VZ3D0A en VZ3D0B Begeleiden deel 1


BEGELEIDEN  DEEL 1  Periode 3 week 1
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen B1-K1-W3
1 / 22
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


BEGELEIDEN  DEEL 1  Periode 3 week 1
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen B1-K1-W3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
1. Begeleidingsmethode en stijl
2. Begeleidingsgebieden
3. Niveaus van begeleiden
4. Valkuilen bij begeleiden
5. Opdracht in twee- of drietallen
   ( volgende week terugkoppeling)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie = een manier van kijken naar iets
je hebt een kijk, een mening over iets
visie is aanverandering onderhevig

- instellingsvisie
- professionele visie
- persoonlijke visie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethode


Systematische manier om van een begin naar een eindsituatie toe te werken


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf 2 kenmerken uit de visie van jouw instelling

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Slide 6 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

Begeleidingsgebieden
Het voeren van gesprekken
Het uitvoeren van verzorgende taken
Het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten
Het scheppen van een uitdagende, prettige omgeving

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van begeleiden
1, de cliënt
2. de situatie
3. de begeleider

Slide 9 - Slide

Tijdens het werken met cliënten heb je 3 niveaus waarop je de begeleiding kunt afstemmen. Wanneer zich een probleem voordoet of wanneer je een bepaald doel wilt bereiken, kun je de begeleiding afstemmen op de cliënt, op de situatie of op jezelf.
1) de cliënt
2) de situatie
3) de begeleider
Traditionele Begeleidingsstijlen
- Autoritair
-Autoritatief (democratisch)
- Permissief (Laisser-faire)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bij de autoritaire begeleidingsstijl
A
Bepaalt de begeleider wat er moet gebeuren
B
staat de client centraal
C
Staat de situatie centraal
D
heeft de client veel keuzes

Slide 11 - Quiz

De begeleider: 
Controleert
Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
Stelt hoge eisen aan de cliënt
Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels

De autoritaire begeleidingsstijl:
(2 antwoorden juist)
A
stimuleert de cliënt tot actie
B
is gericht op het naleven van regels en overdragen van vaardigheden
C
stelt hoge eisen aan de cliënt
D
geeft de cliënt het gevoel dat hij geaccepteerd wordt

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Controle en gehoorzaamheid horen bij:
A
de permissieve begeleidingsstijl
B
de autoritatieve begeleidingsstijl
C
de democratische begeleidingsstijl
D
de autoritaire begeleidingsstijl

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

De democratische/autoritatieve begeleidingsstijl

1. begeleider communiceert veel met de cliënt
2. probeert aan te sluiten bij de belevingswereld
3. Neemt de mening van de cliënt serieus
4. biedt een gevoel van veiligheid en acceptatie
5. stelt passende eisen  bij situatie en mogelijkheden
6. toon responsief gedrag

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Noem 2 voorbeelden van goed gedrag van een begeleider die passen bij een democratische begeleidingsstijl

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

timer
1:00
Waar denk je aan bij de
Permissieve/laissez faire stijl?

Slide 16 - Mind map

De begeleider:
Stelt weinig eisen en regels
Stelt zich terughoudend op en wacht af met welke behoefte de cliënt komt
Geeft de cliënt het gevoel dat hij veilig en geaccepteerd is
Controleert niet of nauwelijks of er aan eisen en regels wordt voldaan
Toont responsief gedrag en heeft oog voor de behoeften, verlangens en wensen van de cliënt

Indeling OHIO State University
Instrumenteel begeleiden
Behalen van resultaat met als doel meer of zelfstandig functioneren
Ondersteunend begeleiden
Gericht op welbevinden van de client
Participerend begeleiden
Begeleider en client delen informatie en macht. Bevordert welbevinden van de client en de kwaliteit van het begeleidingsproces.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Welke valkuilen zijn er als je iemand begeleid? (meerdere antwoorden)
A
Overschatting
B
Onderschatting
C
Te veel gericht op problemen
D
Geen doelen geformuleerd

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Situationeel leidinggeven
Situationeel begeleiden gaat over het toepassen van de juiste benaderingswijze voor het begeleiden van cliënten in uiteenlopende situaties. Het gaat over dialoog gestuurd werken en continu aansluiten bij de veranderende situatie van de cliënt. Zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.

Slide 19 - Slide

Het model stelt dat de meest effectieve leiderschapsstijl situatie-afhankelijk is, zoals van het ontwikkelingsniveau van de groep waaraan leiding wordt gegeven.
Opdracht begeleidingsmethodieken ( in twee- of drietallen)
1. Kies uit de volgende pagina één begeleidingsmethodiek uit
2. verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Maak 3 power point slides met daarin de volgende informatie:
- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
 praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
Lever de opdracht in teams in voor  23-09-2021

Maak 2 Quizvragen over de methodiek met 2 antwoorden  en mail deze naar de docent

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C
17. Een andere methode die je op internet hebt gevonden

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

TIPS VOOR BRONNEN:
www.gentleteaching.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fh9oCYdMsz8
https://www.communicatiemethodenemb.nl/methoden/overige-methoden/basale-stimulatie/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/belevingsgerichte-zorg-oiv-eiv
https://btsg.nl/validerende-benadering/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/realiteit-orientatie-benadering-methode-stimuleren-denkvermogen-dementie-oiv
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/heijkoop-video-observeren-methode-oiv-eiv


Slide 22 - Slide

This item has no instructions