Les 1 Kwaliteit van leven

Regie & Zelfredzaamheid
1 / 46
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Regie & Zelfredzaamheid

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

De opdracht
Bestudeer de deelopdrachten in Dulon Online.

Deelopdrachten 1 t/m 4

Eindopdracht.

Slide 3 - Slide

Deelopdracht 1
Neem een bestaand instrument (Shalock, bijv.) en peil de kwaliteit van leven bij één cliënt.
Vraag feedback aan je werkbegeleider

Verwerk de gegevens in een verslag


Slide 4 - Slide

Eigen regie en zelfredzaamheid

Slide 5 - Slide

Zelfredzaamheid

Slide 6 - Mind map

Zelfredzaamheid: 
Betekent dat iemand zichzelf kan redden.
Voor zorgvragers in verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg betekent dit:

Het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensverrichtingen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat is een voorbeeld van ondersteuning bij zelfredzaamheid?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Slide

De mate van zelfredzaamheid is onder te verdelen in verschillende categorieën: 
 • Cliënten met een normale zelfredzaamheid. 
 • cliënten met een achterstand in de zelfredzaamheid.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid afneemt.
 • Cliënten waarbij de zelfredzaamheid tijdelijk verminderd is.
 • Cliënten die altijd of gedeeltelijk ontbrekende zelfredzaamheid hebben.  

Slide 11 - Slide

Zelfredzaamheid is afhankelijk van:
Lichamelijk functioneren:  de cliënt moet de handeling aankunnen. 

Verstandelijk functioneren: de cliënt moet beschikken over inzicht in en kennis over de handeling die hij moet uitvoeren. 

Psychisch functioneren: de cliënt moet het nut van een handeling inzien en het vertrouwen hebben dat hij die handeling kan uitvoeren. 

Slide 12 - Slide

Zelfredzaamheid ondersteunen door: 
 • Stimuleren & controleren
 • Handelingen aanleren
 • Handelingen structureren
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Deels of geheel overnemen 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Hoe kun je als professional de zelfregie ondersteunen?

Slide 19 - Open question

Het ouderdomsproces
 • Lichamelijke achteruitgang
  - Verziendheid
  - Slechthorendheid
  - Lenigheid/ pijnlijke gewrichten
  - Incontinentie 
 • Geestelijke veranderingen 
  - Reactiesnelheid neemt af
  - Zorgvragen 
  - Eenzaamheid 

Slide 20 - Slide

Vroegsignalering 
Vroeg signalering is het op tijd signaleren van problemen op psychosociaal gebied --> 
 • Problemen herkennen als ze nog niet heel ernstig zijn
 • Iets met die problemen doet (melding maken). 

Slide 21 - Slide

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag 

Slide 22 - Slide

Wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 23 - Slide

Wat is voor de client kwaliteit van leven?

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Theorie 
Kwaliteit van leven = functioneren van een persoon op 3 gebieden: fysiek, psychisch en sociaal en de subjectieve evaluatie hierop. 

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Kwaliteit van leven bestaat uit objectieve en subjectieve aspecten.

Slide 28 - Slide

Wat verstaan we onder fysiek kwaliteit van leven?

Slide 29 - Mind map

Wat verstaan we onder psychisch kwaliteit van leven?

Slide 30 - Mind map

Wat verstaan we onder sociaal kwaliteit van leven?

Slide 31 - Mind map

Slide 32 - Slide

Welke cijfer geef jij je leven?
-6100

Slide 33 - Poll

Kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven 

Slide 34 - Slide

Voorbeelden
- zo lang mogelijk zorg bieden in eigen omgeving 
- familieparticipatie 
- aanvaarding zorgtechnologie
- incidentmelding 

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Link

De domeinen van Shalock

Slide 37 - Slide

Het levensboek

Slide 38 - Slide

Doel van een levensboek
 • Gebeurtenissen opnieuw beleven (reminiscentie)
 • Herinneringen ophalen (geheugen stimuleren)
 • Je cliënt (nog) beter leren kennen (persoonsgerichte zorg)
 • (Nog) beter in kunnen spelen op wensen en behoefte
 • Het belangrijkste; samen in gesprek over betekenisvol leven

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Hoe?
 • Kijk naar hoe je de client het meest prikkelt (vragen, foto's, muziek, voorwerpen)
 • Regelmatig korte momenten, in plaats van lange sessies
 • Denk aan AVG; wie mag het boek straks bekijken?
 • Gebruik het als bron van inspiratie, om de client anders te benaderen door kleine gebaren

Slide 42 - Slide

Aandachtspunten
 • Betrek naastbetrokkenen bij het maken van het levensboek
 • Verwerk verschillende onderwerpen (van ouderlijk gezin tot reizen )
 • maak het visueel (foto's e.d.)
 • Blijf het levensboek bijhouden

Slide 43 - Slide

Dementia Care Mapping (DCM)
Hoe werkt het?

De mapper observeert op een vaste gestructureerde manier. 
Elke 5 minuten registreert hij of zij welk gedrag de persoon met dementie vertoont en wat zijn of haar stemming daarbij is. 
Daarnaast noteert de mapper het effect van de handelingen en communicatie van de zorgprofessionals op de bewoner. Dit gebeurt 6 uur lang, iedere 5 minuten.
De uitkomsten worden besproken in het team. Zij maken vervolgens zelf actieplannen om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Het gaat hierbij echt om het verbeteren van het welbevinden van de persoon met dementie en het verminderen van het onbegrepen gedrag.

Slide 44 - Slide

Dementia Care Mapping (DCM)

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Video