Frysk

Frysk
1 / 12
next
Slide 1: Slide
FriesFryskMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Frysk

Slide 1 - Slide

Dizze les
- Werhelling oe klanken
- Werhelling  kapkes
- Werhelling streekje op de u
- Húswurk meitsje

Slide 2 - Slide

 'oe' of 'û'
 • De letter klinkt as in -oe klank.
 • Hat it Nederlânsk in oe dan yn it Frysk ek.
          b.g. boek, doek
 • Is dat net sa dan in û
           b.g. dûs, drûch, 
 • De 'oe' kin ek útsprutsen wurde als twaklank, dan skriuwe wy ek -oe:
  > boer, fjoer, djoer, bestjoer
 • foar in N altyd in û

Slide 3 - Slide

Set oer:
Het huis is duur.

Slide 4 - Open question

Hokker wurd is goed skreaun
A
boek
B
hoes
C
droech

Slide 5 - Quiz

Kapke
 • In kapke makket de klank langer en nasaal
        lân, rêst, kâld, bôle
 • Trije wurden sûnder kapke op de E:     bern, feferzen, gers

 • Let op! By it langer meitsjen fan wurden kin it kapke fuortfalle!  
          b.g. hân - hannen   

Slide 6 - Slide

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
bôle, bêrn, hannen
B
bed, gers, beferzen
C
Sân, sted, bern
D
Bern, hân, bêd

Slide 7 - Quiz

Hokker wurden binnen goed skreaun
A
minut
B
ruten
C
yndividú
D
lju

Slide 8 - Quiz

Húswurk meitsje
Taalles: oer de N en de W
Taalles: lienwurden en interferinsjes
Taalles: De ei en de ij
Trends les 2: It nijs
Trends les 3:  miljeu, doursumens en enerzjy
Trends les 4: Maile yn it Frysk

Slide 9 - Slide

ei/ij
 • De klanken IJ en EI wurde beide brûkt - moatst gewoan leare!

 • Op ’e Klaai sprekke se de EI oars út as yn ‘e Wâlden
  > Is de útspraak op ’e klaai en yn ’e Wâlden gelyk, dan skriuwe wy: ij

 • Wurdt itselde wurd op ’e klaai útsprutsen mei in ''ai/oi'' en yn ’e Wâlden
    mei in ij, dan skriuwe wy: ei

Slide 10 - Slide

Set oer:
Er zijn drie nieuwe aardbeien.

Slide 11 - Open question

De regels -w en -iuw
 • De -w skriuwe wy altyd yn kombinaasje mei -iuw:
  >
  bedriuw, iuw, liuw, skriuwe

 • De tusken-w wurdt alinne brûkt om twa lûden út elkoar te hâlden:
  (foar in medeklinker noait in -w)

  > De broek is blau - de blauwe broek

 • Oan ‘e ein fan in wurd noait in -w                               
  --> blau, frou, grou

Slide 12 - Slide