Kwaliteitszorg Module 7 les 1, versie 14 dec 22

1 / 37
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Kwaliteitszorg les 1 en 2 
Inleiding cursus
Module 7 Kwaliteit en veiligheid

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Werkprocessen
* B1-K2-W1 Werkt aan professionele ontwikkeling (reflectieve EBP professional)
* B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (samenwerkingspartner)
* B1-K2-W3 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (professional en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 4 - Slide

Organisatie van de cursus
* 15 weken van 1 uur les per week 
* Thiememeulenhof >>> Zorgverlening, beroep en organisatie
* 2 studiepunten 
- Opdracht artikel
- Portfolio (test jezelf, vragen/opmerkingen en voorbereiding themabijeenkomst)

Slide 5 - Slide

Studiepunten
* Opdracht artikel (zie onderwijsonline)
- Individueel een artikel, werken in een groepje
* Portfolio
- Je maakt een aantal "test jezelf" op Thiememeulenhof. De uitkomst daarvan zet je in een portfolio, met vragen/opmerkingen.
- In een groepje werk je een themabijeenkomst uit

Slide 6 - Slide

Module 7 Kwaliteit en veiligheid
1. Kwaliteit van zorg
2. Modellen en methoden van kwaliteitszorg

Slide 7 - Slide

Kwaliteit van zorg

Slide 8 - Slide

Wat is kwaliteit?

Slide 9 - Mind map

Kwaliteit
* Kwaliteit kan voor iedereen anders zijn.
* Je kunt het vanuit verschillende kanten bekijken.
* Kwaliteitseisen veranderen door verschillende omstandigheden.
* Je bent bewust of onbewust iedere dag met kwaliteit bezig.

Slide 10 - Slide

Niveau's van kwaliteit
* Microniveau: 
Zorgverlening die het dichtst bij de zorgvrager ligt.
* Mesoniveau:
Meso betekent "midden". De omgeving waarin de zorg verleend wordt.
* Macroniveau:
Macro betekent "groot". Beleid en koepelorganisaties.

Slide 11 - Slide

Wat valt onder microniveau?
A
Kamer van de zorgvrager
B
Apotheek
C
Wasbeurt
D
BIG-wet

Slide 12 - Quiz

Wat valt onder mesoniveau?
A
Apotheek
B
Medicijnen geven
C
WGBO
D
Aanhoren van een klacht

Slide 13 - Quiz

Wat valt onder macroniveau?
A
Aanhoren van een klacht
B
Kwaliteitswet
C
Apotheek
D
De kamer van een zorgvrager

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Video

Rol van de overheid en de zorgvrager
De overheid houdt in de gaten dat de zorgorganisaties zorg leveren die voldoet aan kwaliteitseisen.
* deskundig personeel 
* VOG >>> Verklaring Omtrent Gedrag
* werken met een zorgplan
* Cliëntenraad >>> mee kunnen praten over beleid
* geleverde zorg moet van goed niveau zijn
* klachtenfunctionaris
* kwaliteitsplan
* medewerkers moeten incidenten kunnen melden

Slide 16 - Slide

Wat zal er in de kwaliteitswet zorginstellingen staan?

Slide 17 - Open question

De IGZ ( inspectie voor de gezondheidzorg) is belast met toezicht en handhaving van de kwaliteitswet zorginstellingen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

De IGZ kan een bevel geven om zorg te staken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Als een zorgvrager een klacht heeft dan
A
heb ik iets niet goed gedaan.
B
moet hij niet zo zeuren.
C
neem ik die klacht serieus.
D
ga ik het gelijk oplossen.

Slide 20 - Quiz

Je kunt een klacht ook zien als iets om kwaliteit te verbeteren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Als verpleegkundige kun je een zorgvrager met een klacht doorverwijzen naar een klachtencommissie.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Modellen en methoden van kwaliteitsbewaking

Slide 23 - Slide

Methodisch proces
1. Wat is het probleem?
2. Wat wil je bereiken?
3. Hoe is het nu?
4. Welke acties zijn er nodig?
5. Verbeteringen doorvoeren.
6. Resultaten evalueren.
7. Borgen van de resultaten.

Slide 24 - Slide

Cirkel van Deming
Methode om kwaliteitsprocessen te sturen.
De kracht van deze aanpak ligt in de herhaling.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Methoden voor kwaliteitsbewaking
Centrale toetsing
De kwaliteitsbewaking in een organisatie door medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. (kwaliteitsmedewerker)
* keurmerken in de zorg                 * kwaliteitsregisters
* HKZ-keurmerk                                  * JCI
* Prezo                                                     * kindvriendelijke ziekenhuizen
* NIAZ-accreditatie

Slide 28 - Slide

Decentrale toetsing
De uitvoerders van de zorg die toetsing doen. Bijvoorbeeld afdelingsgebonden toetsing. (bv verpleegkundige)
* afdelingsgebonden toetsing

Slide 29 - Slide

Decentrale toetsing
* Afdelingsgebonden toetsing. Lijkt veel op de cirkel van Deming ( Plan-Do-Check-Act) maar is meer toegespitst op een afdeling.
* Vijfstappenmethode

Deze methode(s) kun je gebruiken in leerjaar 4 bij je kwaliteitsonderzoek.

Slide 30 - Slide

Praktische hulpmiddelen voor het meten en toetsen
* SMART-regels
* Visgraatdiagram
* Pareto-analyse
* Sterkte-zwakte analyse
* Checklist
Lees deze hulpmiddelen goed door. Zijn belangrijk voor je onderzoek in leerjaar 4.

Slide 31 - Slide

Wat is een protocol?

Slide 32 - Open question

Geef voorbeelden van protocollen in de zorg.

Slide 33 - Open question

WGBO, waarvan is dit de afkorting?
A
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
B
Wet op de gezondheidsovereenkomst
C
De wet op de geneeskundige beroepsovereenkomst

Slide 34 - Quiz

Evidence Based Practice
EBP is geen doel op zich, het is geen richtlijn of een probleem.
EBP is gericht op jouw gedrag als verpleegkundige. Het is een basishouding, waarbij drie zaken belangrijk zijn.
* je eigen kennis en vaardigheden
* werken volgens het beste (zo mogelijk wetenschappelijk) bewijsmateriaal
* de wensen en voorkeuren van jouw zorgvragers

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Voorbereiding volgende les
Lees de theorie van module 1 en 2 op Thiememeulenhof >>> Zorgverlening, beroep en organisatie

Slide 37 - Slide