Frysk foar Frysktaligen - les 1

Frysk foar Frysktaligen - les 1
1 / 21
next
Slide 1: Slide
FriesBeroepsopleiding

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Frysk foar Frysktaligen - les 1

Slide 1 - Slide

In sjibbolet is in tongbrekkerssechje en befettet meastentiids klanken dy't spesifyk foar in taal binne, dêr't in net-memmetaalsprekker de tonge oer brekke sil.

Volwassenen moeten vaak meer moeite doen om een nieuwe taal te leren dan kinderen. Een kwartier voorlezen per dag wijst uit dat kinderen 1000 nieuwe woorden leren in een jaar. In Fryslân is Tomke het taalproject voor peuters waar ook volwassenen Fries mee kunnen leren. 
Wurklist
 • Yntroduksje kursus Kardiel Frysk foar Frysktaligen
       - Yn 'e kunde komme
 • Lesmateriaal: www.mbu.Edufrysk.nl
       - Harkje & Lêze & Utspraak
       - Grammatika
       - Skriuwe
       - Om thús te dwaan
 • Neigesetsje

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

 • Myn namme is ...                                                                      (hoe heet je)
 • Ik wenje yn in doarp / yn in stêd / bûtenút                   (waar woon je)
 • Ik wenje al ... jier yn Fryslân                (hoe lang woon je al in Fryslân)
 • Ik praat Frysk, Nederlânsk en ...                      (welke talen beheers je)
 • Ik folgje dizze kursus omdat ...                  (waarom volg je de cursus)
 • Learwinsk                                                (heb je wensen t.a.v. de cursus)

Fertel wat oer dyn wurk / stúdzje / leafhawwerij / húshâlding / ...
Yn 'e kunde komme

Slide 3 - Slide

Wêr komst wei en fan wa bisto ien?
Bisto ferneamd (nei pake/beppe)?
Wat betsjut dyn namme?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

harkje   &   lêze   &   útspraak

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De útspraak: twa- en trijelûden
Dat it Frysk as in klankrike, melodieuze taal te boek stiet, is foaral te tankjen oan de twa- en trijelûden dy't yn it Frysk in soad foarkomme. Fjouwer opfallende twalûden :
lûd
foarbylden
Utspraak
ea
beam, lean, sean, bean, bear, lear
Itselde lûd as yn it NED 'beer'. 
Yn it NED allinne foar in /r/.
ie
stien, gien, wiet, liet, siet
Itselde lûd as yn it NED 'bier'.
Yn it NED allinne foar in /r/. Nienke / Nynke!
oa
doar, moal, koar
Itselde lûd as yn it NED 'hoor' en 'boor'.
Yn it NED allinne foar in /r/.
oe
stoel, koel, koer
Itselde lûd as yn it NED 'stoer'.
Yn it NED allinne foar in /r/.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Harkje en Lêze: Amalia
Lês it ferhaal foar.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Grammatika

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

ik
ha(w)
hie
bin
wie
wurd
waard
do
hast
hiest
bist
wiest
wurdst
waardst
hy, sy, it
hat
hie
is
wiene(n)
wurdt
waard
jo (u)
hawwe
hiene(n)
binne
wiene(n)
wurde
waarden
wy
hawwe
hiene(n)
binne
wiene(n)
wurde
waarden
jimme
hawwe
hiene(n)
binne
wiene(n)
wurde
waarden
sy
hawwe
hiene(n)
binne
wiene(n)
wurde
waarden
ik
ha(w) hân
ha(w) west
bin wurden
Let op: "Ik ben in Dokkum geweest" = "Ik ha(w) yn Dokkum west" (dus NIET bin west).
De onregelmatige werkwoorden hebben, zijn, worden

Slide 9 - Slide

Dizze tiidwurden moatte út de holle leard wurde. Lês de rychjes even op foar de útspraak. Wiis de kursisten op it mulwurd by wêze, haw west en net bin west.
Tiidwurden: Hawwe, wêze en wurde
Set yn de tekst 'In auto fan karton' in streekje ûnder de tiidswurdfoarmen fan hawwe, wêze en wurde.

Slide 10 - Slide

It helpt miskien om de sintsjes oer te setten nei yn it Nederlânsk.
Tiidwurden: Hawwe, wêze en wurde.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Skriuwen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

FOAR IT FILMKE

Wurdlid = lettergreep
Iepen wurdlid = open lettergreep
Sletten wurdlid = gesloten lettergreep

FILMKE 2:09
Diktee: Stavering fan de ú/u
Fan Reduzumer boaiem
Harkje nei de tekst en skriuw op watst hearst.
Harkje goed nei it ferskil tusken de ú en u.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Diktee: Stavering fan de ú/u

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Om thús te dwaan

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Om thús te dwaan

mbu.EduFrysk
 • Harkje 1 opdracht
 • Lêze 1 opdracht


Skriuw in boadskipbriefke yn it Frysk.
www.mbu.edufrysk.nl

Slide 17 - Slide

Antwurden steane achter yn it boek.

It is effektiver om trije kear 20 minuten húswurk te meitsjen as ien kear 60 minuten. Ferwiis nei EduFrysk foar it foarlêzen fan de teksten en it oefenjen fan de útspraak.

De oefeningen even koart by del rinne om der wis fan te wêzen dat de kursisten snappe wat de bedoeling is.

Skriuw yn it logboek nij learde wurdsjes op.
Neigesetsje

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

FILMKE 2.35
Cvdkooi@rocfriesepoort.com  06 36 046 197

Slide 21 - Slide

This item has no instructions