palliatieve zorg

Palliatieve en terminale zorg, euthanasie, wetten mbt sterven, versterving 
Sterf stijlen / coping 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Palliatieve en terminale zorg, euthanasie, wetten mbt sterven, versterving 
Sterf stijlen / coping 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Het volgende  lied is door Kinga Ban gezongen terwijl ze terminaal ziek was. Ze heeft bortkankergehad, was echtgenote, moeder van 3 kinderen en  zangeres bij de  groep Sela.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

doel van deze les:
aan het einde van deze les:
- Weten jullie het verschil tussen terminale zorg en palliatieve      zorg.
- Weten jullie welke wetten van toepassing zijn op dit onderwerp
- Kennen jullie de term versterving  
-  Weten jullie wat palliatieve sedatie inhoud.
- Hebben jullie  kennis van sterfstijlen / Coping 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

 jullie ervaringen ?
Al eens een overlijden van dichtbij meegemaakt , prive of in je BPV ? 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op?
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
voorbereiden op een operatie

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

wat weet je al over palliatieve zorg

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

definitie palliatieve zorg:
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Het verschil tussen palliatieve fase en terminale fase is dat bij palliatieve fase het nog jaren kan duren voordat iemand overlijdt. Terwijl bij de terminale fase het overlijden op korte termijn is (3 maanden of korter)

Op de site van Pallialine van IKNL zijn richtlijnen te vinden en 
gratis app PalliArts 
4 fasen
1 ZIEKTEGERICHTE PALLIATIE
De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is.
2 SYMPTOOMGERICHTE PALLIATIE
De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. Door de voortschrijdende ziekte verzwakt de cliënt en wordt hij minder mobiel. De symptomen die onder controle waren verergeren en er kunnen nieuwe klachten of problemen ontstaan. In deze fase worden beslissingen rondom het levenseinde genomen, bijvoorbeeld het wel of niet toepassen van behandelingen of het wel of niet reanimeren of het wel of niet naar het ziekenhuis gaan bij een calamiteit.
Deze fases lopen vaak tegelijk .  Behandeling en verlichting 


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

3 PALLIATIE IN DE STERVENSFASE
In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts een paar dagen, de laatste dagen voor het overlijden.
4 NAZORG
De nazorg voor naasten na het overlijden van de client wordt meestal ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. De naasten hebben tijd en ruimte nodig om het overlijden van hun dierbare te verwerken. Soms hebben ze behoefte aan ondersteuning, denk hierbij aan gesprekken.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Weet jij wat versterving is ?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Versterving 
Versterven is het verschijnsel dat een zorgvrager, als onderdeel van het normale stervensproces, geleidelijk en vaak zonder duidelijke reden steeds minder gaat eten en drinken en ten slotte overlijdt.
Stelling : Versterven is een humane wijze van sterven 


Wie beslist of wel of geen kunstmatige voeding en vocht toegediend gaat worden ? Welke wet is hier van toepassing ? 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

welke kwaliteiten heb je nodig als verpleegkundige in de palliatieve zorg? 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

terminale zorg is gericht op
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
stervensbegeleiding

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

waar staat palliatieve sedatie voor?
A
verhogen van bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt
B
om kwaliteit van sterven te verbeteren
C
om kwaliteit van leven te verbeteren
D
verlagen van het bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

wat is volgens jullie verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie?

Slide 19 - Open question

mogelijke veranderingen tijdens sedatie; 
transpireren, urineproductie, mond open, onrustig slapen- met mond open ( denk aan lip/mondverzorging) , onrustige ademhaling ( nog geen Cheyne Stokes), 

