Zorg & Technologie Wet en regelgeving

Zorg 
en 
Technologie
Wetten en richtlijnen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Zorg 
en 
Technologie
Wetten en richtlijnen

Slide 1 - Slide

Wetten
· Wet Zorg en dwang.
 · Wet verplichte GGZ.
 · Wet- en regelgeving m.b.t. privacy.
 · Wet BIG. 
· WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Slide 2 - Slide

Waarom zijn is er wet en regelgeving?

Het doel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het vergroten van de patiëntveiligheid. ‘Dat doet de inspectie door toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving’,  De IGZ staat positief tegenover technologische innovaties, mits ze ten goede komen aan de zorg voor de cliënt.

Slide 3 - Slide

Is de technologie eenmaal in gebruik genomen dan verwacht de IGZ dat de aanbieder een aantal zaken op orde heeft:
Maak risicoanalyses op cliëntniveau. Stem beleid en zorgprocessen af op het gebruik van technologie: 
Beleg de verantwoordelijkheden duidelijk. Het personeel is bekwaam en deskundig in het gebruik van technologie: ‘Denk aan scholing en instructie.’
Zorg dat het onderhoud geborgd is en merk storingen tijdig op:  
Test de technologie bij ingebruikname en na onderhoud: ‘Dit is wel eens ernstig mis gegaan. Na onderhoud herkende de zorgcentrale een cliënt niet meer, met alle gevolgen van dien. Weet dat de zorgaanbieder ook verantwoordelijk blijft als het onderhoud wordt uitbesteed.’
Analyseer meldingen over technologie
Voer afgekeurde hulpmiddelen af: ‘Voorkom dat iemand een afgekeurd hulpmiddel te goeder trouw uit de bezemkast haalt en weer in gebruik neemt.’

Slide 4 - Slide

Voorwaarden inzet technologie
De technologie sluit aan bij de zorgvisie: ‘Technologie mag geen doel zijn. Het is een middel om een doel te bereiken.’
De technologie past bij de zorgvraag en het zorgaanbod: ‘Misschien is de technologie die je voor ogen hebt veel te ingewikkeld voor de cliëntengroep of de zorgmedewerkers.’
Stel multidisciplinair een programma van eisen op: ‘Hier hecht de IGZ veel waarde aan, vooral dat het multidisciplinair gebeurt. Ieder organisatieniveau heeft immers zijn eigen eisen.’
Voer vooraf een goede risicoanalyse uit: ‘Ook dit vindt de IGZ erg belangrijk. Niet omdat een zorgaanbieder geen enkel risico mag nemen, maar omdat u hier van tevoren goed over moet nadenken. Onderdeel van deze risicoanalyse zijn het opstellen van beheersmaatregelen en de afweging of resterende risico’s aanvaardbaar zijn. Ook dit moet multidisciplinair gebeuren.’

Slide 5 - Slide

Wet zorg en dwang
 Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)

https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Slide 6 - Slide

Stappenplan WZD
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/herzien-stappenplan-wet-zorg-en-dwang


Slide 7 - Slide

Wet verplichte GGZ
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Slide 8 - Slide

Verplichte GGZ
De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. In de wet heten zij: 'betrokkene'. We gebruiken hier ‘patiënt’ om verwarring met direct-betrokkenen (zoals naasten) te voorkomen.

Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.
De Wvggz geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie
Voor hen geldt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd).

Slide 9 - Slide

Bron
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz

Slide 10 - Slide

wet privacy en persoonsgegevens
De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, gaf regels ter bescherming van de privacy van burgers. De wet was op 1 september 2001 in werking getreden en verving de Wet persoonsregistratie. 

Slide 11 - Slide

BIG
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg uit december 1993 is een van de Nederlandse wetten waarmee is vastgelegd op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn

Slide 12 - Slide

BIG
Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Slide 13 - Slide

WGBO
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt.

De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. 
De behandelaar moet niet alleen vertellen wat een behandeling inhoudt, maar ook informatie geven over niet behandelen en over mogelijkheden bij een andere behandelaar.

Slide 14 - Slide

Dank je voor je inzet!
Nog vragen?

Slide 15 - Slide