Arbo

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je;
 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van arbo
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DierverzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je;
 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van arbo

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waar denken jullie aan bij 'arbo'?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Arbeidsomstandigheden
Arbowet 'kaderwet'
˅
Arbobesluit
˅
Arboregeling


Slide 3 - Slide

Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Wie moet zich houden aan de Arbowet?
A
Werkgever
B
Werkgever en werknemer
C
Werknemer

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Algemene voorschriften Arbo
Het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet)

Het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet)

Het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Werkgever zorgplicht
Haar verantwoordelijkheid is om jou in een veilige omgeving te laten werken
   
Zowel mentale- als fysieke omstandigheden moeten goed zijn

In het Arbobeleid staat precies genoemd, wat een DAP moet doen om deze omstandigheden optimaal te houden

Slide 6 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Doel
“Het Arbobeleid heeft tot doel gezonde arbeidsomstandigheden voor medewerkers te realiseren. Naast het vermijden van gevaarlijke situaties ziet het ook op een gezond werkklimaat en goede omgang met elkaar en klanten.”

Slide 7 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Wat hoort er volgens jullie in het arbobeleid?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Arbobeleid
 1. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 2. Ziekteverzuimbeleid
 3. Preventiemedewerker
 4. Arbodeskundige
 5. PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
 6. Voorlichting
 7. Bedrijfshulpverlening (BHV)
+ melden ernstige bedrijfsongevallen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

1. RI&E
Een DAP moet een RI&E hebben. 
In een RI&E staat welke risico’s er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. 
Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij/zij gaat nemen: het plan van aanpak
Sinds 1994 verplicht, elke 4-5 jaar toetsen

Slide 10 - Slide

Of toetsen bij grote veranderingen bijv. nieuw pand
2. Ziekteverzuim beleid
De werkgever is verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

3. Preventiemedewerker
Binnen elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.

Slide 12 - Slide

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad.
< 25 werknemers mag het de werkgever zelf zijn
4. Arbodeskundige
Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan een van de vier kerndeskundigen zijn:
 • Bedrijfsarts
 • Arbeidshygiënist
 • Veiligheidskundige
 • Arbeids- en organisatiedeskundige
Of een aangewezen preventiemedewerkerSlide 13 - Slide

This item has no instructions

5. PAGO
Een werknemer moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt of er gezondheidsproblemen als gevolg van werk zijn.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

6. Voorlichting
Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

7. BHV
Er moet bedrijfshulpverlening aanwezig zijn

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Werkgever
 • Veiligheid en gezondheid van zijn/haar werknemers
 • Advies / toetsing RI&E
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Aanstellingskeuringen; (alleen bij functie aantoonbaar noodzakelijk medische geschiktheid)
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Melden ernstige ongevallen Arbeidsinspectie
 • Registreren ongevallen > 3 dagen ziekteverzuim
 • Aanstellen preventiemedewerker
 • Bedrijfsarts ziekteverzuimbegeleiding, PAGO en eventuele aanstellingskeuringen
 • Voorlichting en instructies werknemers om veilig te werken

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als werknemer?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Werknemer
 • Op een juiste wijze arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen gebruiken
 • Aangebrachte beveiligingen niet te veranderen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken
 • Mee werken aan georganiseerde voorlichting en onderricht
 • De werkgever in te lichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid
 • Andere deskundige personen (arbodeskundigen, preventiemedewerkers et cetera) bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je;
 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van arbo

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:
Casus tijdschrift voor diergeneeskunde over dakdekker

Slide 21 - Slide

This item has no instructions