Thema Mens en Milieu 4A

Thema Mens en  Milieu
over o.a. de klimaatverandering en nog meer.
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 40 slides, with text slides and 22 videos.

time-iconLesson duration is: 360 min

Items in this lesson

Thema Mens en  Milieu
over o.a. de klimaatverandering en nog meer.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Basisstof 1 De mens en het milieu
 • Milieu: omgeving waarin de mens leeft.
 • Bestaat uit:
  * lucht
  * water
  * bodem 

Slide 3 - Slide

Milieuproblemen
 • Vervuiling
 • Uitputting van de bodem, energiebronnen, etc.
 • Aantasting omgeving
 • Overbevolking
 • Verdwijnen biodiversiteit
 • Ontbossing
 • Klimaatverandering 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Basisstof 2 Voedselproductie
 • Landbouw:
  * Akkerbouw
  * Tuinbouw
  * Veeteelt
 • Bemesting:
  * Kunstmest
  * Stalmest 

Slide 6 - Slide

Bestrijdingsmiddelen
 • Biologische bestrijdingsmiddelen: inzetten van natuurlijke vijanden
 • Pesticiden: selectief en niet-selectieve varianten.
 • Accumulatie

Slide 7 - Slide

Genetische modificatie
 • Een organisme veranderen.
 • Organisme met veranderde genen heten gm-organismen of transgeen organismen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Basisstof 3 Landbouw in Nederland
 • Monocultuur: akkerbouwers die maar één soort gewas verbouwen.
 • Intensieve veehouderij: weinig grond en veel dieren.
 • Tuinbouw: tuinbouw in de open grond, glastuinbouw, biologische tuinbouw. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Link

Basisstof 4 Energie
 • Fossiele brandstoffen: aardgas, aardolie en steenkool. Ontstaan uit dode resten van planten en dieren. 
 • Kernenergie: ontstaat door het splitsen van atoomkernen.
 • Duurzame energie: zonne-energie, windenergie, waterkracht, energie uit biomassa.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Basisstof 5 Klimaat
 • Broeikaseffect: het tegenhouden van de warmte-uitstraling.
 • Versterkt broeikaseffect: door de verbranding van fossiele brandstoffen neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toe, hierdoor neemt de broeikaseffect toe. 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Basisstof 6 Het water
 • Zelfreinigend vermogen van water: oppervlaktewater is in staat zichzelf te reinigen van de organische afvalstoffen.
 • Waterbloei: voor vermesting kunnen sommige waterplanten enorm uitbreiden. daarbij verdringen ze andere waterplanten. Door sterke algengroei krijgt het water een groene kleur. Vooral door een overvloed aan fosfaat en nitraat ontstaat waterbloei. 

Slide 27 - Slide

Waterzuivering

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Basisstof 7 Uitstoot en afval
 • Lucht: fijnstof
 • Bodem : bodemsanering het schoonmaken van vuile grond.
 • Afval: 
  * recycling
  * composteren
  * verbranden
  * storten

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Link

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Slide 39 - Video

Slide 40 - Link