H2 Jongeren oefentoets

H2 jongeren
oefentoets
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H2 jongeren
oefentoets

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Bij socialisatie leer je je te gedragen volgens de regels van een groep of samenleving.
2. School, werk en media zijn voorbeelden van organisaties die invloed hebben op je gedrag.

A
1 is juist, 2 is onjuist
B
1 is onjuist, 2 is juist
C
1 en 2 zijn beide juist
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 3 - Quiz

Welke antwoord ontbreekt in beide zinnen? (1 antwoord mogelijk)

1. Door het maken van wetten heeft de overheid invloed op …………..
2. In gezinnen dragen de oudere kinderen bij aan …………. van de jongere kinderen

A
de cultuur
B
het werk
C
de socialisatie
D
de aangeboren eigenschappen

Slide 4 - Quiz

Welke uitspraak past het best bij de nurture-aanhangers?
A
Zonder aanleg word je geen wereldkampioen
B
Door hard te trainen kun je in de sport heel ver komen
C
Voetbaltalent is aangeboren, dat kun je nauwelijks aanleren
D
Ook al train je elke dag, zonder talent word je geen topvoetballer

Slide 5 - Quiz

Als Premier Rutte een foto op insta zet van zichzelf in een strakke zwembroek, liggend op het strand, dan is er sprake van
A
rolgedrag
B
roldoorbrekend gedrag
C
rolbevestigend gedrag
D
een vooroordeel

Slide 6 - Quiz

Wat kun je het beste invullen in onderstaande zin het beste?

Er is sprake van …………...................................als een fabrieksdirecteur zelf achter de lopende band gaat staan.
A
zelfbescherming
B
rolbevestigend gedrag
C
roldoorbrekend gedrag
D
asociaal gedrag

Slide 7 - Quiz

Wat is een goed voorbeeld van rolgedrag?
A
Een bankdirecteur gaat op de fiets naar zijn werk
B
Een leerling haalt een hoog cijfer door te spieken
C
Een leerling zegt tegen anderen dat hij niet hard heeft geleerd voor een toets
D
Een wiskundeleraar laat een tattoo zetten

Slide 8 - Quiz

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Met identiteit bedoelen we dat de internalisatie is afgerond.
2. Iemand zegt: ´Ik ben gelovig.´ Hij spreekt dan over zijn internalisatie.

A
1 is juist, 2 is onjuist
B
1 is onjuist, 2 is juist
C
1 en 2 zijn beide juist
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 9 - Quiz

Welk woord is weggelaten?

Het ………….............................. van andere normen en waarden, heeft te maken met tolerantie.

A
accepteren
B
verwerpen
C
bestrijden
D
belachelijk maken

Slide 10 - Quiz

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Asociaal gedrag is een vorm van abnormaal gedrag.
2. Als je iemands normen niet meer begrijpt, dan noem je zijn/haar gedrag vaak abnormaal.

A
1 is juist, 2 is onjuist
B
1 is onjuist, 2 is juist
C
1 en 2 zijn beide juist
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 11 - Quiz

Welke stelling is juist?

1. Bij polarisatie staan twee groepen scherp tegenover elkaar.
2. Als mensen in de samenleving verschillende meningen hebben over Zwarte Piet, kan dat tot polarisatie leiden.

A
Alleen stelling 1 is juist
B
Alleen stelling 2 is juist
C
Beide stellingen zijn juist
D
Beide stellingen zijn onjuist

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Video

Welke stelling is juist?

1. De plaats waar je woont of vandaan komt speelt een rol bij het ontstaan van een groepsgevoel.
2. Een geloof speelt geen rol bij groepsgevoel.

A
Uitspraak 1 is juist, uitspraak 2 is onjuist
B
Uitspraak 1 is onjuist, uitspraak 2 is juist
C
Beide uitspraken zijn juist
D
Beide uitspraken zijn onjuist

Slide 14 - Quiz

Je spreekt op internet met verschillende mensen af om naar de première van een nieuwe serie te gaan. Dan is er sprake van groepsgevoel op basis van:
A
plaats
B
belangen
C
interesses
D
jongerencultuur

Slide 15 - Quiz

Een whatapp groep met alle buurtbewoners is een voorbeeld van:
A
sociale controle
B
sancties
C
Imitatie
D
Identificatie

Slide 16 - Quiz

Leren hoe je je binnen een groep moet gedragen, noem je:
A
Socialisatie
B
Internalisatie
C
Imitatie
D
Sanctie

Slide 17 - Quiz

1. Aangeleerde normen en waarden die vanzelfsprekend zijn geworden, noemen we ...
A
Cultuur
B
Socialisatie
C
Internalisatie
D
Identiteit

Slide 18 - Quiz

Wanneer jij beleefd bent tegen ouderen is dat waarschijnlijk...................?
A
nature
B
sociale cohesie
C
internalisatie
D
polarisatie

Slide 19 - Quiz

Cultuur bestaat uit:
A
normen, waarden gewoonten
B
normen, waarden, gewoonten en kenmerken
C
waarden, normen, gewoonten en tradities
D
normen, waarden, gewoonten en gedragsregels

Slide 20 - Quiz

Rechtvaardigheid, veiligheid, leefbaarheid en harmonie zijn voorbeelden van ....
A
waarden
B
belangen
C
normen
D
rechtsregels

Slide 21 - Quiz

Einde

Slide 22 - Slide