Les 2.1 Wonen methodische begeleiding

Methodische begeleiding
Les 2.1
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodische begeleiding
Les 2.1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
  1. AWR
  2. Terugblik
  3. Lesdoelen
  4. Theorie methodische begeleiding
  5. Aan de slag
  6. Afsluiting les

Slide 3 - Slide

Deel 1: 90 min (2 x45 min)

5 min. Welkom en AWR
5 min. Energizer
4 min. lesdoelen
3 min. Programma
20 min  Uitleg en Opbouw vak
10 min  Theoretische gedeelte
20 min  Leeractiviteit 2
10 min Lesdoelen check
3 minuten afsluiting les

80 min. totaal
Terugblik
Elke les staan we stil bij wat we de vorige les hebben besproken. 

Moduleplanner, eindopdracht
Methodisch werken


- Heb jij nog vragen over de vorige les?
- Wat is je bijgebleven van de vorige les?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
- De student beschrijft het gefaseerd werken  binnen                           Methodisch werken.​

- De student benoemt de fasen in methodisch werken.
- De student reproduceert hoe een ondersteuningsvraag                   gemaakt wordt.
- De student beschrijft een SMART-doel voor de cliënt.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Methodische begeleiding
 - Vaststellen van wensen, behoeften en problemen 
- Doelen formuleren 
- Plannen maken en uitvoeren 
- Evalueren  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

METHODISCH WERKEN IS GEFASEERD WERKEN: METHODISCH STAPPENPLAN
Methodisch handelen is in de maatschappelijke zorg in fasen en stappen te delen.​

Fase 1: Voorbereiding​
- Stap 1: Verzamelen van informatie
- Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen 
- Stap 3: Doelen stellen/formuleren​ 
- Stap 4: Een plan maken​
Fase 2: Uitvoering​
- Stap 5: Uitvoeren, begeleiden en tussentijds evalueren​
Fase 3 Afrondingsfase​
- Stap 6: Evalueren​

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Doelen methodisch werken
Doelgericht, systematisch, procesmatig, bewust en efficiënt werken.​


Het mogelijk maken om een zorg- of begeleidingstraject te evalueren en verantwoording af te leggen over de geboden zorg of begeleiding.​

Cliënten centraal stellen en hen zien als mensen die zelf richting geven aan hun leven en daarmee en gelijkwaardige, verantwoordelijke en mogelijk actieve rol hebben in het zorg- of begeleidingsproces, uitgaande van de emancipatorische visie op mensen met een hulpvraag 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is GEEN doel van methodisch werken?
A
Evalueren
B
Cliëntgericht
C
Degraderen
D
Doelgericht

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Fasen van methodisch werken - methodische cirkel

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Fase 1 voorbereiding
In de voorbereiding van een activiteit zijn er drie verschillende stappen.​


Stap 1: Verzamelen van informatie
Allereerst moet je een beeld krijgen van de hulpvrager voor wie je iets voorbereidt: 
- Wie is de hulpvrager, welke vraag heeft hij, hoe ziet zijn achtergrond eruit, welke behoeften, interesses en mogelijkheden heeft hij?​


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Stap 1: Gegevens verzamelen - informatiebronnen
- de cliënt zelf; 

- de familie of naasten;
- andere professionals;
- observatie;
- eventueel het dossierSlide 12 - Slide

This item has no instructions

Stap 2: De wensen en behoeften en problemen van de cliënt vaststellen.​

Je beschrijft dan de beginsituatie.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Stap 2: Vaststellen van behoeften en problemen - cliënt zelf
Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoefte van de cliënt goed in kaart te brengen.

Dat kun je doen door bijvoorbeeld vragen te stellen zoals:
- Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënt? 
- Welke hulp of begeleiding heeft hij nodig?
- Wat wil de cliënt zelf?
- Op welk vlak wil hij zich ontwikkelen, 
   welke toekomst ziet hij voor zichzelf, wat zijn de wensen,       
   mogelijkheden en ambities van de cliënt?


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Fase 1 voorbereiding 
Stap 3 Doelen formuleren​

Na het beschrijven van de beginsituatie ga je de doelen formuleren.​

Je staat stil bij het doel dat je voor de hulpvrager voor ogen hebt: 
- waar wil je uitkomen, wat moet de cliënt uiteindelijk bereiken?​

Pas als je weet waar je met deze cliënt naartoe wilt en waar je uit wilt komen, kun je een plan maken.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Doelen formuleren: SMART
Specifiek​

- Het is duidelijk waarover het gaat​
Meetbaar​
- Je kunt vaststellen of het behaald is​
Acceptabel​
- Indien mogelijk aanvaard en geaccepteerd door e cliënt en door jou​
Realistisch​
- De cliënt en jij moeten ervan overtuigd zijn dat het haalbaar is.​
Tijdgebonden
- Het is duidelijk wanneer het bereikt moet zijn
Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Welke van onderstaande doelen is een SMART-doel?
A
Jan kan zelf vrienden maken
B
Jan heeft op 3 maart zelf vrienden maken
C
Jan kan op 3 maart 2021 zelf vrienden maken
D
Jan heeft op 3 maart 2021 een vriend gemaakt

