7.01 Mens en milieu

Thema 7
Mens en Milieu. 
7.1 De mens en het milieu
(boek 2B blz 94)
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo lwoo, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 7
Mens en Milieu. 
7.1 De mens en het milieu
(boek 2B blz 94)

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je moet voorbeelden kunnen noemen van manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu
 • Je moet de belangrijkste oorzaken en gevolgen van de milieuproblemen kunnen noemen. 

Slide 2 - Slide

Afhankelijkheid van het milieu
 1. Zuurstof
 2. Water
 3. Voedsel
 4. Energie
 5. Grondstoffen
 6. Recreatie

Slide 3 - Slide

Wat doen de mensen?
 • Vervuiling: toevoegen van stoffen aan het milieu
 • Uitputting: te veel stoffen worden onttrokken aan het milieu
 • Aantasting: Natuurlijke ecosystemen verdwijnen om plaats te maken voor o.a. steden en landbouwgrond

Slide 4 - Slide

Vervuiling
Mensen voegen ook weer stoffen toe die niet goed zijn voor het milieu. 

Slide 5 - Slide

Uitputting
 • Mensen onttrekken stoffen uit het milieu (goud, ijzer, zouten, olie, enz.).
 • Er ontstaat uitputting als er teveel wordt weggehaald. 

Slide 6 - Slide

Oorzaken milieuproblemen
 • Bevolkingstoename

Slide 7 - Slide

De bevolkingstoename
verandert het milieu

Slide 8 - Slide

Oorzaken Milieuproblemen

 • Manier van leven

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Gevolgen
 • Energiebronnen raken uitgeput
 • Grondstoffen raken uitgeput
 • Milieuvervuiling: Schadelijk (giftig) afval komt in het milieu terecht 

Slide 11 - Slide

Gevolgen
 • Klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen
 • Afname van de biodiversiteit door vermindering van het aantal soorten planten en dieren
 • Ontbossing om plaats te maken voor bebouwing of landbouwgrond

Slide 12 - Slide

Biodiversiteit neemt af - diersoorten sterven uit
Verschillende soorten planten en dieren in de natuur.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Maatregelen
 • Duurzame ontwikkeling: een leefwijze waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen in de toekomst door het milieu zo min mogelijk te belasten
 • Regeringen en landen nemen maatregelen, bijvoorbeeld natuurgebieden beschermen

Slide 15 - Slide

En nu even oefenen!

Slide 16 - Slide

wat zijn onze levensbehoeften? noem er 2.

Slide 17 - Open question

Je bedenkt drie manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
1 Het milieu levert voedsel.
2 Het milieu levert water.
3 Het milieu levert zuurstof.
Bij welke van deze manieren speelt fotosynthese een directe rol?
A
alleen bij 1 en 2
B
alleen bij 1 en 3
C
alleen bij 2 en 3
D
bij 1,2 en 3

Slide 18 - Quiz

Wat is uitputting?
A
dat is als je veel hebt gerend en je moe bent
B
dat is als de mens te veel stoffen uit het milieu onttrekt

Slide 19 - Quiz

In tropische gebieden vindt ontbossing plaats, waardoor er meer ruimte is voor de landbouw.

Heeft ontbossing invloed op de biodiversiteit? Zo ja, neemt de biodiversiteit door ontbossing toe of af?
A
Ontbossing heeft geen invloed op de biodiversiteit.
B
Door ontbossing neemt de biodiversiteit toe.
C
Door ontbossing neemt de biodiversiteit af.

Slide 20 - Quiz

olievoorraden raken wereldwijd op
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 21 - Quiz

toename scooters in Amsterdam
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 22 - Quiz

De foto laat..........zien
A
milieu-aantasting
B
milieuvervuiling
C
milieu-uitputting

Slide 23 - Quiz

Debby zegt dat de mens voor grondstoffen afhankelijk is van het milieu.
Jack zegt dat het milieu belangrijk is als plaats voor recreatie
A
alleen Debby heeft gelijk
B
Debby en Jack hebben geen gelijk
C
alleen Jack heeft gelijk
D
Debby en Jack hebben beiden gelijk

Slide 24 - Quiz

De ....... die wij inademen, zit in de lucht
A
Energie
B
Zuurstof
C
Voedsel
D
Water

Slide 25 - Quiz

Het ........ dat wij drinken, komt uit de grond.
A
Voedsel
B
Zuurstof
C
Water
D
Energie

Slide 26 - Quiz

Ons ............... maken we van planten en dieren
A
Energie
B
Voedsel
C
Water
D
Zuurstof

Slide 27 - Quiz

De ....................... die wij gebruiken, halen we uit brandstoffen.
A
Voedsel
B
Water
C
Zuurstof
D
Energie

Slide 28 - Quiz

Niet alleen in Nederland is het energieverbruik enorm toegenomen. Ook in de meeste andere landen van de wereld neemt het energieverbruik steeds verder toe.

Shira zegt daarover: 'Dat komt doordat er steeds meer mensen op aarde komen.'
Yusef zegt daarover:'Dat komt doordat mensen steeds meer dingen gebruiken waar brandstoffen voor nodig zijn.

Wie heeft(hebben) gelijk
A
Alleen Shira heeft gelijk
B
Alleen Yusef heeft gelijk
C
Ze hebben allebei geen gelijk
D
Ze hebben allebei gelijk

Slide 29 - Quiz

Welke van onderstaande brandstoffen is geen fossiele brandstof?
A
Aardolie
B
Bio-ethanol
C
Steenkool
D
Gas

Slide 30 - Quiz

Aan het (huis) werk 
Maak in Quayn de opdracht 7.01 Mens en Milieu
Blz. boek: 94 t/m 100

Slide 31 - Slide