Kwaliteit verbeteren MVK

Kwaliteitszorg 1: Les 5: kwaliteit verbeteren (en beoordelen)
Les 5:
Kwaliteit verbeteren 
(en beoordelen)
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg 1: Les 5: kwaliteit verbeteren (en beoordelen)
Les 5:
Kwaliteit verbeteren 
(en beoordelen)

Slide 1 - Slide

Leerdoelen en literatuur
Boek: Hfd 11 (pg. 102-110 + 112-115) / Hfd 12 (pg. 116-121)
Lesdoelen: 
 1. Je kunt uitleggen wat protocollen en procedures zijn (in de KO).
 2. Je onderzoekt deze lesweek welke protocollen er zijn op je stage en op welk onderdeel je een verbeterplan kan maken.   

Slide 2 - Slide

Wie weet nog wat wij vorige week hebben gedaan?
0100

Slide 3 - Poll

Lesonderwerpen
Kwaliteit verbeteren, kwaliteitszorg en het verbeterplan, protocollen en standaardprocedures

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Functie

Bestaat uit

 • taken
 • bevoegdheden
 • verantwoordelijkheden
Arbeidsovereenkomst
 1. Er is sprake van een gezagsverhouding
 2. De werkgever betaalt loon
 3. De werknemer verricht arbeid
CAO
Een overeenkomst tussen werkgevers (organisaties) en werknemersorganisaties waaraan iedereen in de sector zich aan moet houden.
Arbeidsovereenkomst
Arbeidscontract. Afgesproken regels tussen werkgever en medewerker.
Personeelsdossier

Verzameling van alle gegevens van een werknemer:

 • arbeidsovereenkomst
 • kopie identiteitsbewijs
 • kopie diploma's
 • VOG
 • verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken

Slide 6 - Slide

Noem een soort protocol

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Om welk protocol gaat het hier?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Over welk protocol gaat het hier?
1. splitsen van afval: glas en papier en plastic apart.
2. omtrent gebruik papier
3. laagzetten verwarming om een bepaald tijdstip.
enz.

A
Veiligheidsprotocol
B
Huishoudelijk protocol
C
Protocol hygiëne
D
Milieuprotocol

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Wat zou een calimiteitenprotocol zijn?
timer
0:40

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video


Ben jij het eens met wat deze meneer zegt. Waarom wel/niet. Kies een 1 emoji die bij je mening past.

😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

1. Iedere professionele instelling stelt voor verschillende ...............en................. ........................ op. 
 
2. In een ................... staat welke handelingen je in welke volgorde moet uitvoeren. Er staat stap voor stap beschreven wat je in en bepaalde situatie moet doen.
3. ..................... zijn vaak gebaseerd op de visie en doelstellingen van de instelling en op wettelijke regelgeving. Het zijn dus uitwerkingen van beleid.

4. In veel gevallen hebben instanties in de protocollen ook procedures opgenomen. Procedures zijn dus een ...................  van een protocol.

5. Een ................... geeft aan welke handelingen in welke volgorde moeten worden uitgevoerd.

6. Een ....................is een richtlijn die je volgt bij het werken. De richtlijn is precies omschreven, a.d.h.v. normen waaraan goede opvang, ondersteuning en begeleiding moet voldoen

situaties en bedrijfsprocessen protocollen
protocollen
(standaard-) procedure
procedure
onderdeel
protocol

Slide 20 - Drag question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

WAT MOET ER OP DE STIPPELLIJN STAAN?

Een ...............................bevat ethische en praktische normen en beginselen die bij de uitoefening van het beroep gehanteerd moeten worden. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat professionele pedagogisch medewerkers doen en laten tegenover klanten, collega’s en anderen. De ......................................vormt zo een leidraad voor het handelen en het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep.
A
Arbo
B
beroepscode
C
protocol
D
CAO

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Link

Slide 25 - Video

Waar staat RI & E voor?
A
Rooster-Inventarisatie & Evaluatie
B
Rampen en incidenten & Evaluatie
C
Risico-Inventarisatie & Evaluatie
D
Risico-Inventarisatie & Eliminatie

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

De pedagogisch medewerker bewaakt, dat er geen gegevens verzameld worden die niet belangrijk zijn voor de beroepsuitoefening. Ze neemt geen foto's van de kinderen en deelt deze met een vriendin. 
De pedagogisch medewerker heeft een goed contact met een ouder en zij wisselen vaak informatie uit. Op een dag vraagt de ouder of zij een op wil passen, zodat zij een weekend weg kunnen.
Eén  van de ouders wil met de  pedagogisch medewerker praten over haar relatieproblemen en vraagt advies en over haar scheiding. De PW "er geeft aan dat hij/zij aan de ouder wil luisteren, maar dan alleen in relatie tot het kind. 
Een pedagogisch medewerker is op een verjaardag. Er wordt door een andere verjaardagsgast opgemerkt dat een PW 'er een beetje met de kinderen speelt en meer is het niet. De PW 'er legt uit dat hij/zij verantwoordelijk is voor een groep kinderen en o.a. als taak heeft: ontwikkelingsstimulering en begeleiding. 
Privacy
Professionalisering
Beroepsgrenzen
Emotionele afhankelijkheid

Slide 28 - Drag question

Waar staat PDCA-cyclus voor?
A
Plan-Doelgroep-Communicatie- Actie
B
Plan-Doel-Controle- Actie
C
Plan-Do-Check-Act
D
Plan-Doen-Cyclus-Act

Slide 29 - Quiz

timer
1:00
Wat zou een
verbeterpunt kunnen
zijn voor je stage?

Slide 30 - Mind map

Doen: ThiemeMeulenhoff
 • Kwaliteit verbeteren: Verwerkingsopdrachten &3.11 (alleen N3/N4).
 • Kwaliteit beoordelen: Verwerkingsopdrachten &3.12 (alleen N3/N4).

Slide 31 - SlideHebben jullie nog vragen?

Slide 32 - Slide