VWO 4 Thema 6 Mens en milieu B5 Natuurbescherming

Thema 6 Mens en Milieu
B5
Natuurbescherming
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 Mens en Milieu
B5
Natuurbescherming

Slide 1 - Slide

Leerdoelen en begrippen B5
  • Je kunt maatregelen voor natuurbehoud, natuurbeheer en natuurontwikkeling en aangeven of je deze maatregelen aanvaardbaar vindt

Begrippen:
natuurbehoud, natuurbeheer, natuurontwikkeling, versnippering, Natuurnetwerk Nederland, Ecologische Hoofdstructuur, ecoduct, faunapassage, Rode Lijst


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Natuurbehoud
Maatregelen om natuur te behouden of te handhaven

Bijvoorbeeld nadenken over hoe steden groeien of het opkopen van natuurgebieden

Slide 5 - Slide

Natuurbeheer
Menselijk ingrijpen ten behoeve van optimale leefomstandigheden voor planten en dieren

Bijvoorbeeld successie voorkomen door grazers in een gebied te laten (zoals in de Oostvaardersplassen) of maaien en afvoeren van hooiweiden om ze te verschralen of aanplanten oeverbegroeiing

Slide 6 - Slide

Enkele voorbeelden van natuurbeheer
Nieuwsbericht:
https://nos.nl/artikel/2166030-1440-damherten-afgeschoten-in-jaar-tijd-in-waterleidingduinen.html

Voorbeeld van Agentschap Natuur en Bos in België:

Van dit agentschap zijn 
meer video's te vinden

Slide 7 - Slide

Natuurontwikkeling
Natuur beïnvloeden door eerst menselijk ingrepen te doen en daarna de natuur haar gang laten gaan.

Bijvoorbeeld een bepaald ecosysteem te laten ontstaan, ruimte voor de rivier om buiten oevers te treden


Filmtip: De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen

Slide 8 - Slide

Natuur in Nederland??
Bijna geen natuurlijke ecosystemen in Nederland

Nederland is versnipperd door wegen

Slide 9 - Slide

Versnippering natuur
Verbinden natuur

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Wettelijke basis voor natuurbescherming
- Natuurbeschermingswet
- Boswet 
- Faunawet

Rode lijst: dieren en plantensoorten die uitgestorven zijn of met uitsterven worden bedreigd in Nederland. 
Maar opname in Flora- en faunawet nodig anders niet beschermd

Slide 14 - Slide

Maak opdracht 49 t/m 55
Klaar?
Lees de context 'De Oostvaardersplassen' door en 
maak opdracht 56

Slide 15 - Slide

Check je leerdoelen!

  • Oefen de begrippen met de Flitskaarten

  • Controleer je leerdoelen met Test Jezelf
 
  • Maak de Samenhang, oefentoets en Examentrainer

Slide 16 - Slide

Klaar met B5?
Maak de volgende 9 vragen over Thema 6
+
oefentoets 

Slide 17 - Slide

1. Noem 3 verschillende ecosysteemdiensten

Slide 18 - Open question

2a. Wat houdt duurzaamheid in?
b. Noem een voorbeeld van een circulaire economie.

Slide 19 - Open question

3. Je kunt bio-ethanol (een biobrandstof) winnen uit maisplanten. Op sommige plaatsen worden grote maisvelden gebruikt voor het maken van bio-ethanol.
a. Leg uit dat dit niet duurzaam is.
b. Geef een voorbeeld van een duurzame manier van biobrandstofwinning.

Slide 20 - Open question

4. Leg uit hoe het verbranden van fossiele brandstoffen bijdraagt aan het versterkt broeikaseffect.
Gebruik in je antwoord de termen: langlopende en kortlopende
koolstofkringloop.

Slide 21 - Open question

5. Er staan veel vlinderbloemige planten op een stuk grond. De bodem is erg nitraatarm.

a. Leg uit hoe de plant toch aan nitraat als voedingsstof kan komen, schrijf de stappen op.
b. Leg uit hoe het heet als wortelknolletjesbacterien de stikstof weer opnemen in de bodem.
c. Stel er is veel zuurstof aanwezig. Zal dit proces (zoals bij a en b beschreven) sneller, langzamer of even snel lopen? Waarom?

Slide 22 - Open question

6. Noem 3 nadelen van het gebruik van een pesticide

Slide 23 - Open question

7. Een boer verbouwt op zijn grond een monocultuur en gebruikt pesticiden.
Leg uit hoe hij kan switchen naar biologische landbouw. Noem 3 kenmerken.

Slide 24 - Open question

8. In een sloot zit heel veel waterbloei. De boer in de buurt stort heel veel mest op zijn land.
Leg uit hoe overbemesting kan leiden tot een sloot zonder leven erin.

Slide 25 - Open question

10. Natuurnetwerk Nederland zet zich in voor het natuurbeheer in Nederland.
Geef voorbeelden van hoe ze dat doen.

Slide 26 - Open question

Slide 27 - Link

Hoeveel procent score had je bij de laatste oefentoets?

Slide 28 - Open question

Maak opdracht 40 t/m 47
Klaar?
Lees de context 'Energie uit zeewier' door en 
maak opdracht 48

Slide 29 - Slide

Check je leerdoelen!

  • Oefen de begrippen met de Flitskaarten

  • Controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 30 - Slide

Er staan op www.biologiepagina.nl ook nog drie toetsen met Examenvragen over Mens en milieu...
Welke vragen uit deze toetsen vond je lastig en zou je willen bespreken volgende week?

Slide 31 - Open question