Arbo les 1

Deelname Lesson-up
Gebruik je eigen voornaam, geen rare namen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Deelname Lesson-up
Gebruik je eigen voornaam, geen rare namen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Arbo
Keuzendelenweek

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Regels

Als je iets niet begrijpt, laat het ons weten
Hand omhoog
Geen telefoon
Toilet? Ga gewoon
Informeren

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Planning
Lesson up
Veel zenden
Canvas
Arbo
EHBO/BHV

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Canvas
Ik heb jullie allemaal toegevoegd aan Canvas
Ik heb een teams omgeving gemaakt

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Vereisten
Je kunt pas deelnemen aan de EHBO/BHV training als je het verslag hebt ingeleverd.
Je moet minimaal 4 dagen deelgenomen hebben aan de keuzedelenweek.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

BHV extern
De opleiding BHV wordt in 1 dag gegeven, gezien de grote groep zijn er dus meerdere data beschikbaar.

15 februari 2024,          26 februari 2024
27 februari 202,          29 februari 2024Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Deadlines
Aanstaande donderdag lever je het verslag in. waar het verslag aan moet voldoen lees je in de canvas cursus.

Aan de hand van het verslag krijg je vrijdag een CGI

samen met het verslag, het CGI en je EHBO/BHV certificaat voldoe je aan de eisen voor dit keuzedeel.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je;
 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van arbo

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Waar denken jullie aan bij 'arbo'?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Arbeidsomstandigheden
Arbowet 'kaderwet'
˅
Arbobesluit
˅
Arboregeling


Slide 11 - Slide

Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Wie moet zich houden aan de Arbowet?
A
Werkgever
B
Werkgever en werknemer
C
Werknemer

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Algemene voorschriften Arbo
Het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet)

Het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet)

Het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Werkgever zorgplicht
Haar verantwoordelijkheid is om jou in een veilige omgeving te laten werken
   
Zowel mentale- als fysieke omstandigheden moeten goed zijn

In het Arbobeleid staat precies genoemd, wat een werkgever moet doen om deze omstandigheden optimaal te houden

Slide 14 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Doel
“Het Arbobeleid heeft tot doel gezonde arbeidsomstandigheden voor medewerkers te realiseren. Naast het vermijden van gevaarlijke situaties ziet het ook op een gezond werkklimaat en goede omgang met elkaar en klanten.”

Slide 15 - Slide

Arbobeleid: alles wat werkgever doet om je veilig en gezond te laten werken
Wat hoort er volgens jullie in het arbobeleid?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Arbobeleid
 1. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 2. Ziekteverzuimbeleid
 3. Preventiemedewerker
 4. Arbodeskundige
 5. PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek)
 6. Voorlichting
 7. Bedrijfshulpverlening (BHV)
+ melden ernstige bedrijfsongevallen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

1. RI&E
Een werkgever moet een RI&E hebben. 
In een RI&E staat welke risico’s er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. 
Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij/zij gaat nemen: het plan van aanpak
Sinds 1994 verplicht, elke 4-5 jaar toetsen

Slide 18 - Slide

Of toetsen bij grote veranderingen bijv. nieuw pand

Slide 19 - Video

This item has no instructions

2. Ziekteverzuim beleid
De werkgever is verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

3. Preventiemedewerker
Binnen elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.

Slide 22 - Slide

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad.
< 25 werknemers mag het de werkgever zelf zijn
4. Arbodeskundige
Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan een van de vier kerndeskundigen zijn:
 • Bedrijfsarts
 • Arbeidshygiënist
 • Veiligheidskundige
 • Arbeids- en organisatiedeskundige
Of een aangewezen preventiemedewerkerSlide 23 - Slide

This item has no instructions

5. PAGO
Een werknemer moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt of er gezondheidsproblemen als gevolg van werk zijn.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

6. Voorlichting
Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

7. BHV
Er moet bedrijfshulpverlening aanwezig zijn

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Verantwoordelijkheden

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Werkgever
 • Veiligheid en gezondheid van zijn/haar werknemers
 • Advies / toetsing RI&E
 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Aanstellingskeuringen; (alleen bij functie aantoonbaar noodzakelijk medische geschiktheid)
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Melden ernstige ongevallen Arbeidsinspectie
 • Registreren ongevallen > 3 dagen ziekteverzuim
 • Aanstellen preventiemedewerker
 • Bedrijfsarts ziekteverzuimbegeleiding, PAGO en eventuele aanstellingskeuringen
 • Voorlichting en instructies werknemers om veilig te werken

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als werknemer?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Werknemer
 • Op een juiste wijze arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen gebruiken
 • Aangebrachte beveiligingen niet te veranderen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken
 • Mee werken aan georganiseerde voorlichting en onderricht
 • De werkgever in te lichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid
 • Andere deskundige personen (arbodeskundigen, preventiemedewerkers et cetera) bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je;
 • Uitleggen waaruit het arbobeleid bestaat
 • Benoemen wat de plichten van de werkgever en de werknemer zijn op het gebied van arbo

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Werk in twee - drietallen
 • Maak een plattegrond van een zelfbedachte werkplek en geef daarin per ruimte aan;
 
 • Welke werkzaamheden worden in deze ruimte uitgevoerd?
 • Welke risico's zijn er in elke ruimte op het gebied van ARBO/gezondheid/veiligheid? 

Over een half uur bespreken


Slide 32 - Slide

This item has no instructions