wet- en regelgeving zorg

wat is het verschil tussen
bekwaam en bevoegd zijn?
1 / 18
next
Slide 1: Mind map
BurgerschapMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

wat is het verschil tussen
bekwaam en bevoegd zijn?

Slide 1 - Mind map

Als je bekwaam bent, ben je ook bevoegd
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quiz

Als je onbekwaam bent, ben je onbevoegd
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

verschil bekwaam en bevoegd
Stelling: het op peil houden van bekwaamheid is een verantwoordelijkheid van de professional zelf en van de organisatie.

Stelling: je bent bekwaam als je de juiste kennis, vaardigheden en professionele houding hebt. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat staat er in de wet BIG?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Video

De wet BIG:
De kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en  bewaken en de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.​

De wet geeft kaders aan inzake de bevoegdheden van beroepsbeoefenaren.​
De wet bewaakt de opleidingseisen van opleidingen voor beroepen in de gezondheidszorg.​ De wet regelt tuchtrecht voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten​Slide 8 - Slide

Wet zorg en dwang
Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. ​
  

Slide 9 - Slide

Stelling: als je het syndroom van Down hebt mag je geen kinderen krijgen

Slide 10 - Open question

Stelling: mensen met dementie mogen niet beslissen over euthanasie

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

In welke situatie is
volgens jou onvrijwillige zorg
noodzakelijk?

Slide 13 - Mind map

Wvggz:
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.​

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Wmo:
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.​

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

overige wetten:
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.​

 In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.​
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)​

Slide 18 - Slide