Les 4: E4 Toekomst en leefbaarheid

Retrieval grid 
E1
Overlast
E2
Beleid
E3
Stad
E4
Toekomst
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Retrieval grid 
E1
Overlast
E2
Beleid
E3
Stad
E4
Toekomst

Slide 1 - Slide

Hoofd
Test jezelf domein E
Kunnen we in de toekomst in Nederland blijven wonen?

Hoe kunnen we omgaan met overstromingen én droogte?

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit?

Wat maakt een stad leefbaar?

Hoe wordt de ruimte in Nederland verdeeld? Wie bepaalt dat?

Is er plek voor iedereen in de stad?

Slide 2 - Slide

E4: Toekomst vd Stad

Slide 3 - Slide

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

Thema 1:
Overstromingsrisico’s en wateroverlast

Thema 2:
Overstromingsbeleid 

Maken:
Examen
opdrachten

Thema 3:
Vraagstukken van stedelijke gebieden

Thema 4:
Toekomst en leefbaarheid

 Maken:
Examen
opdrachten

Maken:
Examen opdrachten
Weekplanda

Slide 4 - Slide

Cornell aantekeningen
Overnemen Cornell
buurtprofiel
woningkenmerken
bewonerskenmerken
woonomgeving
sociale (on)veiligheid
sociale cohesie
openbare ruimte
buurt-/wijkvoorzieningen
stadsvernieuwing
herstructurering
gentrification

Slide 5 - Slide

Leerschema: 
Leefbaarheid
Buurtprofiel
Ongelijkheid
Oplossingen
Problemen
Soort woningen
Bewonerskenmerken
Woonomgeving
Voorzieningen
Openbare ruimte
Veiligheid
Ruimtelijke segregatie
Sociale ongelijkheid
Stadsvernieuwing
Herstructureren
Saneren
Renoveren
Gentrificatie

Slide 6 - Drag question

(Aan)Tekeningen
- Buurtprofiel
- Gentrificatie
- Stadsvernieuwing
- Herstructurering

Slide 7 - Slide

Theorie tekening 1
Woningkenmerken

Bewonerskenmerken

Woonomgeving

Voorzieningen

Veiligheid

Openbare ruimte

Slide 8 - Slide

Theorie tekening 2
Stadsvernieuwing

Herontwikkeling

Renovatie

Sociale woningbouw

Participatie

Leefbaarheid
Slide 9 - Slide

Theorie tekening 3
Herstructurering

Herbestemming

Stedelijke vernieuwing

Saneren

Sociale mix

Duurzaamheid


Slide 10 - Slide

Theorie tekening 4
Gentrificatie

Ruimtelijke segregatie

Sociale segregatie
Slide 11 - Slide

Toepassing

Slide 12 - Slide

Niveau 1: Het voorbeeld
Het vernieuwen en verbeteren van de stad of deel van de stad.
Stadsvernieuwing
Herstructurering
Revitaliseren verwaarloosde gebieden
Opnieuw organiseren van een bepaald gebied
Meer de lokale gemeenschap betrekken
Het opknappen en vernieuwen van gebouwen

Slide 13 - Slide

Niveau 2: Invulopdracht
Stadsverniewing
Herstructurering
Voorbeeld 1:


Voorbeel 1
Voorbeeld 2:


Voorbeeld 2
Soort gebied in stad:


Soort gebied in stad:

Slide 14 - Slide

Niveau 3: Fouten speuren
Stelling
  Juist / Onjuist
De buurt heeft veel groene ruimtes en parken, wat een aantrekkelijke omgeving creëert voor buitenactiviteiten.
De buurt biedt een gevarieerd aanbod aan winkels, restaurants en culturele voorzieningen, waardoor het levendig en dynamisch is.
Het buurtprofiel laat zien dat de bewoners gemiddeld oud zijn, wat wijst op een vergrijzende populatie.
Uit het buurtprofiel blijkt dat de buurt een lager gemiddeld inkomen heeft, wat wijst op sociaaleconomische uitdagingen.

Slide 15 - Slide

Niveau 4: Leg het uit
Aandachtspunten Syllabus E4
Uitleg
In Nederlandse steden is sprake van relatief beperkte ruimtelijke segregatie in verhouding tot vergelijkbare steden in het buitenland.
omdat, ...
Leefbaarheid van wijken hangt samen met woningkenmerken, bewonerskenmerken en de woonomgeving. 
omdat, ...
De leefbaarheid en de sociale veiligheid in de leefomgeving hangen samen met de sociale cohesie en de sociale netwerken. 
omdat, ...
De beleving van de openbare ruimte, dus ook van de sociale veiligheid van de woonomgeving, is ten dele subjectief.
omdat, ...

