wike 16 harkje en sjen

Harktoets oare wike
Buorkje foar begjinners
1 / 30
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Harktoets oare wike
Buorkje foar begjinners

Slide 1 - Slide

5

Slide 2 - Video

02:42
Hoe wol Jelle Seerp in sûnere boaiem krije? (Hoe wil hij een gezondere bodem krijgen?)
A
met kunstmest
B
met chemische stoffen
C
met beide
D
met geen van beide

Slide 3 - Quiz

03:26
Hoefolle hinnen (hoeveel kippen) hat Jelle Seerp omrinnen?

Slide 4 - Open question

05:34
Wat is de nije funksje foar de grutte hinnen bûtendoar? (wat is de nieuwe functie van de grote kippen buiten?)

Slide 5 - Open question

07:16
Wat is no krekt de permakultuer?
Leg uit wat permacultuur voor deze boer inhoudt

Slide 6 - Open question

08:44
Wat jout Jelle Seerp foar ferbetterpunt oan Emiel?
Wat is het verbeterpunt voor Emiel?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

lees het eerste couplet van het gedicht. Hoe oud is de bril?

Slide 9 - Open question

Yn it Nederlânsk sizze wy 'grijze muis' as ien der wat saai by rint. Hoe wurdt Heit yn dit gedicht neamd? Wat betsjut dat?
Hoe wordt de vader in dit gedicht genoemd? (in het Fries) en wat betekent dat?

Slide 10 - Open question

In dit gedicht staat het woord "trendy"
Dit is een leenwoord uit het Engels.
Zoek de andere Engelse leenwoorden in de tekst!

Slide 11 - Open question

Wat willen ze met het gedicht zeggen?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

vertaal:
handschoenen

Slide 14 - Open question

vertaal:
schoenen

Slide 15 - Open question

vertaal:
zwembroek

Slide 16 - Open question

vertaal:
mode

Slide 17 - Open question

vertaal:
laars

Slide 18 - Open question

leer de woordjes alvast 
zet ze bijvoorbeeld in Quizlet!

Slide 19 - Slide

Ferlytsingswurdsjes


In het Fries maak je een verkleinwoord door er -ke, -je, -tsje of -sje achter te zetten.Als het woord eindigt op een klinker of b/f/m/p/r/s/w: -ke
oere - oerke
web - webke
fers - ferske
stap - stapke

Als het woord eindigt op ch/ge/k/ng(e)/nk: -je
baarch - baarchje
bank - bankje
jonge - jonkje


Als het woord eindigt op l/n/d/t: -(t)sje
boarstel - boarsteltsje
balkon - balkontsje
skepnet - skepnetsje


Slide 20 - Slide

Meitsje it wurd lytser:
Stap -

Slide 21 - Open question

Meitsje it wurd lytser:
balkon -

Slide 22 - Open question

Meartallen
It Frysk hat, lykas it Nederlânsk, meartallen dy’t einigje op -en of op -s.

Ek hat it Frysk meartallen dy’t ûnregelmjittich binne.

Slide 23 - Slide

Skriuw de wurden op yn it meartal:
oere

Slide 24 - Open question

Skriuw de wurden op yn it meartal:
ko

Slide 25 - Open question

Regels: 'oe' & 'û'
De 'oe' en 'û' sizze wy as in -oe klank

Haadregel:
Wy skriuwe altyd in 'û' (by in ienlûd)

Utsûnderingen: 
1: Hat it Nederlânske wurd -OE? Dan Frysk ek: 
     --> boek, koek, hoeke, broek

Slide 26 - Slide

Regels: 'oe' & 'û'
Doetiid (verledentijd) fan tiidwurden en mulwurden kinne -OE krije:
>  joech, groeven (foar in -N is dat in -û)


D
e 'oe' kin ek útsprutsen wurde als twaklank - dy skriuwe wy altyd mei -oe
> boer, fjoer, djoer


Slide 27 - Slide

Set oer:
Het huis is duur.

Slide 28 - Open question

Set oer:
droog

Slide 29 - Open question

Sykje in Frysk filmke op Youtube
Besjoch it en fertel yn de groep wêr't it oer gie.

Slide 30 - Slide