Slide 20 - Video

Euthanasie gebeurt meestal in 2 stappen.
- De eerste stap is het verwekken van een coma doormiddel van barbituraten
- De 2e stap is het toedienen van een spierverslapper. Hierdoor worden de ademhalingsspieren plotseling verlamd. De patiënt stopt hierdoor dus met ademen. Na gemiddeld 5 tot 10 minuten is de patiënt overleden. 
Wetten mbt sterven 
In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding wordt euthanasie als volgt omschreven: ‘Het op verzoek van een zorgvrager toepassen van levensbeëindiging door een arts.’ Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor de wet onder euthanasie. De patiënt neemt dan zelf dodelijke medicijnen in. sinds 2002 van toepassing 
De Wet op de lijkbezorging beschrijft wat er moet gebeuren met een persoon nadat deze dood is geboren of is overleden.
De regels over orgaandonatie staan in de Wet op de orgaandonatie (WOD). Bij orgaandonatie staat iemand na zijn overlijden organen of weefsels af voor transplantatie. 
Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

in welke situatie kan Euthanasie aangevraagd worden?

Slide 23 - Open question


6 zorgvuldigheidseisen:
1. vrijwillig en goed over nagedacht 
2. uitzichtloos en ondraaglijk lijden
3. informeren over de situatie en vooruitzichten
4. geen redelijke andere oplossing 
5. Raadplegen onafhankelijke arts
6. Medisch zorgvuldige uitvoering
zorgvuldigheidseisen 
Artsen moeten zich aan de volgende zorgvuldigheidseisen houden:
Er is sprake van lichamelijk of psychisch lijden dat de zorgvrager zelf ondraaglijk vindt.
Het verzoek om de dood moet van de zorgvrager zelf komen en het moet echt zijn eigen keuze zijn.
Het verzoek is niet in een opwelling gedaan. Zowel het lijden als het verlangen naar de dood zijn duurzaam (blijvend).
De zorgvrager heeft een goed inzicht in zijn medische situatie en de vooruitzichten. Hij kent ook de eventuele andere mogelijkheden. Hij heeft nagedacht over wat voor hem het beste is. Zo heeft hij zijn keuze gemaakt.
Er is geen redelijke andere oplossing om de situatie te verbeteren.
De arts beslist niet alleen om mee te werken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hij moet altijd met een collega overleggen. Bij geestelijk lijden moet deze collega een psychiater zijn die ook zelf de zorgvrager onderzoekt.
Bij de beslissing om hulp te verlenen is altijd een arts betrokken. Die zal het te gebruiken middel voorschrijven en toedienen.
De arts moet de euthanasie of hulp bij zelfdoding op een medisch zorgvuldige manier uitvoeren.
De arts moet een goed gedocumenteerd, schriftelijk verslag maken.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat zal de reden zijn dat het van belang is om je eigen gedachten over sterven te weten wanneer je in de zorg werkt?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Het doel van stichting Stem ? 
Onze bedoeling

…dat mensen in hun laatste levensfase de mogelijkheid hebben om deze fase te leven zoals zij dit willen.
…dat naasten dichtbij en in contact met hun geliefden kunnen zijn en de ruimte krijgen in wat voor hen belangrijk is.
…dat degene die gaat sterven en naasten zich kunnen voorbereiden op het levenseinde en de naasten ook op de periode na het verliezen van hun dierbare. Dit kan ook voor de professional gelden.
…dat professionals en vrijwilligers zich bewust zijn van hun eigen waarden met betrekking tot hun laatste levensfase, en hun eigen primaire manier van denken, voelen en handelen.
…dat professionals en vrijwilligers kunnen aansluiten bij dat wat voor de zorgvrager en naasten belangrijk is.
…dat professionals en vrijwilligers gebruik maken van passende communicatie zodat kwaliteit wordt toegevoegd voor alle betrokken

https://www.stichtingstem.info/stichting-stem/visieen.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Sterf stijlen 


https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij
https://www.stichtingstem.info/welk-type-ben-jij/proactief

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

extra informatie voor verdieping:
https://www.youtube.com/watch?v=3rYyxsZyrEI besluitvorming in de palliatieve zorg 
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/zingeving/levenseinde-dood 
 
zorgpad: https://www.youtube.com/watch?v=19QxNHHN6YE van ZONMw

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions