Lear mar Frysk - module 2 - les 1

Lear mar Frysk - ferfolch - les 1
Nelson Mandela (1918 - 2013)
1 / 27
next
Slide 1: Slide
FriesBeroepsopleiding

This lesson contains 27 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lear mar Frysk - ferfolch - les 1
Nelson Mandela (1918 - 2013)

Slide 1 - Slide

Les 1: Hy is sa goed as bôle.
Hij is erg zachtaardig.

De cursus Fries verstaan-vervolg geeft u de gelegenheid uw passieve kennis te versterken, vergroten en laten beklijven. Daarnaast wordt er laagdrempelig een begin gemaakt met het actief toepassen van de woordenschat.
Wurklist
 • Yn 'e kunde komme
 • Praktyske saken
          - Koades Edufrysk          
          - lesplanning en fakânsjes
          - Frjentsjer: kofje / tee (1 euro de jûn, ôfrekkenje yn de lêste les)
 • Harkje, lêze en útspraak oefenje (oer úterlik en karakter)
 • Grammatika (regelmjittige tiidwurden)
 • Om thús te dwaan (húswurk)

Slide 2 - Slide

Koades EduFrysk
Frjentsjer: Y7agug
Provinsje: ysaqu6
Yn 'e kunde komme
Stel dysels foar:
Wa bist (myn namme is ...)
Hoe âld bist (ik bin ... jier)
Wêr komst wei (ik kom fan ...)
Wêr wennest no (ik wenje yn ...)
Wat is dyn berop (ik bin ...)
Wat is dyn leafhawwerij

Slide 3 - Slide

Friezen freegje altyd: 'wêr komst wei en fan wa bist ien?'

www.allefriezen.nl  
As jo ek ta de neiteam fan Grutte Pier hearre, kinne jo by Tresoar yn Ljouwert in ‘Pierbewiis’ krije. Der wie in Grutte Pier ‘famyljedei’ op 19 juny 2016.
Opdracht 2: harkje, lêze, útspraak
Ik lês de tekst foar, lês mei.
(wol immen in foarlêsbeurt?)

We beprate drege wurden.

Dêrnei beäntwurdzje jim fragen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 2: Fragen oer 'brief oan Marije'
De antwurden steane letterlik yn de tekst.
1. Hie Rieanne nocht oan har earste skoaldei?2. Hoefolle jonges sitte der yn de klasse?
3. Op watfoar jonges falt Rianne?
4. Hoe sjocht Rico derút?
5. Wat kin Rianne wolris oan Rico freegje?6. Wat fynt Rianne fan Monyk?
7. Wêr sil Rico fansels wol efterkomme?
8. Hoe sjocht Anke derút?
9. Wat die de rektor?
10. Wat fynt Rianne fan de learares Nederlânsk?
11. Hoe is de gymlearaar?
12. Wêr is Rianne benijd nei?
Lês de fraach foar en jou antwurd yn in hiele sin.
 1. Nee, se seach der ferskriklik tsjinoan en hat net lekker sliept.
 2. Der sitte trije jonges yn de klasse.
 3. Rianne falt op donkere jonges.
 4. Rico hat swart hier en prachtige brune eagen.
 5. Se kin wolris freegje om in opdracht mei har te dwaan.
 6. Rianne kin Monyk net útstean, Monyk fielt harsels hiel wat en docht ferskriklik út de hichte.
 7. Rico sil der fansels wol efterkomme dat Monyk ûnútsteanber is.
 8. Anke sjocht der hiel stoer út, se hat tsien earbellen, in noas- en wynbraupiercing en in tatoeaazje.
 9. De rektor hold in taspraak.
 10. Rianne fynt de learares Nederlânsk hiel strang.  (Frysker strang/string)
 11. De gymlearaar liket har wat in 'popiejopie', it is in knappe fint.
 12. Rianne is benijd nei de ferhalen fan Marije.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3: Harkje en útspraak
 1. Wat sjochst der goed/moai út!
 2. Hast nei de kapper west?
 3. Dy kleur stiet dy prachtich.
 4. Dat fyn ik echt cool!
 5. Ik fyn dat in kreaze frou/man.
 6. Us buorman klaait him altyd wat sleau.
 7. Hy draacht suterige klean.
 8. Myn freondinne klaait har saaklik.
 9. Dat sjocht der hiel sjyk út.
 10. Ik hâld fan sportive klean.


 1. René sjocht altyd sa brimstich.
 2. Ik fyn him ek net sa sympatyk.
 3. Syn suske is hiel aardich.
 4. Dat is in blier famke.
 5. Jelke is noch wolris wat aggressyf.
 6. Dat jonkje is o sa sosjaal.
 7. Wat in eigenwize fint!
 8. Ik tink dat dy man tige dominant is.
 9. Us Tet is hiel praktysk ynsteld.
 10. De buorfrou is wat skruten.
armoedige - chic - knappe - nors - slordig - verlegen - vriendelijk  
Ik lês de sinnen foar. Sprek dêrnei de sinnen sels út.
De fetdrukte wurden steane hjirûnder (net op folchoarder)

Slide 6 - Slide

Lês hieltyd earst in sin foar.
De hiele groep seit de sin nei of kursisten krije om bar in beurt om foar te lêzen.
Brûk de ynfolstreekjes om oersettingen op te skriuwen (steane ek achter yn it boek).
Skoft

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 4: Wurdskat úterlik en karakter
donkere jonges
lytse jonkjes
in lekker ding
lang ljocht hier
swart hier
lekker lang
in ôftraind liif
strak yn it pak
knappe fint
artistyke typkes
prachtige brune eagen
...


hiel stoere fammen
oantreklike famkes
fielt harsels hiel wat
út de hichte
trut
make-up
tuthola
earbellen
noas- en wynbraupiercing
tatoeaazje
briltsje op it puntsje fan de noas
...

aardich
ûnútsteanber
iverich
sêftaardich
ûnwis
strang/string
...


Betink sels noch fiif wurden > tsjinstellingen / synonimen
timer
3:00

Slide 8 - Slide

Bepraat oersettingen (achter yn it boek)
Kursisten betinke der sels wurden fiif by, bygelyks tsjinstellingen / synonimen.
Opdracht 4: Wurdskat úterlik en karakter
Beskriuw it úterlik en betink hokker karakter immen hat.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 5: dialooch
Wurkje yn twatallen. Skriuw in dialooch (4 sinnen) út. 
Kinst sintsjes fan opdracht 3, 4 en Frysker brûke.
Wês taret op in foarlêsbeurt.
 1. Wat fynst fan myn nije klean?
 2. Myn broer stiet altyd ree om immen te helpen.
 3. Ik seach krekt de nije learaar biology. Dy sjocht der echt net út!
 4. Henk tinkt dat er it altyd better wit!
 5. Jim famke is wol hiel ferlegen!
 6. It wie juster wer raak. Klaas hat rûzje hân mei syn maten.
timer
5:00

Slide 10 - Slide

Tink nei oer wurdskat en sinsbou mar it mei fonetysk, stavering is net wichtich.

Jou yn 't foar oan de twatallen troch hokker dialooch se foarlêze moatte.
Opdracht 6: Frisismen
Set de sinnen oer nei geef Nederlânsk en geef Frysk.
Let op wurdskat, grammatika en sinsbou.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Frysk
Frisisme
Nederlânsk
Jo kinne altyd delkomme.
U kunt altijd neerkomen.
U kunt altijd langskomen.
Sille wy om nije skuon sjen yn 'e stêd?
Zullen we om nieuwe schoenen kijken in de stad?
Zullen we voor nieuwe schoenen in de stad gaan kijken?
Hy is al wakker drok dwaande.
Hij is al wakker druk doende.
Hij is al bijzonder druk bezig.
Hasto dat wol oan tiid?
Heb jij dat wel aan tijd?
Heb jij daar wel tijd voor?
Sa út en troch nim ik in wyntsje.
Zo uit en door neem ik een wijntje.
Zo nu en dan neem ik een wijntje.
Do moatst dêr net sitten gean.
Jij moet daar niet zitten gaan.
Jij moet daar niet gaan zitten.
It hâldt mar oan mei friezen.
Het houdt maar aan met vriezen.
Het blijft maar vriezen.
Ik haw lêst fan it ankel.
Ik heb last van de enkel.
Ik heb last van mijn enkel.

Slide 12 - Slide

Het belang van grammatica bij het leren van een andere taal.
1. in oar ferhâldingswurd (voorzetsel).
2. in oar ferhâldingswurd + it tiidwurd 'gean'.
3. in oar bywurd (bijwoord).
4. in oar ferhâldingswurd.
5. oare ferhâldingswurden (fêste kombinaasje).
6. folchoarder fan tiidwurden.
7. it tiidwurd 'blijven'.
8. lidwurd op plak fan besitlik foarnamwurd.

Grammatika

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Tiidwurden
Fryske bibel 1943
2 Keningen 4 fers 38-39
En Elisa teach ... 
Dit binne de (ûnregelmjittige) tiidwurden dy't einigje op -n.

jaan, dwaan, slaan, 
gean, stean, sjen en tsjen

"Ik bin hikke en tein
 yn Ingelum"

Slide 14 - Slide

Tarieding op opdracht 8 fan it húswurk.
-e tiidwurd
-je tiidwurd
ik
fiel
fielde
wenje
wenne
do
fielst
fieldest
wennest
wennest
hy, sy, it
fielt
fielde
wennet
wenne
jo (u)
fiele
fielden
wenje
wennen
wy
fiele
fielden
wenje
wennen
jimme
fiele
fielden
wenje
wennen
sy
fiele
fielden
wenje
wennen
volt. deelw.
haw field
haw wenne
Let op: 't KOFSCHIP bepaalt of het -t of -d wordt in verleden tijd en volt. deelw.
De regelmjitttige tiidwurden op -e of op -je
(lesboek side 21)

Slide 15 - Slide

't kofschip = as de stam einiget op ien fan de bylûden (medeklinkers) fan it kofschip dan krijt it in t.

Yn it Frysk skriuwe wy de doetiid sa koart mooglik: ik praat - ik prate.

Do ... fan -je tiidwurden yn notiid (tegenwoordige tijd) en doetiid (verleden tijd) beide -est, út kontekst moat blike wat bedoeld wurdt.

Slide 16 - Video

Fryske útlisfilmkes
17 De bûging fan regelmjittige tiidwurden
https://youtu.be/WD53qU1vS-A

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Baas giele taksy
Inez Timmer sjongt lieten fan Joni Mitchell, 
oerset trocht Eppie Dam.

www.baasgieletaksy.nl

Gatsjetekst oer de i, ii, ij, y en ie

Slide 18 - Slide

a dollar and a half = in daalder
spotty old apples = rûpstekkich fruit
Inez Timmer & Eppie Dam
Baas giele taksy
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat
Foar in pears hotel, in __1___ en McDonald's frytkot
Mar it is sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat

Sa kaam beam nei beam al gau __2___ it Beammuseum
En se doarden ek noch in daalder __3___ te freegjen
Mat is it sa net altyd gien
Datsto net witst watsto hiest oant it gie
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat
Hee túnman, túnman, __4___ oan kant dy spuiterij no
Jou __5___ rûpstekkich fruit, mar jou net it bijefolk __6___.
Please!
Mar is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat

Justernacht hear ik de gaasdoar slaan
En in baas __7___ taksy hat sa __8___ man meinaam
Mar is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat
Ik sei, is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat

Slide 19 - Slide

Stap 1: YouTube + gatsjetekst
Stap 2: sels foarlêze.
Stap 3: neisjen mei antwurden.

Slide 20 - Video

YouTube [2:21]
Baas Giele Taksy
LINK
https://youtu.be/epnz0s10R58
Inez Timmer & Eppie Dam
Baas giele taksy
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat
Foar in pears hotel, in boetyk en McDonald's frytkot
Mar it is sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat

Sa kaam beam nei beam al gau yn it Beammuseum
En se doarden ek noch in daalder yntreejild te freegjen
Mat is it sa net altyd gien
Datsto net witst watsto hiest oant it gie
Dit wie it paradys, mar se walsten alles plat
Hee túnman, túnman, smyt oan kant dy spuiterij no
Jou mij rûpstekkich fruit, mar jou net it bijefolk priis.
Please!
Mar is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat

