Methodiek les 2, week 3

Methodiek 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Methodiek 

Slide 1 - Slide

Les 2, week 3
Ondersteuningsproces;
Fase 1: stap 1 tot en met 3

Slide 2 - Slide

Terugblik & vooruitblik
Vorige keer hebben we gekeken naar wat methodiek eigenlijk is,
vandaag gaan we aan de slag met het ondersteuningsproces.

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
- De student beschrijft het gefaseerd werken  binnen                           Methodisch werken.​

- De student benoemt de Fasen in methodisch werken.
- De student reproduceert hoe een ondersteuningsvraag                   gemaakt wordt.
- De student beschrijft een SMART-doel voor de cliënt.

Slide 4 - Slide

METHODISCH WERKEN IS GEFASEERD WERKEN: METHODISCH STAPPENPLAN
Methodisch handelen is in de maatschappelijke zorg in fasen en stappen te delen.​

Fase 1: Voorbereiding​
- Stap 1: Verzamelen van informatie
- Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen 
- Stap 3: Doelen stellen/formuleren​ 
- Stap 4: Een plan maken​
Fase 2: Uitvoering​
- Stap 5: Uitvoeren, begeleiden en tussentijds evalueren​
Fase 3 Afrondingsfase​
- Stap 6: Evalueren​

Slide 5 - Slide

Doelen methodisch werken
Doelgericht, systematisch, procesmatig, bewust en efficiënt werken.​


Het mogelijk maken om een zorg- of begeleidingstraject te evalueren en verantwoording af te leggen over de geboden zorg of begeleiding.​

Cliënten centraal stellen en hen zien als mensen die zelf richting geven aan hun leven en daarmee en gelijkwaardige, verantwoordelijke en mogelijk actieve rol hebben in het zorg- of begeleidingsproces, uitgaande van de emancipatorische visie op mensen met een hulpvraag (komt later terug)

Slide 6 - Slide

Wat is GEEN doel van methodisch werken?
A
Evalueren
B
Cliëntgericht
C
Degraderen
D
Doelgericht

Slide 7 - Quiz

Fasen van methodisch werken - methodische cirkel

Slide 8 - Slide

Fase 1 voorbereiding
In de voorbereiding van een activiteit zijn er drie verschillende stappen.​


Stap 1: Verzamelen van informatie
Allereerst moet je een beeld krijgen van de hulpvrager voor wie je iets voorbereidt: 
- Wie is de hulpvrager, welke vraag heeft hij, hoe ziet zijn achtergrond eruit, welke behoeften, interesses en mogelijkheden heeft hij?​


Slide 9 - Slide

Stap 1: Gegevens verzamelen - informatiebronnen
- de cliënt zelf; 

- de familie of naasten;
- andere professionals;
- observatie;
- eventueel het dossierSlide 10 - Slide

Stap 2: De wensen en behoeften en problemen van de cliënt vaststellen.​

Je beschrijft dan de beginsituatie.

Slide 11 - Slide

Waar kun je GEEN informatie over de cliënt vinden voor de beginsituatie?
A
Cliënt zelf
B
Grafiek
C
Dossier
D
Observatie

Slide 12 - Quiz

Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen - cliënt zelf
Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoefte van de cliënt goed in kaart te brengen.

Dat kun je doen door bijvoorbeeld vragen te stellen zoals:
- Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënt? 
- Welke hulp of begeleiding heeft hij nodig?
- Wat wil de cliënt zelf?
- Op welk vlak wil hij zich ontwikkelen, 
   welke toekomst ziet hij voor zichzelf, wat zijn de wensen,       
   mogelijkheden en ambities van de cliënt?


Slide 13 - Slide

Fase 1 voorbereiding 2
Stap 3 Doelen formuleren​

Na het beschrijven van de beginsituatie ga je de doelen formuleren.​

Je staat stil bij het doel dat je voor de hulpvrager voor ogen hebt: 
- waar wil je uitkomen, wat moet de cliënt uiteindelijk bereiken?​

Pas als je weet waar je met deze cliënt naartoe wilt en waar je uit wilt komen, kun je een plan maken.


Slide 14 - Slide

Doelen formuleren: SMART
Specifiek​

- Het is duidelijk waarover het gaat​
Meetbaar​
- Je kunt vaststellen of het behaald is​
Acceptabel​
- Indien mogelijk aanvaard en geaccepteerd door e cliënt en door jou​
Realistisch​
- De cliënt en jij moeten ervan overtuigd zijn dat het haalbaar is.​
Tijdgebonden
- Het is duidelijk wanneer het bereikt moet zijn
Slide 15 - Slide

Welke van onderstaande doelen is een SMART-doel?
A
Jan kan zelf vrienden maken
B
Jan heeft op 3 maart zelf vrienden maken
C
Jan kan op 3 maart 2021 zelf vrienden maken
D
Jan heeft op 3 maart 2021 een vriend gemaakt

Slide 16 - Quiz

Fase 1 voorbereiding 3
Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen​

Daarna ga je een plan van aanpak maken. 
Natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de cliënt.​
In het plan staat hoe je naar het doel toe wilt werken en de weg waarlangs je naar het doel toe gaat.​
Je stippelt de route uit.​
Je regelt de zaken zo, dat je het plan kunt uitvoeren: je zorgt ervoor dat dat alles er is wat je nodig hebt. ​
Je weet wat je gaat doen tijdens de activiteit en hoe je dat gaat doen.​
Als je dat weet, ben je klaar voor de uitvoering van het plan.​

Slide 17 - Slide

Oefening 1: Ondersteuningsvraag/ hulpvraag
Heb je de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht dan komt er een ondersteuningsvraag/ hulpvraag uit, soms wel 4.
We gaan in groepjes de ondersteuningsvraag/ hulpvraag van een cliënt vaststellen.
Je krijgt de casus binnen je eigen groepje, in je breakoutroom.

Een Ondersteuningsvraag of hulpvraag beschrijf je als volgt:
- Vanuit de cliënt
- Begint altijd met "Ondersteun mij ....."  of "Help mij .....".

Je hebt 20 minuten voor deze opdracht.

Slide 18 - Slide

Beschrijf hier de Ondersteuningsvragen die je gevonden hebt

Slide 19 - Mind map

Oefening 2: Smartdoel
Werk vanuit de vorige opdracht. Je hebt nu Ondersteuningsvragen.

Maak vanuit één van de twee Ondersteuningsvragen een SMART-doel voor Bettie.

Je gaat weer in dezelfde groepen aan het werk.

Je hebt 15 minuten voor deze opdracht.

Slide 20 - Slide

Schrijf hier het SMART-doel op wat je met je groepje hebt gevonden.

Slide 21 - Mind map

Heb je alle leerdoelen behaald?
- De student beschrijft het gefaseerd werken binnen                           Methodisch werken.​
- De student benoemt de Fasen in methodisch werken.
- De student reproduceert hoe een ondersteuningsvraag                   gemaakt wordt.
- De student beschrijft een SMART-doel voor de cliënt.

Slide 22 - Slide

Tips & Tops

Slide 23 - Slide