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Fase 1 voorbereiding 
Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen​

Daarna ga je een plan van aanpak maken. 
Natuurlijk zoveel mogelijk in overleg met de cliënt.​
In het plan staat hoe je naar het doel toe wilt werken en de weg waarlangs je naar het doel toe gaat.​
Je stippelt de route uit.​
Je regelt de zaken zo, dat je het plan kunt uitvoeren: je zorgt ervoor dat dat alles er is wat je nodig hebt. ​
Je weet wat je gaat doen tijdens de activiteit en hoe je dat gaat doen.​
Als je dat weet, ben je klaar voor de uitvoering van het plan.​

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag; opdracht
Lees uit het boek: "methodisch begeleiden"  de theorie van paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3,4.5 en 4.6
maak verwerkingsopdracht 3, 4, 5 en 6

Een Ondersteuningsvraag of hulpvraag beschrijf je als volgt:
- Vanuit de cliënt
- Begint altijd met "Ondersteun mij ....."  of "Help mij .....".

Je hebt 20 minuten voor deze opdracht.
timer
20:00

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Fase 2: Uitvoering van het plan
Stap 5: Uitvoeren​ 

Iedereen die met het plan te maken heeft is, is van de inhoud op de hoogte.​
Tijdens de uitvoering bewaak je de continuïteit, je houdt steeds in de gaten wat de cliënt nodig heeft om zijn doelen te bereiken. ​

Let op: het belang van de cliënt staat altijd voorop, niet het plan.​

Als het nodig is stel je het plan bij.​
Het is van belang alle veranderingen en aanpassingen in samenspraak toe te passen en goed te rapporteren.
Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Bij de uitvoering van het plan, staat voorop?
A
Het Plan
B
De Cliënt

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

FASE 3: EVALUEREN: EVALUEREN EN REFLECTEREN OP HET EIGEN HANDELEN
Stap 6: Evalueren 
Dat doe je tijdens het hele traject, niet alleen op het einde.​
  

Je blikt terug op wat je hebt gedaan, zodat je je plan zo nodig kan aanpassen.​

Je maakt onderscheid tussen product- en procesevaluatie.​
Slide 22 - Slide

This item has no instructions

FASE 3: EVALUEREN: EVALUEREN EN REFLECTEREN OP HET EIGEN HANDELEN 2
PRODUCTEVALUATIE: geeft antwoord op de vraag of het doel is bereikt.
PROCESEVALUATIE: geeft antwoord op de vraag of de weg er naar toe goed is verlopen: Hoe is er samengewerkt? Zijn de werkwijze van de begeleiding goed gekozen?​
In de procesevaluatie REFLECTEER je ook op je eigen handelen.​

Evalueren = het tussentijds of achteraf beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Welke vraag valt er onder de Productevaluatie?
A
Is de weg er naar toe gelukt
B
Is de weg er van af gelopen
C
Is het doel bereikt
D
Is het doel buiten bereik

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Evalueren is.....
= het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria​


Een goede evaluatie laat zien: ​
- of de genomen stappen de juiste waren, ​
- of je je doelen hebt behaald ​
- of dat er nog open eindjes liggen waar nog aandacht aan moet worden             besteed.​
 Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Evalueren is..... 
 Evalueren is ook kijken naar de manier hoe je hebt begeleid. ​
 Een goed uitgevoerde evaluatie geeft je handvatten voor het vervolg.

 Het woord evalueren betekent ‘de waarde bepalen’. ​

 Evalueren is dan ook het uitspreken van een waardeoordeel. Je gaat na welke waarde de activiteit heeft gehad voor de cliënt. 
Daarvoor blik je terug.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Evalueren is NIET
Achterover leunen en de volgende antwoorden geven op de vraag hoe je het vond gaan:​

- Ik vond het wel goed gaan, ze deden goed mee.​
- Het was gezellig.​
- Het ging zoals ik me had voorgesteld, dus geen verrassingen.​
- Thea was weer eens bezig, maar verder liep het wel.​
- Het doel is behaald, dus dat is mooi.
Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Functie van evalueren
Evalueren als ​

- Kwaliteitsverbetering​
- Middel voor zelfreflectie en samenwerking​
- Middel om verantwoording af te leggen​
- Voorbeeldfunctie​
- Leerervaring
Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen check
- De student beschrijft het gefaseerd werken binnen Methodisch werken.​
- De student benoemt de fasen in methodisch werken.
- De student reproduceert hoe een ondersteuningsvraag gemaakt wordt.
- De student beschrijft een SMART-doel voor de cliënt.


 - Heb jij deze doelen behaald aan het einde van deze les?
-  Ben jij gestart met het schrijven van een beginsituatie?
 - Kan jij thuis aan de slag met dit doel (vaardigheidslijst)?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Boek: Methodisch begeleiden
thema 7; begeleiden en ondersteunen: Opdrachten 1 t/m 5

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Deze les geef ik als cijfer
0100

Slide 31 - Poll

This item has no instructions

Afsluiting

Slide 32 - Slide

This item has no instructions