1VWO-G Unit 4 Grammar recap

1VWO-G Unit 4 Grammar recap
1 / 37
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1VWO-G Unit 4 Grammar recap

Slide 1 - Slide

Contents
Tag questions
Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
The future: will /  shall & to be going to

Slide 2 - Slide

Tag questions
Tag questions zijn korte vragen aan het einde van een zin die je gebruikt om bevestiging te vragen. Je gebruikt ze voornamelijk in spreektaal.

This is a clear instruction, isn't it?
You aren't 12, are you?

Slide 3 - Slide

Tag questions
Tag questions werken een beetje als een batterij
Als een kant positief is (+), dan is de ander negatief (-)
&
Als een kant negatief (-) is, dan is de ander positief (+).

Slide 4 - Slide

Tag questions
Als een kant positief is (+), dan is de ander negatief (-)

You are a basketball player, aren't you?
Joe Biden is the president of the USA, isn't he?
I am the greatest, aren't I?

Slide 5 - Slide

Tag questions
Als een kant negatief (-) is, dan is de ander positief (+)

I am not so good at maths, am I?
You aren't a good footballer, are you?
You don't know who the president is, do you?

Slide 6 - Slide

Maak zelf tag question: een kant postief en de ander negatief

Slide 7 - Open question

Maak zelf tag question: een kant negatief en de ander positief

Slide 8 - Open question

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
Many, much, a lot of = veel
Few, little = weinig
A few, a little = een paar of een beetje

Slide 9 - Slide

Many / much
Gebruik many voor telbare zelfstandig naamwoorden in vragen en ontkennende zinnen.
I don't have many rabbits in my garden.

Gebruik much voor ontelbare zelfstandig naamwoorden in vragen en ontkennende zinnen.
Do you have much money to spend?

Slide 10 - Slide

A lot of
Bij bevestigende zinnen gebruik je a lot of, voor zowel telbare als ontelbare zelfstandig naamwoorden.

I have a lot of hair on my head.
You have a lot of coins in your piggy bank.

Slide 11 - Slide

Few / little
Few, little = weinig

I spend very little of my earnings on new shoes.
Few people know the risks of drinking at a young age.


Slide 12 - Slide

A few / a little
A few, a little = een paar of een beetje

I baby sit for a few hours per week.
I earn a little extra cash if I was the car.


Slide 13 - Slide

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
I don't __________ time to talk!
A
many
B
a lot of
C
little
D
much

Slide 14 - Quiz

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
John has ______ friends.
A
much
B
a lot of
C
many
D
little

Slide 15 - Quiz

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
There are _______ great parks in Arnhem.

A
little
B
much
C
many
D
a lot of

Slide 16 - Quiz

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
There aren't __________
things to do in this village.
A
many
B
a lot of
C
little
D
much

Slide 17 - Quiz

Much / Many / A lot of / Few / Little.
It's very quiet today! There aren't ______ people here.
A
few
B
many
C
much
D
a lot of

Slide 18 - Quiz

Many / much / a lot of / (a) few / (a) little
Hurry up! We only have ______ time left before the train leaves!
A
little
B
many
C
a lot of
D
few

Slide 19 - Quiz

Bij telbare woorden gebruik je:
A
many, a few, little, a lot of
B
much, a little, little, a lot of
C
many, a few, few, a lot of
D
much, a little, few, a lot of

Slide 20 - Quiz

Bij niet-telbare woorden gebruik je:
A
many, a few, little, a lot of
B
much, a little, little, a lot of
C
many, a few, few, a lot of
D
much, a little, few, a lot of

Slide 21 - Quiz

The future: to be going to & will / shall
We gebruiken to be going to of will / shall om over de toekomst te praten. Er zit verschil in het gebruik, let daar op!

Vorm:
To be going to + hele werkwoord
Will / shall + hele werkwoord

Slide 22 - Slide

The future: to be going to

Slide 23 - Slide

The future: to be going to
Gebruik to be going to...
Als het plan er al was vóór het gesprek:
We've finally decided! We are going to Italy this summer.

Bij een voorspelling op basis van een aanwijzing:
Look at those dark clouds! It is going to rain.

Slide 24 - Slide

The future: will /  shall

Slide 25 - Slide

The future: will /  shall
Gebruik will...
Als het plan onstaat tijdens het gesprek
There is no more milk. I will go and buy some.

Bij een voorspelling gebaseerd op een mening
He will not be on time, because he is always late!

Slide 26 - Slide

The future: will /  shall
Gebruik will...
Bij een spontaan aanbod, weigering, beloftes, voorstellen of verzoeken

He won't drive us to the amusement park.

Slide 27 - Slide

The future: will /  shall
Gebruik will...
Bij feiten
You will get wet if you swim in the ocean.

Bij onzekerheden over de toekomst. Vaak in combinatie met I think, probably of possibly.
I will probably be in bed if you call me at 10 p.m.

Slide 28 - Slide

The future: will /  shall
Gebruik shall...
Om te vragen naar een mening, bij suggesties of om iets aan te bieden:

Shall we get pizza or fries?
Shall I help you with those bags?

Slide 29 - Slide

Will / shall & to be going to
Nadia ........... go to university next year, to study French
A
is going to
B
will

Slide 30 - Quiz

Will / shall & to be going to
Lucy and Eva .......... see a movie tonight - they have tickets to see Encanto
A
are going to
B
will

Slide 31 - Quiz

Will / shall & to be going to
I don't know where Danny is, ..... I call him?
A
will
B
shall

Slide 32 - Quiz

Will / shall & to be going to
Sorry, we probably ....... make it to your party.
A
won't
B
aren't going to

Slide 33 - Quiz

Will / shall & to be going to:
........I do this for you?
A
will
B
shall

Slide 34 - Quiz

Will / shall & to be going to
......... take you to the airport?
A
Am I going to
B
Shall I

Slide 35 - Quiz

Will / shall & to be going to
Look at the sun! It ....... be hot today!
A
is going to
B
will

Slide 36 - Quiz

More practice...
Use Versterk Jezelf on All Right Online to practice the grammar of Unit 4.

Use Test Jezelf to practice vocabulary, expressions and grammar of Unit 4.

Study p.166 till 173

Slide 37 - Slide