Palliatieve training 1: Inleiding in de palliatieve zorg

Palliatieve training 
Inleiding in de palliatieve zorg
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Palliatieve training 
Inleiding in de palliatieve zorg

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Programma
- Kennis en (persoonlijke) ervaring in het verlenen van palliatieve zorg 
- Kennis maken 
- Verschillende fases in de palliatieve zorg en de daarbij 
   voorkomende symptomen
- Presentie theorie
- Feiten en Fabels over Morfine 
- Zorgpad Stervensfase
- Palliatieve sedatie 
- Euthanasie


Slide 3 - Slide

Doel
Het doel van deze scholing is het verbreden van de kennis in de palliatieve zorg zodat deze toegepast kan worden in de praktijk.

- Herkenning van de verschillende fases zodat hierop geanticipeerd kan worden.
- Het toepassen van presentie 
- Kennis over gebruik van morfine
- Kennis over palliatieve sedatie en euthanasie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Ik heb regelmatig te maken met palliatieve cliënten op de afdeling waar ik werkzaam ben
A
Ja
B
Nee
C
Nee, maar wel eerder op een andere afdeling

Slide 6 - Quiz

Palliatieve zorg is een thema dat regelmatig aan de orde is in het MDO en/of cliënt evaluatie
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 7 - Quiz

Wie ben je en waar
werk je?

Slide 8 - Open question

Wat versta je onder palliatieve zorg

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Palliatieve fase
- Het moment waarop duidelijk wordt dat genezing niet (meer)       mogelijk is.
- Niet altijd makkelijk te markeren..., bij oncologische patiënten     vaak makkelijker dan bij chronische zieke.
- Markeren door de 'surprise question' van Murray

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is het verschil tussen de palliatieve fase en de terminale fase

Slide 13 - Open question

Palliatieve zorg en Positieve gezondheid

De positieve gezondheidsbenadering lijkt goed aan te sluiten bij de palliatieve zorg, waarbij het begrip gezondheid in beide concepten breed opgevat wordt en eigen regie centraal staat. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Presentie theorie (van Andries Baart)
Wat is presentie
 1. Zorg dat je erbij bent (met je hoofd, lijf en handen)
 2. Relatie opbouwen (professioneel met vriendschappelijke kenmerken)
 3. Streef naar aansluiten (taal, niveau etc.)

Met iemand zijn, er voor iemand zijn!

Slide 16 - Slide

Wat zijn de meest voorkomende
ziektebeelden waar mensen aan komen te overlijden?

Slide 17 - Open question

Symptomen 
Let op vier dimensies (integraal)
1. Lichamelijk
2. Psychisch
3. Sociaal
4. Spiritueel
Patiënten hebben gemiddeld last van zes symptomen tegelijkertijd!
 

Slide 18 - Slide

Symptomen Terminale fase
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Misselijk & Braken
 • Dyspnoe
 • Obstipatie
 • Ileus
 • Delier
 • Angst
 • Depressie

Slide 19 - Slide

Morfine 
feiten en fabels

Slide 20 - Slide

 • Morfine werkt niet verslavend
 • Van morfine heb je steeds meer nodig
 • Morfine werkt levensbekortend
 • Morfine veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden
 • Van morfine wordt je suf

Slide 21 - Slide

De Stervensfase
De laatste 72 uur van iemands leven. Duurt in principe niet langer dan 3 dagen.
Slide 22 - Slide

Symptomen Stervensfase
Niet of nauwelijks meer eten en drinken
Ernstige vermoeidheid en verzwakking leidend tot volledige bedlegerigheid
Verminderde urineproductie
Snelle, zwakke pols
Koud aanvoelende, soms cyanotische extremiteiten, lijkvlekken
Spitse neus (de huid over neus en jukbeenderen verstrakt)

Slide 23 - Slide

Vervolg Symptomen Stervensfase
Verminderd bewustzijn, vaak tot uiteindelijk volledig verlies van    
            bewustzijn enkele uren voor het overlijden
Toenemende desoriëntatie, soms gepaard gaand met      
             hallucinaties en terminale onrust 
            (‘terminal restlessness' =  terminaal delier)
Hoorbare, reutelende ademhaling
Onregelmatige ademhaling kort voor overlijden 
            (Cheyne-Stokes- ademhaling)

Slide 24 - Slide

 Zorgpad Stervensfase
Vanuit het kwaliteitskader
*zorgdossier
*checklist
*evaluatie-instrument

Verdieping vind plaats in een andere module/scholingSlide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Palliatieve Sedatie
Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-
= Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase
- continue sedatie
- kortdurend of intermitterend (bv `s nachts)
Doel is het verlichten van lijden dmv verlagen van bewustzijn 
Bij ondraaglijk lijden door onbehandelbare (refractaire) symptomen
- arts bepaald vanuit professionaliteit of een symptoom onbehandelbaar is
- randvoorwaarde; het overlijden wordt binnen 1-2 weken verwacht 

Besluitvorming wordt beïnvloed door veel factoren (opvatting over 'goed sterfbed', hoeveelheid symptomen, draagkracht-draaglast cliënt/mantelzorg, lichamelijke uitputting)


Slide 27 - Slide

Aandacht palliatieve sedatie
• Psychosociale zorg voor cliënt/bewoner en naasten.
• Voorlichting geven over sedatie, aan zowel cliënt/bewoner en naasten als overige hulpverleners en betrokkenen over afspraak diepe sedatie? of mogelijkheid om wakker te worden.
• Afspraken maken over 'afscheid' nemen
• Assisteren arts bij sedatie
• Verpleegtechnisch handelen - subcutane toediening (Midazolam via
   vlindernaald) intermitterend of via pomp
• Evaluatie comfort cliënt/bewoner - start Zorgpad Stervensfase


Slide 28 - Slide

Continue sedatie versus euthanasie

Slide 29 - Slide

Euthanasie
Opzettelijk levensbeëindigende handelen door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek.
 
Zorgvuldigheidseisen arts:
 •  Vrijwilligheid bij de patiënt
 •  Herhaald en weloverwogen verzoek
 •  Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
 •  Een andere arts moet geraadpleegd zijn (SCEN)
 •  Arts moet melding maken, regionale toetsingscommissie zal toetsen of er zorgvuldig is     gehandeld
Als hieraan niet wordt voldaan is Euthanasie strafbaar 

Slide 30 - Slide

Samenvatting
 1. Huidige kennis in de palliatieve zorg.
 2. Verschillende fases in de palliatieve zorg en de daarbij voorkomende symptomen 
 3. De Presentie theorie en de meerwaarde hiervan
 4. Morfine en de Feiten en Fabels hiervan
 5. In het kort even gehad over het Zorgpad Stervensfase
 6. Wat palliatieve sedatie is en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn.
 7. Euthanasie en de verschillen met betrekking op palliatieve sedatie

Slide 31 - Slide

Wat vonden jullie van deze scholing
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Slide 33 - Slide