Slide 16 - Slide

Niveau 5: Examenvraag
Één leerling of groepje bereid een examenvraag voor.

De leerling of groep werkt de vraag uit.

De leerling of groep presenteert de vraag.

Slide 17 - Slide

Niveau 6: Kwaliteitsbesef
Welk antwoord is inhoudelijk beter?

Welk antwoord is qua formulering beter?

Welk antwoord is overzichtelijker?

Slide 18 - Slide

Niveau 6: Kwaliteitsbesef
Antwoord 1:
Het is goed om bedrijven, scholen en onderzoek op één plek te hebben, want dat maakt het makkelijker om kennis en nieuwe ideeën te delen.

Antwoord 2:
Als bedrijven, scholen en onderzoek samenwerken ontstaat een goede plek voor de energie-verandering. Ze kunnen gemakkelijker slimme ideeën en belangrijke kennis delen, waardoor nieuwe energie-ontwikkelingen sneller gaan.

Antwoord 3:
Het is handig dat bedrijven en scholen bij elkaar zitten, want dan kunnen ze beter samenwerken en nieuwe dingen begrijpen.

Slide 19 - Slide

DENK!
Maak zelf opgave 36 t/m 41

Slide 20 - Slide

Niveau 5: Samenvatting
DENK!
Beschrijven van een Buurtprofiel en Uitspraken doen over Leefbaarheid

Nederlandse steden vertonen over het algemeen relatief beperkte ruimtelijke segregatie in vergelijking met steden in andere landen. Het begrijpen van de leefbaarheid van wijken hangt af van verschillende factoren, waaronder woningkenmerken, bewonerskenmerken en de woonomgeving. Sociale cohesie en sociale netwerken spelen ook een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk of buurt. Het is belangrijk om te realiseren dat de beleving van de openbare ruimte en sociale veiligheid subjectief kunnen zijn en van persoon tot persoon kunnen verschillen.

36) Welke factoren beïnvloeden de leefbaarheid van wijken?

37) Hoe beïnvloeden sociale cohesie en sociale netwerken de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk of buurt?

38) Welke benaderingen kunnen worden gebruikt om een buurtprofiel te maken en uitspraken te doen over de leefbaarheid? 

39) Hoe verschilt ruimtelijke segregatie in Nederlandse steden ten opzichte van steden in andere landen, en welke invloed heeft dit op de leefbaarheid van wijken?

Slide 21 - Slide

Niveau 5: Samenvatting
DENK!
Beoordelen van Stedelijk Beleid Gericht op Wijken en Buurten

Stadsvernieuwing richt zich op het fysiek opknappen van de woningvoorraad, terwijl herstructurering ook ingrijpt in de aard van de woningvoorraad en daarmee de bevolkingssamenstelling. Bij het begrijpen van leefbaarheid en stedelijk beleid op wijk- en buurtniveau is het belangrijk om wijken en buurten te vergelijken aan de hand van relevante indicatoren, zoals woningkenmerken, bewonerskenmerken, de beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid. Het is cruciaal om de leefbaarheid te relateren aan deze indicatoren en verschillende dimensies, zoals economisch, sociaal-cultureel en politiek, te betrekken bij het beoordelen van stedelijk beleid.

40) Leg het verschil uit tussen stadsvernieuwing en herstructurering en hoe deze benaderingen de woningvoorraad en bevolkingssamenstelling op wijk- en buurtniveau beïnvloeden.

41) Hoe beïnvloeden woningkenmerken, bewonerskenmerken, de beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid, de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau?

Slide 22 - Slide

Herhaling

Slide 23 - Slide

Leerschema: 
Leefbaarheid
Buurtprofiel
Ongelijkheid
Oplossingen
Problemen
Soort woningen
Bewonerskenmerken
Woonomgeving
Voorzieningen
Openbare ruimte
Veiligheid
Ruimtelijke segregatie
Sociale ongelijkheid
Stadsvernieuwing
Herstructureren
Saneren
Renoveren
Gentrificatie

Slide 24 - Drag question

Cornell aantekeningen
Herhalen Cornell
buurtprofiel
woningkenmerken
bewonerskenmerken
woonomgeving
sociale (on)veiligheid
sociale cohesie
openbare ruimte
buurt-/wijkvoorzieningen
stadsvernieuwing
herstructurering
gentrification

Slide 25 - Slide

Herhaling Retrieval grid 
E1
Overlast
E2
Beleid
E3
Stad
E4
Toekomst

Slide 26 - Slide

Flashcards maken
Buurtprofiel
Smart City
Creatieve stad
Duurzame stad

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide