Sociaal netwerk - Lesweek 3

vak methodisch werken 
sociaal netwerk-naast betrokkenen 
periode 9 
week 5
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

vak methodisch werken 
sociaal netwerk-naast betrokkenen 
periode 9 
week 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen van de les
1) Aan het einde van de les kan je uitleggen wat het sociaal netwerk is. 

2) Aan het einde van de les kan je de volgende begrippen in jouw eigen woorden uitleggen:
- Groslijst
- Ecogram
- Netwerk cirkel van Lensink


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Korte terugblik vorige les

  • Theorie - Sociaal netwerk  

  • Opdracht - Netwerk in kaart 

  • Evalueren op proces en product

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Korte terugblik vorige les
Vak duurt 20 weken, 2 lesuren per week en wordt afgetoetst met een digitale kennistoets. Deze moet je met minimaal een 5.5 behalen voor een voldoende. 

Planning: zie lesplanner op Teams

In semester 4 van leerjaar 2  zal je de volgende bpv oefenopdrachten maken:
  • P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen -> PBSD
  • P2-K1-W2 Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij dagelijkse activiteiten. --> BSD

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Theoretische gedeelte

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Korte casus: Je hebt een cliënt, genaamd Bas, die 18 jaar oud is. Bas geeft aan dat hij een baan zoekt. Dat hij meerdere sollicitatiebrieven via de mail heeft verstuurd, maar dat het niet lukt.

Wat voor tips zou je Bas geven? Denk hierbij aan om zijn netwerk te gebruiken.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

Een goed sociaal netwerk geeft de cliënt de mogelijkheid om met zo min mogelijk begeleiding adequaat te functioneren in het dagelijks leven en om mee te blijven doen in de participatiemaatschappij. Het ontbreken van een sociaal netwerk heeft vaak eenzaamheid en sociaal isolement tot gevolg en vermindert de zelfstandigheid.

Slide 9 - Slide

Affectieve behoeften: Je wilt geliefd voelen
Materiele behoeften: Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze
een beroep kunnen doen op anderen.
Behoefte aan aansluiting:
Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij
deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol.
En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde
interesses en waarden hebben als hijzelf.
Behoefte aan sociale zekerheid: De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 10 - Slide

Alleen is een cliënt zich vaak niet bewust van het feit dat hij een sociaal netwerk heeft. Of hij weet hij niet hoe hij dit netwerk effectief kan inzetten.

Sleep de betekenissen naar de juiste behoeften.
Affectieve behoeften
Materiële behoeften
Behoefte aaan aansluiting
Behoefte aan sociale zekerheid
Je wilt geliefd voelen.
Mensen willen kunnen ervaren dat
ze anderen kunnen ‘gebruiken’ voor raad, informatie, geld, kortom: dat ze een beroep kunnen doen op anderen.

Ieder mens wil kunnen ervaren dat hij/zij deel uitmaakt van een groter geheel, dat hij niet alleen is op deze aardbol. En vooral, dat dat groter geheel bestaat uit mensen die ongeveer dezelfde interesses en waarden hebben als hijzelf.
De mens wil bepaalde zekerheden
vastleggen in afspraken, vaste codes, overeenkomsten en contracten. Op
die manier wordt de (sociale) situatie overzichtelijk en stabiel

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Sociale steun
Emotionele steun
Cognitieve steun
Praktische steun
Samen koffie drinken
Troost bieden, een arm om iemand heen slaan
Meedenken over het oplossen van een probleem
Boodschappen doen, een formulier invullen

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

Mensen met een vluchtelingenstatus zonder directe familie in Nederland hebben vaak geen netwerk omdat ze hier niemand kennen. Het opbouwen van een netwerk is moeilijk als je de Nederlandse taal niet machtig bent.
Cliënten met een zeer laag IQ hebben niet altijd de sociale vaardigheden om te functioneren in een netwerk en cliënten met een netwerk dat al zeer lang te zwaar belast is, kunnen niet nog meer vragen van hun naasten.
Cliënten met wisselende emoties en agressief gedrag zijn vaak niet in staat tot het opbouwen van een sociaal netwerk.

Groslijst
  • Groslijst:  Een groslijst biedt algemeen inzicht in het sociale netwerk van een cliënt in de vorm van een lijst van personen die de cliënt kent, aardig of belangrijk vindt. De nadruk ligt hierbij op het inventariseren. Hierdoor ontstaat een rijker en preciezer beeld van de huidige situatie. De groslijst is het meest eenvoudige en minst tijdsintensieve instrument om gegevens over een sociaal netwerk te verzamelen.

Doel: Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Ecogram
Ecogram: Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden, wat (potentiële) hulpbronnen zichtbaar maakt. Het gaat daarbij om familieleden, maar ook om vrienden en kennissen en om contacten met vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners. Door middel van symbolen kan de aard van de relaties worden aangegeven


Doel: Netwerk in kaart brengen en bevorderen van
 informele steun

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Netwerk cirkel van Lensink
 Netwerk cirkel van Lensink: De netwerkcirkel van Lensink brengt het aantal netwerkleden en hun positionering ten opzichte van de cliënt in kaart. De cliënt wordt omringd door vier schillen met daarin mensen die volgens de cliënt heel dichtbij staan (intimi) en personen die met iedere schil wat verder van de cliënt af staan (vrienden, bekenden en diensten). 

De contacten worden daarnaast verdeeld in vier kwadranten: familie, medecliënten, professionals en mensen die je ontmoet hebt in de samenleving. 

Uitgangspunt is dat de cirkel van bekenden personen omvat die 
vrienden kunnen worden. Ook laat deze zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Zoek de juiste match
Ecogram
Groslijst
Netwerk cirkel van Lensink

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Opdrachten

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

 Opdracht

Bekijk het volledige filmpje in de volgende slide.

Stap 1: 'Netwerk onderzoeken'. 
Zoek op wat een 'Groslijst' , 'Ecogram' en een 'Netwerkcirkel van Lensink' is. Zie boek persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen van ThiemeMeulenhoff  6.4 Netwerkgericht werken en zoek op het internet. 

Stap 2: 'Netwerk uitbreiden'.
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '2.2.4 Werken in een netwerk blz. 30'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 32'. 
Beantwoord de volgende vraag: 'Wat is vraaggericht werken?'

Stap 3: 'Netwerk activeren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'. 
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe kan je netwerk activeren?'

Stap 4: 'Nieuwe activiteiten stimuleren'
Pak je licentie ThiemeMeulenhoff en ga naar het boek 'persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen' en ga naar '6.4 Netwerkgericht werken blz. 72'. Lees dit tot en met 'vraaggericht werken blz. 73'.
Beantwoord de volgende vraag: 'Hoe stimuleer je nieuwe activiteiten bij de cliënt?'

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk van vorige week

Maak van licentie Thiememeulenhof 'Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen': Thema 2.6 Werken in een netwerk:
Opdracht 1-6

Extra bron: Movisie

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

Evalueren op proces

'Ik heb de indeling van de les als fijn ervaren'
Evalueren op product

' Ik kan uitleggen wat sociaal netwerk is'

'Ik kan de volgende begrippen uitleggen: - Groslijst
- Ecogram
- Netwerk cirkel van Lensink'

Slide 25 - Slide

This item has no instructions