen dat de productinformatie klopt en dat onverhoopte klachten rechtvaardig worden afgehandeld.
Betekenis voor producenten en ontwerpers
Bij de bonafide keurmerken geven de eisen voor keurmerkverlening belangrijke informatie over de gebruikerseisen en -wensen aan de producent en de ontwerper. Zij vormen daarmee een aanvulling op het eigen kwaliteitsbeleid. De resultaten van het keuringsonderzoek geven een onafhankelijke beoordeling van het product. Voor de producent is een keurmerk een objectieve toevoeging aan de positionering van het product. Doordat ook andere leveranciers van kwaliteitsproducten het keurmerk voeren is er in feite sprake van promotie voor gezamenlijke rekening.

Geschiedenis van het keurmerk

Slide 6 - Slide

Geschiedenis van het keurmerk
Het verschijnsel keurmerk is waarschijnlijk terug te voeren op het gebruik van zegels in de oudheid. Het Spectrum Opzoekboek Symbolen meldt hierover het volgende:
"Zegel (Gr. sfragis, Lat. sigillum, vandaar sfragistiek of sigillografie, zegelkunde), oudtijds in Mesopotamië in gebruik als rolzegel, voorzien van spijkerschrifttekens en figurale voorstellingen. In de Grieks-Romeinse tijd werden zegelringen en later lakstempels gebruikt om de authenticiteit van geschriften te waarmerken. Daardoor werden zegels tot teken van rechtmatigheid en persoonlijkheid. Zo wordt in de bijbel (Jesaja 8:16) gezegd: 'Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen'. Zeer bekend is het 'boek met zeven zegelen' in de Openbaring van Johannes, waarbij het Lam die zegels verbreekt. De symbolische betekenis klinkt ook door in zegswijzen als 'zijn zegel op iets drukken', 'onder het zegel van geheimhouding' en 'het is bezegeld' (een voldongen zaak)."
Voeding

Slide 7 - Slide

Wat is een keurmerk? VOEDING
Een keurmerk is een hulpmiddel op de verpakking van voedingsmiddelen voor het maken van een duurzame of gezonde keuze. Een keurmerk geeft bijvoorbeeld aan dat het product is gemaakt met extra aandacht voor het milieu of dierenwelzijn. Je ziet zo bijvoorbeeld of de vis duurzaam is gevangen, of een kip een ‘beter leven’ heeft gehad en of er sprake is van eerlijke handel (fair trade). Het kan ook aangeven dat het product is toegestaan in een bepaald voedingspatroon.
Keurmerken voor eten en drinken staan meestal in de vorm van een herkenbaar logo op de verpakking. De afgelopen jaren zijn er steeds meer keurmerken bijgekomen. Fabrikanten plaatsen ook steeds vaker een eigen duurzaamheidslogo op hun producten. Daardoor is het niet altijd meer duidelijk wat de meest duurzame keuze is.
Keurmerken zijn naast een handig hulpmiddel een goede manier om fabrikanten te stimuleren gezondere en duurzamere producten te ontwikkelen. 

Topkeurmerken
Er zijn 10 topkeurmerken op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn keurmerken die het hoogst scoren op het gebied van controle, transparantie en milieu, dierenwelzijn of mens en werk.
De 10 topkeurmerken zijn:
ASC
Beter Leven 2 sterren en 3 sterren
Demeter
EKO
Europees biologisch
Fairtrade/Max Havelaar
On the way to PlanetProof
MSC
Rainforest Alliance
UTZ
Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Diervriendelijke producten ondersteunen

