begeleid zorgvrager begeleiden van groepsprocessen thema 9

begeleiden van groepsprocessen
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

begeleiden van groepsprocessen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
De student kan de verschillende fasen van groepsvorming benoemen.
De student kan na deze les aangeven in welke fase een groep zit en waarom.
De student weet wat verstaan wordt onder primaire-, secundaire-, en formele-en informele groepen zijn
De student weet welke interventies hij kan inzetten om in een groep te zorgen voor een goede sfeer, het stimuleren van de interactie en betrokkenheid en natuurlijk iedereen evenveel aandacht geven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

opfrissen van eerdere  lesstof
begeleiden van een zorgvrager en zijn sociale omgeving

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
bezoek krijgen en een praatje maken
A
emotionele ondersteuning
B
gezelschap
C
informatieve ondersteuning
D
waardering

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
ergens heen gebracht worden, een boodschap die voor je gedaan wordt.
A
waardering
B
emotionele ondersteuning
C
instrumentele ondersteuning
D
informatieve ondersteuning

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
een folder van iemand krijgen of informatie hoe je iets het beste kan aanpakken
A
gezelschap
B
informatieve ondersteuning
C
instrumentele ondersteuning
D
waardering

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

welke ondersteunende interactie tav sociale steun is:
Je verhaal kunnen doen, begripvolle reacties, duwtje in de goede richting, gerustgesteld worden
A
gezelschap
B
waardering
C
instrumentele ondersteuning
D
emotionele ondersteuning

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

wat is het verschil tussen sociale steun en sociaal netwerk

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Met het SOFA-model kan je de verschillende rollen van een mantelzorger herkennen.

Welke van de onderstaande keuzes hoor NIET bij het SOFA model?
A
Samenwerken
B
Overnemen
C
Faciliteren
D
Afstemmen

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Kijk eens naar deze 4 rollen voor jou als verpleegkundige o.b.v de SOFA. Schrijf voor jezelf eens op wat jij concreet al doet in de zorg voor de mantelzorger. Maak onderscheid in de 4 rollen van jou. Wat kun je bedenken wat je zou kúnnen doen?
timer
15:00

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

wat is een groep?

Slide 11 - Mind map

gezamenlijk groepsdoel
groepsinteractie
machtsstructuur
groepsnormen 
groepsrollen
groepsindeling
primaire en secundaire groepen
formele en informele groepen
homogene en heterogene groep
in-group en out-group

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

primaire groep
Kenmerkt zich door
Persoonlijke en intieme relaties
( de sociale afstand tussen de leden is klein)
Emoties delen speelt een belangrijke rol
Bestaan langdurig

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

secundaire groep
de taak staat centraal
zakelijkere omgang (formeel)
groepslid: wat hij is en kan , dan om wie hij is
een ieder lid is vervangbaar
sociale afstand is groter en de betrokkenheid is minder.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

formele groep
doel, taken, regels en besluiten zijn vastgelegd
een ieder weet bij WIE hij voor WAT moet zijn
zijn georganiseerde groepen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

informele groep
geen organisatorische beperking( vriendengroep) 
Ze ontstaan vanuit een gemeenschappelijke belangstelling

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

homo gene groep
de aspecten van de groepssamenstelling zijn hetzelfde:
de sekse, 
de leeftijd
het beroep
de problematiek

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

heterogene groep

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

out group
in group

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

geef een voorbeeld van een primaire en een secundaire groep

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

plaats de voorbeelden bij de juiste groep, meerdere opties per voorbeeld zijn mogelijk
formele groep
informele groep
homogene groep
heterogene groep
primaire groep
secundaire groep
groep vrienden
Z4b04TOP klas
verpleegkundigen op interne afdeling
voetbalteam j.o 17
game groep

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

een groep functioneert op zijn best als: 
duidelijke structuur, waarbij ieder zich prettig voelt
doelstelling is voor een ieder duidelijk
een ieder conformeert zich met de formele en informele regels voor gedrag
de persoonlijke wensen, verwachtingen en eigenschappen van een ieder zijn bekend en worden geaccepteerd
de groepsleden zijn tevreden over de mate van  inspraak
de groepsleden kunnen gaan akkoord met de rol-en invloedsverdeling binnen de groep
er is een open communicatie
onderling vertrouwen in elkaar
afstemming is juist.


Slide 22 - Slide

This item has no instructions

begeleidingsaspecten voor een juiste groepscohesie
Zorgen voor een geode sfeer
Stimuleren van interactie
Stimuleren van betrokkenheid
Geven van individuele aandacht
Omgaan met conformisme

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

4

Slide 24 - Video

This item has no instructions

individueel/groepsopdracht 1
doel van deze opdracht is je bewust worden hoe een groep jou beïnvloedt en hoe jij reageert op anderen in de groep

  1. ik word kwaad in een groep als.......
  2. ik voel me blij als in een groep......
  3. ik voel me rot als in een groep.....
  4. ik word bang als in een groep......
  5. ik heb er een hekel aan als in een groep........
  6. als iemand in een groep veel praat dan .........
  7. als iemand me in een groep niet laat uitpraten dan........
  8. als iemand in een groep afdwaalt van het onderwerp dan......
  9. als iemand me in een groep beledigt of irriteert dan......
in de kleine groep bespreken en maak samenvatting en voeg deze toe in:de volgende 
slide.
timer
5:00

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

samenvatting individueel/groepsopdracht 1

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

01:48
Beschrijf in eigen woorden wat verstaan wordt onder de forming fase.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

02:27
van welke communicatie is er in de norming fase sprake ?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

04:09
Welke interventie(s) kan een teamleider inzetten om sneller van forming fase naar performing fase te komen?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

05:20
waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de adjourning fase?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

groepsopdracht 2
 In de kleinschalige woonvorm: “het geluk” wonen 7 bewoners met de ziekte van alzheimer bij elkaar. Deze 7 bewoners zijn tussen de 69 en 75 jaar. Ze zijn nog allen mobiel en hebben allen ondersteuning nodig in de ADL en sturing en/ of ondersteuning in de HDL.
3 bewoners zitten in het stadia van het bedreigde ik en 4 bewoners in stadia het verborgen ik.
de mantelzorgers van deze 7 bewoners komen wekelijks bij moeder/ zus/schoonzus of oma op bezoek.


beschrijf welke onderstaande begrippen volgens jou op bovenstaande situatie van toepassing zijn en waarom.
homogene groep; heterogene groep; primaire groep; secundaire groep; formele groep; informele groep.voeg het antwoord toe in de volgende slide.
timer
15:00

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

resultaat van groepsopdracht 2

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

Evaluatie van de les
Leerzaam
Niet leerzaam
Duidelijke
Onduidelijk
Anders:

Slide 33 - Poll

This item has no instructions