Justernacht hear ik de gaasdoar slaan
En in baas giele taksy hat sa myn man meinaam
Mar is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat
Ik sei, is it sa net altyd gien
Datsto noait witst watsto hiest oant it gie
Dit wie paradys, mar se walsten alles plat

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 8, 9 (brûke we yn de les), 10, 11 en 12.
www.edufrysk.nl
* harkje nei de teksten
* kompjûter sjocht dyn wurk nei

Slide 22 - Slide

De oefeningen even koart by del rinne om der wis fan te wêzen dat de kursisten snappe wat de bedoeling is.
Foar opdracht 11 praatst mei in oar yn it Frysk bûten de lessen om. It is wichtich datst meardere aksinten hearst.

TIPS:
YouTube filmkes:
Omrop Fryslân HEA!
Omrop Fryslân Tjits floch
Frysk ferstean & Frysk prate

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Petear yn twatallen: Yn 'e kunde komme
Nederlânsk
Frysk
Antwurd
Hoe heet jij?
Wat is jouw naam?
Hoe oud ben je?
Waar woon je?
Wat voor werk doe je?
Ben je getrouwd?
Heb je kinderen?
Heb je broers en zussen?
Wat is je hobby?
Van welke sport houd je?

Betink hoe'tst dizze fragen yn it Frysk stelst.
Betink foar dysels de antwurden yn it Frysk.

Dêrnei diel ik jimme yn foar in petear: 
A stelt de fragen B jout antwurd.

Dêrnei wikselje jimme:
B stelt de fragen A jout antwurd.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Petear yn twatallen: Yn 'e kunde komme
Nederlânsk
Frysk
Antwurd
Hoe heet jij?
Hoe hytsto?
Ik hyt ...
Wat is jouw naam?
Wat is dyn namme?
Myn namme is ...
Hoe oud ben je?
Hoe âld bist?
Ik bin ... jier.
Waar woon je?
Wêr wennest?
Ik wenje yn ...
Wat voor werk doe je?
Hokker wurk dochst?
Ik wurkje as ...
Ben je getrouwd?
Bist troud?
Ja/Nee, ik bin (net) troud)
Heb je kinderen?
Hast bern?
Ja, ik haw ... bern.
Heb je broers en zussen?
Hast broers en susters?
Ja, ik haw .. broer(s) en ... sus(ters).
Wat is je hobby?
Wat is dyn hobby?
Myn hobby is ...
Van welke sport houd je?
Fan hokker sport hâldst?
Ik hâld fan ...

Slide 25 - Slide

Foarbyld.
Wurdskat
Hjir sjochst de letters fan it Fryske alfabet.
Wurkje yn twa- of trijetallen.
Besykje by eltse letter ien wurd of mear wurden te betinken by it tema 'yn 'e kunde komme'. 
Wa hat in folsleine list?

Slide 26 - Slide

Foarbyld
d - dach sizze
f - fûstkje
p - prate
Opdracht 7: prate oer 'in nije bazinne'
justermiddei
foarstelle
saaklik
net maklik
hurde wurker

wurkjouster
wurknimmer
taspraak  
mantelpakje / sjyk 
hier opstutsen
ien dy't wit wat se wol
net sa'n noflikenien
iverich / besiele
Jim hawwe op it wurk in nije bazinne krigen. Se hat justermiddei in praatsje holden om har foar te stellen. 
Dyn kollega wie dêr net by. Praat him/har by. Do fertelst hoe't se derút seach: nochal saaklik. Neffens dy is it net sa'n maklike tante, mar wol in hurde wurker.
Wurkje yn twatallen: A stelt de fraach, B jout antwurd.
Begjin it petear mei:
1. Hoi, hoe wie it justermiddei?
2. En hoe sjocht ús nije bazin derút?
3. Tinkst dat we der op foarút geane mei de nije bazin?
4. Wat is dyn yndruk fan ús nije wurkjouster?

Slide 27 - Slide

Soargje dat der yn wikseljende twatallen wurke wurdt.

Doch de opdracht earst in kear foar mei ien fan de kursisten.

Freegje oft ien twatal it petear foar de groep dwaan wol.