 • Dierenwelzijn stimuleren

 • Leefomstandigheden, leefruimte, langzame groei

Slide 8 - Slide

Beter Leven kenmerk 2 sterren
De Dierenbescherming heeft een kenmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter Leven’ en 2 sterren.
Bij de productie is meer rekening gehouden met dierenwelzijn dan producten met 1 ster, maar nog niet zoveel als bij 3 sterren.
Het keurmerk Beter Leven 2 sterren behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent Beter Leven kenmerk 2 sterren?
Het Beter Leven kenmerk 2 sterren heeft de Dierenbescherming ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen.
Het Beter Leven kenmerk 2 sterren heeft de Dierenbescherming ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Bij de productie is meer rekening gehouden met dierenwelzijn dan producten met 1 ster, maar nog niet zoveel als bij 3 sterren.
Naast Beter Leven kenmerk 2 sterren bestaan ook de kenmerken Beter Leven 1 ster en Beter Leven 3 sterren.
Beter Leven (2 sterren) is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.
Voor varkensvlees gelden deze eisen:
Varkens hebben binnen 1 m² ruimte, zeugen leven met 25-30 op 1 hectare
Varkens hebben 0,3 m², zeugen leven met 25-30 op 1 hectare
Varkens leven op een deels dichte vloer
Varkens hebben stro of zaagsel om op te liggen
Zeugen leven in groepen permanent buiten op het land
Varkens houden hun staart en hoektanden
Varkens worden niet gecastreerd
Voor kippen gelden deze eisen:
Maximaal 13 kippen op 1 m², inclusief vrije uitloop
Kippen hebben binnen 0,08 m²
Kippen hebben buiten 1 m²
Er worden kippen van een langzaam groeiend ras gehouden
Kippen worden ouder dan 56 dagen
Keurmerkorganisatie
Dierenbescherming
Controle

Beter Leven (3 sterren) is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd en ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.
Voor eieren gelden deze eisen:
Eieren zijn herkenbaar aan code 2 op het ei
Maximaal 6000 kippen in een stal
Er leven gemiddeld 6,7 kippen op 1 m²
Kippen kunnen naar buiten
Kippen krijgen extra graan en maagkiezel in hun voer
Er is strooisel aanwezig in de stal
Er zijn zitstokken en legnesten aanwezig
Kippen kunnen een stofbad nemen
Kippen krijgen daglicht
Kippen worden gemiddeld 1,5 tot 2 jaar
Voor kippen gelden deze eisen:
Maximaal 11 kippen per m², inclusief vrije uitloop
Kippen hebben binnen 0,09 m²
Kippen hebben buiten 2 m²
Er worden kippen gehouden van een langzaam groeiend ras
Kippen worden 81-87 dagen oud
Voor varkensvlees gelden deze eisen:
Vleesvarkens hebben binnen 1,3 m² ruimte, zeugen hebben 2,5 m² ruimte
Vleesvarkens hebben buiten 1 m², zeugen 1,9 m² en weidegang
Bij vleesvarkens mag het verharde deel van de vloer helemaal uit roostervloer bestaan, bij overige varkens mag de helft van de vloer uit roostervloer bestaan
Varkens hebben stro of zaagsel om op te liggen
Zeugen leven in groepen
Varkens houden hun staart en hoektanden
Varkens worden onder verdoving gecastreerd

Beter Leven wordt onafhankelijk gecontroleerd door een geaccrediteerde partij in opdracht van de Dierenbescherming.
Website
beterleven.dierenbescherming.nl
Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen

 • Minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer, arbeidsomstandigheden personeel

Slide 9 - Slide

ASC-keurmerk
Het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis en heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel.
Het ASC-keurmerk behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent het ASC-keurmerk?
ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Het is vergelijkbaar met het MSC-keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis. Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen.
Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer.
De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.
Milieu Centraal heeft ASC beoordeeld als een topkeurmerk vanwege een hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
Het ASC-keurmerk is bedoeld voor kweekvis en heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen
Welke producten dragen het keurmerk?
Het keurmerk is te vinden op tilapia en pangasius. Ook is er gekweekte zalm uit Noorwegen. Deze gekweekte vissen komen vooral uit Zuidoost-Azië. Andere soorten met keurmerk: abalone (zeeslak), kokkels, coquilles, mossels en oesters, cobia (baars-achtige vis), zoetwater forel, seriola (baars-achtige vis) en garnaal.
Keurmerkorganisatie
Full member van ISEAL Alliance
Controle
Erkend door Accreditation Services International.
Website
http://www.asc-aqua.org
Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Afkomstig van biologisch dynamische landbouw

 • Dierenwelzijn, natuur en milieu

 • Uitgangspunt samenhang  tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. 

Slide 10 - Slide

Demeter
Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen voor dierenwelzijn, natuur en landschap en bewerking.
Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels.
Het Demeter-keurmerk behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent het Demeter-keurmerk?
Bij het keurmerk Demeter is rekening gehouden met dierenwelzijn, milieu en natuur. Producten worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels. Ze mogen ook het EKO-keurmerk dragen en moeten het Europees biologisch keurmerk dragen.
Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw.
Biologisch-dynamische landbouw
De biologisch-dynamische landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin 20e eeuw in Duitsland door de antroposoof Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Daarom zijn het meestal gemengde bedrijven. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund.
Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender die rekening houdt met de maanstand en homeopathische mestpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf.
Bij het Demeter keurmerk is rekening gehouden met dierenwelzijn, milieu en natuur. Producten worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
Welke voorwaarden worden gesteld aan het Demeter-keurmerk?
Voor het Demeter keurmerk gelden de volgende voorwaarden:
Er moet 100% biologische mest worden gebruikt
Het voer voor de dieren moet voor 100% biologisch zijn en daarbij voor minimaal 80% van het eigen bedrijf afkomstig zijn (voor kippen 50%)
Het gebruikte stro moet van een biologisch-dynamisch of biologisch bedrijf afkomstig zijn. In de biologisch-dynamische veehouderij zijn de dierenwelzijnseisen hoger dan in de biologische veehouderij
Voor kippen gelden deze eisen:
Binnen maximaal 5 kippen op 1 m²
Kippen hebben buiten 4 m² in een uitloop met bomen of struiken
Er worden kippen van een langzaam groeiend ras gehouden
Vleeskippen worden minimaal 81 dagen oud, legkippen 2 jaar
De snavel mag niet worden geknipt of geveild
Er worden 2 hanen per 100 kippen gehouden
Voor koeien gelden deze eisen:
Maximaal 2 koeien per hectare, minimaal 180 dagen weidegang
Biologisch stro
Onthoornen is niet toegestaan
Koetrainers zijn niet toegestaan
Kalfjes groeien op in groepen en krijgen bedrijfseigen melk
Minimaal 60% ruwvoer (gras/hooi/kuil)
Keurmerkhouder
Demeter International, in Nederland Stichting Demeter, is eigenaar en beheerder van het keurmerk. Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en er is een sanctiebeleid.
Wie controleert of de regels worden nageleefd?
Control Union Certifications controleert of de regels worden nageleefd.
Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Biologische landbouw met als doel behouden van milieu, natuur, landschap en dierwelzijn

 • 2 verbeterdoelen in 2 thema's: kringloop, bodem, biodiversiteit, uitgangsmateriaal, puur en schoon, dierenwelzijn, energie en klimaat, sociaal en eerlijk

Slide 11 - Slide

EKO-keurmerk
Het EKO-keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Boeren gebruiken geen genetische modificeerde zaden en veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze.
Het EKO-keurmerk behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent het EKO-keurmerk?
Het EKO-keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw. De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Boeren gebruiken geen genetische modificeerde zaden en veehouders hebben een diervriendelijke werkwijze.
Voor het EKO-keurmerk gelden per sector een aantal aanvullende normen ( Plusnormen) op het gebied van dierenwelzijn, kringloop, bodem, biodiversiteit, energiegebruik en transparantie.
Over het algemeen zijn biologische producten net zo gezond en veilig als niet-biologische producten.
EKO is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
EKO geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw.
Welke producten dragen het keurmerk?
Er zijn diverse producten met het EKO-keurmerk zoals groente, brood, fruit, melk en melkproducten, eieren, vlees, bier en wijn.
Daarnaast bestaan er biologische producten die het EKO-keurmerk niet dragen. Als een producent alleen het woord 'biologisch' gebruikt om aan te geven dat het product biologisch is geproduceerd, moet het product, net als producten met een EKO-keurmerk, aan de eisen van de Europese verordening voldoen.
EKO-code
Naast de wettelijke regels hebben biologische boeren samen met stichting EKO-keurmerk een EKO-code ontwikkeld. De code stelt ondernemers in staat de duurzaamheidsstatus van hun bedrijf op te maken en vast te stellen waar ze verbeteringen kunnen en willen aanbrengen. Boeren moeten minimaal 2 verbeterdoelen formuleren en realiseren in 2 verschillende thema’s. De thema’s zijn: kringloop, bodem, biodiversiteit, uitgangsmateriaal, puur en schoon, dierenwelzijn, energie en klimaat, sociaal en eerlijk.
Hoe wordt gecontroleerd of de regels worden nageleefd?
De naleving van de regels van het EKO-keurmerk wordt namens de overheid gecontroleerd door Skal. Deze organisatie controleert de totale productieketen, vanaf het land en de stal tot in de winkel. Biologische producten uit het buitenland zijn vaak alleen te herkennen aan het biologisch keurmerk van het betreffende land.
Uitgever
Stichting EKO-keurmerk is de uitgever van het keurmerk.
Wie controleert of de regels worden nageleefd?
Stichting Skal, erkend door de Raad voor Accreditatie, controleert of de Europese eisen voor biologische landbouw worden nageleefd. Naleving op de keuzemaatregelen van de EKO-code wordt niet gecontroleerd, deze is bedoeld als bron van inspiratie en niet als verplicht eisenpakket. EKO bepaalt zelf of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Normen voor eerlijke handel

 • Gericht op loon, mensenrechten en gezondheid

 • Koffie, thee, chocoladeproducten, fruit, dranken en andere producten uit ontwikkelingslanden

Slide 13 - Slide

Fairtrade-Max Havelaar
Fairtrade-Max Havelaar is een keurmerk van de Nederlandse stichting Max Havelaar. Het keurmerk garandeert dat producten voldoen aan de normen voor eerlijke handel. De boeren en telers hebben een eerlijk loon gekregen, en met hun rechten en gezondheid is goed omgegaan.
Het keurmerk Fairtrade-Max Havelaar behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent het keurmerk Fairtrade-Max Havelaar?
Fairtrade-Max Havelaar is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk is te vinden op koffie, thee, chocoladeproducten, fruit, dranken en andere producten uit ontwikkelingslanden.
Fairtrade-Max Havelaar is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
Het keurmerk houdt ook rekening met milieuaspecten. Het keurmerk is opgezet door de Nederlandse stichting Max Havelaar. Het keurmerk garandeert dat producten voldoen aan de normen voor eerlijke handel. De boeren en telers hebben een eerlijk loon gekregen, en met hun rechten en gezondheid is goed omgegaan.
Max Havelaar is een Nederlandse stichting die controleert of Nederlandse marktpartijen voldoen aan de normen voor eerlijke handel. Deze normen staan in de zogeheten Fairtrade Standards, opgesteld door de Fairtrade Labelling Organisation. Wie aan de normen voldoet, mag het Fairtrade-Max Havelaar-keurmerk voeren.
Welke producten dragen het keurmerk?
Producten die onder het Fairtrade-Max Havelaar-keurmerk worden verkocht zijn:
Banaan
Cacao
Citrusfruit
Groente
Honing
Koffie
Noten
Rietsuiker
Sappen
Thee
Wijn
Fairtrade-Max Havelaar is niet te verwarren met Fair Trade Original, de organisatie die betrokken was bij de oprichting van Max Havelaar. De producten van Fair Trade Original zijn niet altijd gecontroleerd door Max Havelaar. Fair Trade Original is een eigen merk, geen keurmerk.
Fairtrade- Max Havelaar koffie
Fairtrade-Max Havelaar biedt een gegarandeerde prijs en een toeslag op de wereldmarktprijs.
De prijs van Fairtraid-Max Havelaar-koffie bestaat uit:
een minimumprijs
een Fairtrade-premie bovenop de marktprijs of minimumprijs
een premie voor biologische varianten.
De minimumprijs is voor de producent. De premie is voor de coöperatie. Daarin beslissen de boeren democratisch over de besteding van premies. Het gaat om sociale en economische investeringen in de gemeenschap en de coöperatie. Denk aan scholen, medische voorzieningen, toegangswegen en gezamenlijke machines.
Eerlijke handel
Fairtrade-Max Havelaar bevordert eerlijke handel omdat een groter deel van de opbrengst van producten naar de boeren in ontwikkelingslanden gaat.
De telers krijgen gegarandeerd een vaste minimumprijs, om zeker te stellen dat de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie worden gedekt. Boven het minimum wordt de marktprijs gevolgd, maar altijd komt daar een kleine premie bovenop die wordt besteed aan de verbetering van de sociale situatie van de arbeiders. Hiernaast wordt zorgvuldig omgegaan met de rechten en de gezondheid van de arbeiders.
Keurmerkorganisatie
Stichting Max Havelaar en Fairtrade Labelling Organisation International,
Controle
Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en een sanctiebeleid: FLO-CERT.
Wat zegt dan zo'n keurmerk?
 • Boeren die oog hebben voor mens en milieu

 • Landbouwtechnieken die mens en milieu sparen: traceerbaarheid, bodemmanagement, veiligheid van werknemers en milieu

Slide 14 - Slide

UTZ Certified
UTZ Certified is een keurmerk voor koffie en andere producten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.
Het keurmerk UTZ Certified behoort tot de 10 topkeurmerken.
Wat betekent het UTZ Certified-keurmerk?
UTZ Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op koffie, thee, cacao (chocolade) en hazelnoten die afkomstig is van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders.
UTZ Certified is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.
UTZ Certified is een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen. De boeren ontvangen vaak een betere prijs, maar deze is niet gegarandeerd.
Meer dan de helft van alle koffie die in Nederland wordt verkocht heeft het UTZ-Certifiedkeurmerk.
Kenmerken
Voor boeren geldt een Code of Conduct, waarin alle regels staan waaraan ze zich moeten houden. Ze worden onder andere beoordeeld op:
Traceerbaarheid: consumenten kunnen zien waar het pak koffie precies vandaan komt
Bodemmanagement: de boeren worden gestimuleerd bij de teelt zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Boeren zijn verplicht voorzieningen te treffen voor het filteren van afvalwater en het composteren van koffiepulp.
Veiligheid van werknemers en milieu: de boeren betalen een rechtvaardig loon aan hun arbeiders en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.
Keurmerkorganisatie
UTZ Certified Foundation, kortweg UTZ.
Controle
Verschillende onafhankelijke organisaties, waaronder Control Union, CERES, SGS, IMO, Ecocert, sommigen daarvan zijn erkend door de Raad voor Accreditatie
Geef een voordeel van een keurmerk.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Keurmerkenwijzer geeft overzicht

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Link

This item has no instructions

Wat is waar over keurmerken
A
voedselveiligheidskeurmerken; Herkomst en kwaliteit; Gezondheidskeurmerken
B
Duurzaamheidskeurmerken; Herkomst en kwaliteit; Productkwaliteitskeurmerken
C
Duurzaamheidskeurmerken; Herkomst en kwaliteit; Gezondheidskeurmerken
D
Duurzaamheidskeurmerken; Herkomst en milieu; Gezondheidskeurmerken

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Welk keurmerk is dit?

A
Vinkje
B
EKO
C
Vegetarisch
D
Glutenvrij

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer kan vis het MSC-keurmerk krijgen?
A
Als het duurzaam is gevangen
B
Als het duurzaam is gekweekt
C
Als het biologisch is gekweekt

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Het keurmerk Certified Sustainable Palm Oil van de RSPO geeft aan dat minimaal ..% van de palmolie in een product duurzaam is geproduceerd.
A
85
B
90
C
95
D
100

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Welke kip kan het keurmerk "beter Leven met 3 sterren"krijgen?
A
Kip die geen groeiproblemen heeft gehad
B
Biologische kip
C
Kip die vrije uitloop heeft gehad
D
Scharrelkip

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wat is dit voor een keurmerk?
A
Biologisch keurmerk
B
Beter leven keurmerk
C
Ecologisch keurmerk
D
Fairtrade keurmerk

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Aan welk keurmerk zijn biologische producten herkenbaar?
A
Beter Leven keurmerk.
B
EKO-keurmerk.
C
Fairtrade-keurmerk.
D
UTZ-keurmerk.

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Hier zie je een.........
A
Keurmerk voor een veilige trap
B
Keurmerk voor veilige schoonmaakmiddelen
C
Keurmerk voor een veilig apparaat
D
Keurmerk voor een erkend vakman voor gas en elektriciteit

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Hier zie je een.........
A
Keurmerk voor een veilige trap
B
Keurmerk voor veilige schoonmaakmiddelen
C
Keurmerk voor een veilig apparaat
D
Keurmerk voor een erkend vakman voor gas en elektriciteit

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Slide 28 - Link

This item has no instructions

Opdracht 2: Keurmerk van jouw keuze
 1. Kies een keurmerk waar jij een goed gevoel bij hebt (niet persé voeding)

 2. Beschrijf in 1 A4:
  - Wat is het doel van dit keurmerk?
  - Op welke producten zie je dit keurmerk terug?
  - Welke specifieke eisen worden er gesteld aan dit keurmerk?
  - Geef bij elke eis aan wat jouw mening hierover is

 3. Je bepaalt zelf hoe de de beschrijving van het keurmerk eruit komt te zien (tekst, visueel, poster, ....)

Slide 29 - Slide

https://www.duurzaamheidswijzer.nu/wp-content/uploads/2020/10/Spread-Duurzaamheidswijzer_Apeldoorn_235x315.pdf

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen behaald? 
 • Jij kunt uitleggen op welke manier een keurmerk toegekend wordt
 • Jij kunt verschillende keurmerken benoemen
 • Jij kunt beschrijven op welke manier een keurmerk wordt beoordeeld 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions